Monitor Polski

M.P.1997.44.434

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1997 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 lipca 1997 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 i z 1997 r. Nr 47, poz. 297) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się wytyczne w sprawie zadań i trybu pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r., dotyczące przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, stanowiące załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE ZADAŃ I TRYBU PRACY OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 WRZEŚNIA 1997 R., DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI OKRĘGOWYCH LIST KANDYDATÓW NA POSŁÓW I KANDYDATÓW NA SENATORÓW

I.

Organizacja pracy okręgowych komisji wyborczych

1.

Pierwsze posiedzenie komisji

Pierwsze posiedzenie okręgowej komisji wyborczej organizuje i zwołuje dyrektor delegatury wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego. Na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i 2 jego zastępców oraz powołuje na sekretarza komisji dyrektora delegatury wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego (art. 65 ust. 5 Ordynacji wyborczej do Sejmu). W województwach warszawskim i katowickim, gdzie powołuje się więcej niż jedną komisję na obszarze województwa, Okręgowa Komisja Wyborcze właściwa dla miasta stołecznego Warszawy i Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Katowicach powołuje na sekretarza komisji dyrektora delegatury wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego, a pozostałe komisje - osoby wskazane przez dyrektora delegatury. Sekretarz komisji uczestniczy w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

Niezwłocznie po ukonstytuowaniu się komisji informację o jej składzie (z uwzględnieniem pełnionych funkcji) podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (art. 65 ust. 6 Ordynacji wyborczej do Sejmu). Zaleca się, by informacja o składzie komisji podana została, w formie komunikatu, w lokalnej prasie oraz wywieszona w siedzibie komisji i w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

Na pierwszym posiedzeniu komisja ustala plan pracy związany z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 12 sierpnia 1997 r. o godzi. 24oo. Pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą dokonywać zgłoszeń niezwłocznie po powołaniu okręgowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów okręgowa komisja przyjmuje w składzie regulaminowo określonym (co najmniej połowa składu, w tym przewodniczący lub zastępca); w toku wykonania tej czynności decyduje ona bowiem o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia zgłoszenia (art. 89 Ordynacji wyborczej do Sejmu). Konieczne jest więc ustalenie planu dyżurów komisji dla przyjmowania zgłoszeń, z uwzględnieniem nasilenia ilości zgłoszeń, zwłaszcza w okresie bezpośrednio poprzedzającym upływ terminu do ich dokonania.

Informację o miejscu, dniach i godzinach pełnienia dyżurów podaje się do publicznej wiadomości, w formie komunikatu w lokalnej prasie oraz, w miarę możliwości, w regionalnych rozgłośniach radia i telewizji; należy także wywiesić informację w siedzibie komisji.

Na pierwszym posiedzeniu okręgowa komisja rozstrzyga sprawę utworzenia swojej inspekcji.

2.

Tryb pracy komisji

Okręgowa komisja wyborcza wykonuje swoje zadania w sposób i w trybie określonym w regulaminie (uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych - Monitor Polski Nr 40, poz. 415).

W pracach komisji obowiązuje zasada kolegialności, która wyklucza tworzenie np. prezydium komisji upoważnionego do wykonania niektórych zadań w zastępstwie komisji.

Wszystkie rozstrzygnięcia komisji, dla których przepisy prawa wyborczego wymagają formy protokołu, a także orzeczenia komisji, muszą być podejmowane na posiedzeniach. Orzeczenia mają formę uchwał.

Obowiązek kolegialnego rozstrzygania spraw przez okręgową komisję wyborczą nie stanowi przeszkody w przydzielaniu przez komisję wykonania określonych czynności przewodniczącemu, jego zastępcom, członkom komisji i sekretarzowi lub powołanym w tym celu z jej składu zespołom. Może to dotyczyć takich czynności, jak badanie danych w postępowaniu przewidzianym w art. 90 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu, ustalanie danych faktycznych w związku z rozpatrywaniem skarg, dokonywanie kontroli pracy obwodowych komisji wyborczych, odbiór protokołów głosowania od obwodowych komisji wyborczych.

Komisja powinna ustalić tryb niezwłocznego zwoływania posiedzeń dla rozpatrzenia spraw pilnych.

