Wytyczne dotyczące ustalania normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.

Monitor Polski

M.P.1962.85.399

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1968 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 1962 r.
w sprawie wytycznych dotyczących ustalania normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.

Na podstawie § 10 ust. 2 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn (Monitor Polski Nr 51, poz. 249), zarządza się, co następuje:
Wprowadza się wytyczne dotyczące ustalania normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji oraz normatywów czasowych oddawania do eksploatacji maszyn nie wymagających montażu; wytyczne te stanowią załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE USTALANIA NORMATYWÓW CZASOWYCH ODDAWANIA MASZYN DO MONTAŻU I EKSPLOATACJI ORAZ NORMATYWÓW CZASOWYCH ODDAWANIA DO EKSPLOATACJI MASZYN NIE WYMAGAJĄCYCH MONTAŻU

§ 1.
1.
Wytyczne dotyczą ustalania dopuszczalnych czasokresów (normatywów czasowych) od odbioru kompletnych maszyn (urządzeń) nie wymagających montażu do oddania ich do eksploatacji.
2.
W zakresie maszyn (urządzeń) wymagających montażu wytyczne dotyczą ustalania normatywów czasowych od odbioru kompletnych maszyn (urządzeń) do oddania ich do montażu. Montaż, wypróbowanie i oddanie maszyn (urządzeń) do eksploatacji, do czasu opracowania normatywów czasowych dostosowanych do specyfiki rodzajowej tych maszyn (urządzeń), powinny być wykonane w czasokresie wynikającym z harmonogramów określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową inwestycji z zachowaniem przepisu § 2.
3.
Czasokres objęty normatywem czasowym rozpoczyna się w dniu pokwitowania odbioru kompletnej maszyny (przyjęcia jej do magazynu) i kończy się w dniu oddania maszyny do eksploatacji, a w zakresie maszyn wymagających montażu - w dniu protokolarnego przekazania maszyny do montażu.
4.
Termin odbioru kompletnej maszyny (urządzenia) oblicza się od dnia otrzymania ostatniej części tej maszyny (urządzenia), w tym również i dokumentacji techniczno-ruchowej, bez której maszyna ta (urządzenie) nie może być uruchomiona.
§  2.
Normatywy czasowe powinny być ustalone w taki sposób, aby montaż, wypróbowanie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji maszyn (urządzeń) zostały zakończone w terminie umożliwiającym pełne wykorzystanie gwarancji udzielonej przez dostawcę na maszynę użytkowaną.
§  3.
Normatywy czasowe powinny być ustalone dla:
1) 1
maszyn (urządzeń) z importu o wartości jednostkowej przekraczającej 100.000 zł oraz maszyn (urządzeń) produkcji krajowej, objętych wykazem stanowiącym załącznik do wytycznych, o wartości jednostkowej przekraczającej 200.000 zł,
2)
wszystkich kompletnych obiektów zarówno z importu, jak i produkcji krajowej, przy czym za kompletny obiekt przy ustalaniu normatywów czasowych uważać należy zestaw maszyn i urządzeń współdziałających ze sobą bez względu na to, czy poszczególne maszyny (urządzenia) pochodzą od jednego, czy też od różnych dostawców.
§  4.
1.
Spis grup maszynowych, dla których należy ustalić normatywy czasowe, oraz resorty zobowiązane do ustalenia normatywów danej grupy określa załącznik do wytycznych. Ustalając normatywy właściwi ministrowie powinni uwzględniać specyfikę inwestycyjną resortu i ustalać możliwie najkrótsze normatywy czasowe.
2.
Normatywy czasowe dla maszyn (urządzeń) należy ustalać z uwzględnieniem przepisu § 2; nie mogą one przekraczać:
1)
4 miesięcy od dnia odbioru do dnia przekazania do montażu:

- kotłów parowych,

- turbin parowych,

- maszyn i urządzeń do procesów chemicznych, do produkcji gumy i wyrobów z gumy oraz dla przemysłu rafineryjnego,

- maszyn górniczych oraz maszyn i urządzeń do mechanicznej przeróbki rud i węgla,

- maszyn i urządzeń hutniczych, koksowniczych i gazowniczych;

