Monitor Polski

M.P.2016.59

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. W wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji stosuje się odpowiednio uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem § 2.
2. W wyborach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio także uchwały Państwowej Komisji Wyborczej:
1) z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku (M.P. poz. 537 i 758);
2) z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (M.P. poz. 918);
3) z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (M.P. poz. 975);
4) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (M.P. poz. 1031 i 1044).
§  2. Wzory kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej określa odrębna uchwała Państwowej Komisji Wyborczej.
§  3. Ilekroć we wzorach druków i formularzy określonych przez Państwową Komisję Wyborczą użyto wyrazów "Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej", w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 1, należy użyć wyrazów "Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej".
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.