Czynności związane z rejestracją okręgowej listy kandydatów na posłów i rejestrację kandydatów na senatorów protokołowane są na formularzach, których wzory określiła Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 3 lipca 1997 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 416); zastępują one protokół posiedzenia.

W sprawach niżej wymienionych komisja podejmuje uchwały w formie odrębnego dokumentu:

1) wezwanie pełnomocnika do usunięcia wad zgłoszenia (art. 82 ust. 2 i 3 i art. 83 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu),

2) odmowa przyjęcia zgłoszenia listy okręgowej i (lub) zgłoszenia kandydatów na senatorów (art. 89 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu),

3) odmowa rejestracji listy okręgowej lub poszczególnych kandydatów z tej listy i (lub) kandydatów na senatorów (art. 83 ust. 2 i art. 90 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu),

4) skreślenie kandydata z zarejestrowanej listy okręgowej i (lub) kandydatów na senatorów (art. 87 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu),

5) uzupełnienie zarejestrowanej listy okręgowej (art. 87 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu),

6) unieważnienie rejestracji listy okręgowej i (lub) kandydatów na senatorów (art. 87 ust. 3 i 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

W sprawach, o których wyżej mowa, uchwały wymagają uzasadnienia, a gdy przysługuje od nich odwołanie - także zamieszczenia odpowiedniego pouczenia.

II.

Zadania okręgowych komisji wyborczych

1.

Rejestracja okręgowej listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów

A. Zgłoszenie

Czynności wyborcze w imieniu partii, organizacji politycznych i społecznych przy zgłaszaniu do rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów wykonują organy upoważnione do ich reprezentowania przy czynnościach prawnych.

W imieniu koalicji wyborczych partii i organizacji oraz w imieniu wyborców czynności wyborcze wykonują komitety wyborcze utworzone przez te partie, organizacje lub wyborców. W dalszej części Wytycznych przez użyte określenie "komitet wyborczy" należy rozumieć również statutowe organy partii i organizacji. Przedstawicielami komitetów wyborczych wobec organów wyborczych są pełnomocnicy ustanowieni przez komitety wyborcze oraz osoby upoważnione przez pełnomocników.

W wyborach do Sejmu partia polityczna i organizacja może wchodzić w skład tylko jednej koalicji wyborczej utworzonej w celu zgłoszenia wspólnych list kandydatów na posłów.

W wyborach do Senatu partie i organizacje mogą utworzyć koalicję wyborczą w celu wspólnego zgłoszenia kandydatów na senatorów, przy czym jest możliwy udział tej samej partii (organizacji) w różnych koalicjach wyborczych w różnych okręgach wyborczych oraz samodzielne zgłaszanie kandydatów na senatorów przez partię (organizację) wchodzącą w skład koalicji w tych okręgach wyborczych, w których koalicja nie zgłosiła wspólnych kandydatów na senatorów (art. 77 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu w związku z art. 1 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Senatu i uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie powszechnie obowiązującej wykładni - Dz. U. Nr 50, poz. 324).

1) Zgłoszenie okręgowej listy kandydatów na posłów i (lub) kandydatów na senatorów powinno spełniać następujące ustawowe warunki:

a) zgłoszenie powinno być doręczone okręgowej komisji wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną osobiście, nie później niż w dniu 12 sierpnia 1997 r. do godz. 24oo (art. 80 ust. 1 i 3 w związku z art. 89 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i art. 10 ust. 1 i 3 Ordynacji wyborczej do Senatu);

b) zgłoszenie powinno być podpisane przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną. Do zgłoszenia załącza się dokument wydany przez komitet wyborczy, stwierdzający powołanie pełnomocnika z podaniem jego nazwiska, imienia i dokładnego adresu. Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, powinna ona, oprócz pełnomocnictwa, załączyć udzielone jej upoważnienie wydane przez pełnomocnika komitetu wyborczego, zawierające nazwisko, imię i dokładny adres (art. 80 ust. 3 i 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu). Dokumentem stwierdzającym powołanie pełnomocnika komitetu wyborczego może być np. uchwała organu statutowego partii, organizacji politycznej lub społecznej, upoważnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, podpisana i opatrzona pieczątką tego organu. W wypadku koalicji wyborczej oraz komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców ustanowienie pełnomocnika powinno mieć formę uchwały komitetu wyborczego. Wskazanie pełnomocnika może być również dokonane bezpośrednio w dokumencie o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 81 ust. 5 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu). Niezbędne jest wyraźne określenie zakresu udzielonego pełnomocnictwa, np. przez zamieszczenie wyrazów "w wyborach do Sejmu i Senatu" lub "w wyborach do Sejmu" czy "w wyborach do Senatu";

