Wytyczne dotyczące korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027.

Monitor Polski

M.P.2022.1202

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2022 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) ogłasza się, co następuje:
Wytyczne (MFiPR/2021-2027/10(1)) dotyczące korzystania z usług ekspertów w programach na lata 2021-2027, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zostały zamieszczone na portalu administrowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: O Funduszach/Poznaj Fundusze Europejskie 2021-2027/Prawo i dokumenty/Wytyczne.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).