Wytyczne dotyczących stosowania przepisu art. 90 ust. 1 Prawa wynalazczego.

Monitor Polski

M.P.1963.42.206

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1963 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW TECHNIKI
z dnia 10 maja 1963 r.
w sprawie wytycznych dotyczących stosowania przepisu art. 90 ust. 1 Prawa wynalazczego.

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
Ustala się wytyczne w sprawie stosowania przepisu art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156) zawarte w załączniku do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYTYCZNE W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEPISU ART. 90 UST. 1 PRAWA WYNALAZCZEGO

1.
Pracownicy nauki, naukowo-badawczy i pracownicy inżynieryjno-techniczni zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wykonujących prace naukowe, projektowe lub konstrukcyjne – za zgłoszone projekty racjonalizatorskie dokonane w ramach poruczonych im zadań nie otrzymują wynagrodzenia przewidzianego w ustawie z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156).
2.
Jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, są:
1)
instytuty naukowe, naukowo-badawcze i inne placówki naukowe szkół wyższych i Polskiej Akademii Nauk,
2)
instytuty naukowe i naukowo-badawcze poza szkołami wyższymi i Polską Akademią Nauk,
3)
państwowe jednostki organizacyjne zamieszczone w wykazie ustalonym przez Radę Ministrów w trybie art. 32 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 12, poz. 60),
4)
państwowe jednostki organizacyjne nie zamieszczone w wykazie wymienionym w pkt 3, których podstawowa działalność polega na prowadzeniu prac naukowych, projektowych lub konstrukcyjnych, np. biura projektów, biura konstrukcyjne, biura technologiczne i laboratoria.
3.
Przez poruczone zadania należy rozumieć tematy, które w całości lub w części przydzielone zostały do rozwiązania indywidualnemu pracownikowi bądź grupie pracowników.
4.
Postanowienia wytycznych nie mają zastosowania do wynagrodzeń za projekty racjonalizatorskie dokonywane przez pracowników, o których mowa w ust. 1, w ramach brygad racjonalizatorskich, w których są oni uczestnikami; w tych przypadkach pracownicy ci otrzymują wynagrodzenie na zasadach ogólnych.