c) liczba kandydatów na posłów zgłoszonych na liście nie może być mniejsza niż 3 kandydatów i większa niż dwukrotność liczby posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 80 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu). Liczba zgłaszanych kandydatów na senatorów nie może być większa niż liczba senatorów wybieranych w danym okręgu (art. 10 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Senatu);

d) w zgłoszeniu musi być podana nazwa oraz dokładny adres komitetu wyborczego.

Jeżeli zgłoszenia dokonuje:

- partia, organizacja polityczna lub społeczna, nazwą komitetu wyborczego jest nazwa statutowego organu partii lub organizacji, upoważnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych (art. 77 ust. 1 i 6 Ordynacji wyborczej do Sejmu), np. prezydium, rada naczelna, zarząd, komitet wykonawczy danej partii lub organizacji (pełna nazwa),

- koalicja wyborcza partii lub (i) organizacji (art. 77 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu), nazwa komitetu wyborczego powinna zawierać wyrazy "komitet wyborczy" oraz nazwę koalicji. Nazwa koalicji nie musi składać się z nazw członków komisji, a jej symbol graficzny nie musi nawiązywać do symboli graficznych podmiotów tworzących tę koalicję,

- grupa wyborców (art. 77 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu), nazwa komitetu wyborczego powinna zawierać wyrazy "komitet wyborczy" i przyjętą przez tych wyborców pełną nazwę tego komitetu. Nazwa komitetu wyborczego nie może być taka sama jak nazwa partii, organizacji politycznej lub społecznej wpisanej do ewidencji partii lub rejestru organizacji, prowadzonych przez właściwy sąd. Jeżeli natomiast komitet wyborców ma taką samą nazwę jak komitet, który wcześniej dokonał zgłoszenia, ale różne są siedziby komitetów, to wyróżnikiem nazwy może być siedziba komitetu, np. Komitet Wyborczy "Niezależni" w X, Komitet Wyborczy "Niezależni" w Y. Jeśli dwa komitety wyborcze utworzone przez wyborców mają taką samą nazwę i siedzibę w tej samej miejscowości, to wówczas należy postąpić zgodnie z art. 82 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu. Zmiana w nazwie komitetu wyborczego, który później dokonuje zgłoszenia, nie wymaga ponownego zbierania podpisów osób popierających. Należy także podać nazwiska i imiona osób tworzących komitet wyborczy w liczbie nie mniejszej niż 15 oraz ich adresy (art. 81 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu);

e) nazwa komitetu wyborczego powinna być umieszczona w jednolitym brzmieniu na wszystkich dokumentach wyborczych składanych przy rejestracji list kandydatów na posłów i (lub) kandydatów na senatorów;

f) w zgłoszeniu powinny być podane - w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy - nazwiska, imiona, wiek, zawód i miejsce zamieszkania kandydatów, a w wypadku kandydatów komitetów wyborczych utworzonych przez wyborców - także obowiązkowa informacja o przynależności kandydatów do partii, której są członkami. Wskazana nazwa partii nie może przekraczać 40 znaków drukarskich. Jeżeli kandydat komitetu wyborców nie należy do partii politycznej, w zgłoszeniu powinna być zawarta informacja, że nie jest on członkiem partii (np. "nie należy do partii politycznej"). Stwierdzony przez komisję brak informacji o przynależności partyjnej kandydatów zgłoszonych przez komitet wyborców jest wadą zgłoszenia. W wypadku gdy w dokumentach wydanych na podstawie przepisów o ewidencji ludności dokonano wpisu dwóch (lub więcej) imion, powinny być podane wszystkie imiona w ich pełnym brzmieniu i w kolejności wynikającej z dokumentów, o których mowa. W razie wątpliwości, czy podano zawód wykonywany, czy wyuczony - rozstrzygające jest stanowisko zajęte przez kandydata. Miejscem zamieszkania jest nazwa miasta lub wsi ze wskazaniem gminy, bez dokładnego adresu (art. 81 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

