Monitor Polski

M.P.1967.43.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1967 r.

UCHWAŁA Nr 184
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1967 r.
w sprawie wytycznych dla ustalania cen biletów wstępu do kin oraz organów właściwych do ustalania tych cen.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek, taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się następujący podział na kategorie (klasyfikację) kin (punktów wyświetlania filmów) niezależnie od ich organizacyjnego podporządkowania i miejsca działania:
1) kina stałe zeroekranowe,
2) kina stałe I, II, III i IV kategorii,
3) kina ruchome.
2. Kina zostają zaliczone do jednej z kategorii określonych w ust. 1 w zależności od lokalizacji oraz od warunków technicznych i ogólnych wyświetlania.
§  2. Ceny biletów wstępu do kin uzależnione są od kategorii, do której zaliczone jest kino, oraz od podziału miejsc na widowni.
§  3.
1. Ceny biletów wstępu do kin stałych zeroekranowych oraz kin kategorii I i II utrzymuje się w dotychczasowej wysokości.
2. Ceny biletów wstępu do kin stałych kategorii III i IV oraz kin ruchomych należy ustalić na poziomie umożliwiającym poprawę wyników finansowych tych kin, przy równoczesnym zapewnieniu środków na ich modernizację.
§  4.
1. Zezwala się na stosowanie obniżonych cen biletów wstępu do kin przy sprzedaży kart abonamentowych, sprzedaży zbiorowej oraz sprzedaży całych seansów.
2. Ogólną ilość biletów sprzedawanych po obniżonych cenach (poza pracowniczymi) podwyższa się do 50% liczby biletów przeznaczonych do sprzedaży.
§  5.
1. Minister Kultury i Sztuki zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności (Monitor Polski Nr 26, poz. 123) w porozumieniu z Państwową Komisją Cen ustala:
1) zasady i tryb zaliczania kin do odpowiedniej kategorii w zależności od ich lokalizacji i technicznego wyposażenia oraz zasady podziału miejsc na widowni,
2) rodzaje i ceny biletów wstępu do kin, osoby (grupy osób) upoważnione do korzystania z obniżonych cen przy nabywaniu biletów wstępu do kin, jak również zasady i tryb sprzedaży tych biletów,
3) zasady stosowania:
a) podwyższonych cen biletów wstępu do kin na filmy szczególnie atrakcyjne lub o dłuższym czasie wyświetlania,
b) obniżonych cen biletów wstępu do kin na filmy o szczególnym znaczeniu społeczno-wychowawczym lub artystycznym oraz w innych uzasadnionych wypadkach.
2. Decyzje w sprawie stosowania podwyższonych lub obniżonych cen biletów wstępu do kin na podstawie zasad ustalonych w myśl ust. 1 pkt 3 wydają wydziały kultury prezydiów właściwych wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
§  6. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) mogą od dnia 1 lipca 1968 r. wprowadzać w poszczególnych kinach stałych kategorii III wyższe ceny w granicach określonych przez Ministra Kultury i Sztuki.
§  7.
1. W celu zapewnienia poprawy świadczonych usług na rzecz widzów kinowych zobowiązuje się prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do opracowania programu modernizacji kin, w szczególności na wsi, oraz realizacji tego programu do 1970 r.
2. Modernizacja kina powinna nastąpić w drodze przeprowadzenia kapitalnych remontów albo w trybie przewidzianym dla inwestycji szybko rentujących się oraz inwestycji drobnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Modernizacja powinna w zasadzie zapewnić warunki umożliwiające zaliczenie kina do wyższej kategorii.
3. Upoważnia się Ministra Finansów do sfinansowania modernizacji kin, o której mowa w ust. 1, w ramach dodatkowych wpływów osiągniętych przez przedsiębiorstwa kin w latach 1967-1970.
4. Przedsiębiorstwa kin mogą uzyskać antycypacyjny kredyt bankowy na sfinansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych o charakterze kapitalnych remontów.
5. Upoważnia się Ministra Finansów do udzielenia w 1967 r. z rezerwy budżetu centralnego dotacji wyrównawczych dla budżetów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) na pokrycie skutków finansowych spowodowanych unieruchomieniem kin w związku z przeprowadzaną dodatkową modernizacją.
§  8. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej uchwale zachowują moc obowiązującą dotychczasowe przepisy, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
§  9. Traci moc uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie klasyfikacji kin oraz cen biletów wstępu do kin (Monitor Polski Nr 22, poz. 132).
§  10. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki, Ministrowi Finansów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Cen oraz prezydiom właściwych wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
§  11. Uchwała wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.