2)
3 miesięcy od dnia odbioru do dnia przekazania do montażu nie wymienionych w pkt 1 maszyn produkcji krajowej zaliczonych do grup maszynowych określonych w załączniku do wytycznych (z wyłączeniem środków transportowych) oraz maszyn (urządzeń) z importu wymagających montażu;
3)
1 miesiąca od dnia odbioru do dnia oddania do eksploatacji nie wymagających montażu maszyn (urządzeń) produkcji krajowej, zaliczonych do grup maszynowych wymienionych w załączniku do wytycznych, maszyn (urządzeń) z importu oraz środków transportowych.
§  5.
1.
Normatywy czasowe dla kompletnych obiektów z importu lub produkcji krajowej określone w § 3 pkt 2 ustalane będą dla każdego obiektu oddzielnie z uwzględnieniem przepisu § 2 przez ministra nadzorującego zainteresowanego inwestora, z tym że termin odbioru kompletnego obiektu liczy się od daty otrzymania ostatniej kompletnej maszyny, warunkującej eksploatację zestawu maszyn będących wyposażeniem kompletnego obiektu (nowego lub rekonstruowanego zakładu bądź wydziału fabrycznego - § 3 pkt 2).
2.
Wniosek o ustalenie normatywu dla kompletnego obiektu zakład powinien przedstawić swej jednostce nadrzędnej (zjednoczeniu) nie później niż w ciągu 14 dni przed zawarciem umowy dostawy pierwszego elementu obiektu. Zjednoczenie może wniosek odrzucić, jeżeli dostawa nie kwalifikuje się jako kompletny obiekt w rozumieniu § 3 pkt 2. Wnioski zaopiniowane pozytywnie przez zjednoczenie przedstawia się do zatwierdzenia ministrowi, któremu zjednoczenie podlega.
3.
Wniosek zakładu powinien być rozpatrzony przez zjednoczenie i ministerstwo w terminie nie dłuższym niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
4.
Normatywy dla kompletnych obiektów powinny być każdorazowo podawane do wiadomości banku finansującego inwestycje.
5.
Jeżeli inwestor nie wystąpi z wnioskiem o ustalenie normatywu czasowego dla kompletnego obiektu przed zawarciem umów (ust. 2), dostarczane maszyny i urządzenia podlegać będą normatywom czasowym ustalonym zgodnie z § 4.
§  6. 2
Jeżeli dla poszczególnych maszyn (urządzeń) z importu nie zostały ustanowione resortowe normatywy czasowe, wówczas do tych maszyn (urządzeń) stosuje się normatywy czasowe ustalone w § 4 ust. 2.

Załącznik 

WYKAZ GRUP MASZYN I URZĄDZEŃ OBJĘTYCH NORMATYWAMI CZASOWYMI

Numer jednolitego wykazu wyrobówNazwa grupy maszyn i urządzeńResort obowiązany do opracowania normatywów czasowych
050-004Kotły parowe o ciśnieniu powyżej 0,5 atnMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
050-014Turbiny parowe"
051-001Obrabiarki do metali skrawająceMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
051-154Maszyny do obróbki plastycznej metali"
052-001Maszyny i urządzenia do procesów chemicznych, do produkcji gumy i wyrobów z gumy oraz dla przemysłu rafineryjnegoMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
052-028
052-035
052-011Maszyny i urządzenia do produkcji włókien sztucznych oraz tworzyw sztucznych"
052-020
052-053Maszyny i urządzenia wiertnicze oraz do eksploatacji otworów wiertniczychMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
052-070
052-058Maszyny górnicze oraz maszyny i urządzenia do mechanicznej przeróbki rud i węgla"
052-080
052-088Maszyny i urządzenia hutnicze, koksownicze i gazowniczeMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
052-098
052-105Maszyny i urządzenia odlewnicze"
052-121Maszyny i urządzenia do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nichMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
052-261Maszyny do obróbki i przerobu drewna, wyrobów z drewna oraz maszyny papierniczeMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
Maszyny poligraficzneMinisterstwo Kultury i Sztuki
052-348Maszyny włókiennicze, odzieżowe, garbarskie oraz do produkcji obuwia i wyrobów ze skóryMinisterstwo Przemysłu Lekkiego
052-409Maszyny i urządzenia dla przemysłu rolnego i spożywczego oraz aparatura chłodniczaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
052-442
052-453Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowychMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
052-499Maszyny oraz narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnejMinisterstwo Rolnictwa - w uzgodnieniu z Ministerstwem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
053-001Maszyny do przetłaczania oraz sprężania cieczy i gazówMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
053-027Dźwigi i przenośniki (transportery) ogólnego przeznaczeniaMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
060Maszyny elektryczne wirujące"
061Urządzenia rozdzielcze elektroenergetyczne oraz aparaty i przyrządy elektroenergetyczneMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
062-001Transformatory mocy"
063Piece i suszarki elektryczne przemysłowe ogólnego zastosowaniaMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
070Tabor szynowy kolejowy naziemnyMinisterstwo Komunikacji
071Tabor szynowy kolejowy podziemnyMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
1 Załącznik § 3 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 lutego 1965 r. (M.P.65.9.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lutego 1965 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 lipca 1968 r. (M.P.68.53.369) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 1968 r.

2 Załącznik § 6 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 lipca 1968 r. (M.P.68.53.369) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 1968 r.