2) Pełnomocnik może w zgłoszeniu listy okręgowej i (lub) kandydatów na senatorów:

a) wskazać symbol graficzny, a także skrót nazwy komitetu wyborczego, którym to skrótem będzie się oznaczać na urzędowych obwieszczeniach i na kartach do głosowania zarejestrowaną okręgową listę oraz kandydatów na senatorów; skrót tej nazwy powinien nawiązywać do nazwy komitetu. Późniejsze zgłoszenie wniosku w tej sprawie nie może być przyjęte (art. 81 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 96 Ordynacji wyborczej do Sejmu; art. 13 Ordynacji wyborczej do Senatu);

b) złożyć wniosek o oznaczenie poszczególnych kandydatów nazwą lub skrótem nazwy jednej partii bądź organizacji popierającej danego kandydata. Nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji nie może przekraczać 40 znaków drukarskich; ustalenia tej nazwy zgodnie ze wskazaną liczbą znaków dokonuje komitet wyborczy, a nie komisja. Nie ma podstawy prawnej do oznaczania kandydata jako "niezależny" bądź "bezpartyjny"; zgłoszenie takie jest dotknięte wadą (art. 81 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

3) Do zgłoszenia muszą być dołączone:

a) uwierzytelniony wyciąg z ewidencji partii lub rejestru organizacji prowadzonych przez właściwy sąd, a w wypadku koalicji wyborczej oraz komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców - dokument stwierdzający utworzenie takiego komitetu, podpisany przez 3 osoby przyjmujące odpowiedzialność za prawdziwość zawartych w nim danych (art. 81 ust. 5 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu). Dokumentem stwierdzającym utworzenie komitetu koalicji wyborczej może być np. wspólne oświadczenie lub uchwała organów uprawnionych do reprezentowania członków koalicji przy czynnościach prawnych. Może to być również oświadczenie podpisane przez 3 członków komitetu wyborczego koalicji. Konieczne jest podanie nazw, skrótów nazw i adresów organów statutowych wszystkich partii lub organizacji tworzących koalicję wyborczą oraz nazwy komitetu wyborczego koalicji (identycznej z nazwą na zgłoszeniu). W skład koalicji wyborczej nie może wchodzić partia polityczna nie wpisana do ewidencji prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. W wypadku komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców dokumentem potwierdzającym utworzenie komitetu wyborczego może być protokół zebrania, na którym postanowiono utworzyć komitet, lub oświadczenie 3 osób o jego utworzeniu;

b) wykaz podpisów co najmniej 3.000 wyborców zamieszkałych w danym okręgu wyborczym popierających listę okręgową i (lub) kandydatów na senatorów. Podpisy muszą być złożone na wykazach o treści zgodnej ze wzorami ustalonymi przez Państwową Komisję Wyborczą w uchwałach z dnia 28 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów wykazów podpisów wyborców popierających okręgową listę kandydatów na posłów oraz kandydata lub kandydatów na senatorów (Monitor Polski Nr 38, poz. 381 i 382). Podmioty korzystające z uprawnienia określonego w art. 79 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu mogą do zgłoszenia dołączyć zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniu do zgłoszenia okręgowych list kandydatów na posłów bez poparcia zgłoszenia podpisami (art. 81 ust. 5 pkt 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu). W wypadku gdy pełnomocnik złożył wykaz podpisów wyborców popierających listę, jak i zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej, komisja okręgowa powinna zażądać od pełnomocnika oświadczenia, na jakiej podstawie chce dokonać zgłoszenia listy; zgłoszenie może być dokonane tylko na jednej podstawie. W wyborach do Senatu jedno zgłoszenie może dotyczyć jednego, dwóch, a w województwach warszawskim i katowickim trzech kandydatów na senatorów (art. 10 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Senatu). Każde zgłoszenie musi uzyskać poparcie 3.000 wyborców z danego okręgu. Nie jest dopuszczalne poparcie tego samego zgłoszenia kandydatów na senatorów kilkoma wykazami podpisów, z których jeden dotyczy np. dwóch kandydatów, a pozostałe jednego z tych kandydatów. Przepisy Ordynacji wyborczej do Senatu nie dopuszczają możliwości zgłoszenia kandydata na senatora bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców;

c) pisemne oświadczenie każdego kandydata o zgodzie na kandydowanie (art. 81 ust. 5 pkt 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu. Oświadczenie powinno zawierać: nazwę i imię (imiona) kandydata, zgodę na kandydowanie we wskazanym okręgu (w przypadku kandydatów na posłów także wskazanie listy) oraz datę i podpis kandydata;

d) pisemne oświadczenie każdego kandydata o fakcie ujawnienia pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443). Jeśli kandydat na posła lub senatora, zgodnie z przepisami tej ustawy, jest zobowiązany do wypełnienia tylko części A oświadczenia, to oświadczenie takie powinno być doręczone wraz ze zgłoszeniem. W odniesieniu do kandydatów, którzy są obowiązani do wypełnienia części A i B oświadczenia, jest ono składane bezpośrednio przez kandydata przewodniczącemu okręgowej komisji lub jego zastępcy, w sposób określony w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 1997 r. w sprawie sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową, zawartymi w oświadczeniach składanych przez kandydatów na posłów i senatorów Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem okręgowych komisji wyborczych (Monitor Polski Nr 43, poz. 427); fakt złożenia oświadczenia przewodniczący komisji potwierdza pisemnie. Potwierdzenie złożenia oświadczenia pełnomocnik komitetu jest obowiązany złożyć okręgowej komisji wraz ze zgłoszeniem. Po otrzymaniu oświadczenia (obejmującego część A i B) przewodniczący okręgowej komisji wyborczej wykonuje kserokopię części A zgłoszenia, którą komisja dołącza do zgłoszenia.

4) W celu ułatwienia komitetom wyborczym wykonania czynności związanych ze zgłoszeniem do rejestracji list okręgowych kandydatów na posłów i (lub) kandydatów na senatorów dopuszcza się stosowanie następujących dokumentów w formie kserokopii lub telefaksu:

- zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniu do zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców (art. 79 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu),

- dokument stwierdzający powołanie pełnomocnika komitetu wyborczego (art. 80 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu) oraz upoważnienia udzielonego przez pełnomocnika komitetu wyborczego (art. 80 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu),

- listy osób tworzących komitet wyborczy (art. 81 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu),

- uwierzytelnionego wyciągu z ewidencji partii lub rejestru organizacji, prowadzonych przez właściwy sąd (art. 81 ust. 5 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu),

- dokumentu stwierdzającego utworzenie komitetu koalicji wyborczej i komitetu wyborczego wyborców (art. 81 ust. 5 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

B. Przyjęcie zgłoszenia

Okręgowa Komisja wyborcza, przyjmując zgłoszenie listy okręgowej i (lub) kandydatów na senatorów, w obecności pełnomocnika, sprawdza prawidłowość złożenia wymaganej liczby podpisów. Każda strona wykazu podpisów wyborców powinna odpowiadać wymogom wzoru ustalonego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 czerwca 1997 r. (Monitor Polski Nr 38, poz. 381 i 382). Poparcia mogą udzielać tylko wyborcy stale zamieszkujący w okręgu wyborczym, w którym lista i (lub) kandydaci na senatorów są zgłoszeni.

Warunkami uznania prawidłowości poparcia udzielonego przez wyborców są w szczególności:

- wpisanie na każdej stronie wykazu treści tytułu wykazu, treści poszczególnych rubryk oraz podpisanie każdej strony przez pełnomocnika, także w odniesieniu do wykazów sporządzonych dwustronnie,

- poszczególne strony wykazu nie mogą być kopiami oryginalnych wykazów ani składać się z części doklejanych,

- wypełnienie przy podpisie każdego wyborcy wszystkich rubryk ustalonych wzorem. Imię i nazwisko musi być wpisane w pełnym brzmieniu. Adres zamieszkania powinien obejmować nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady), nazwę ulicy, nr domu i nr mieszkania. W miejscowościach, w których nie ma ulic, konieczne jest wskazanie numerów posesji, a jeśli ich nie ma - wpisanie dodatkowo nazwy gminy (tam, gdzie w budynkach są numery mieszkań, także te numery). Elementem adresu nie jest kod pocztowy.

W trakcie sprawdzania prawidłowości poparcia i liczenia podpisów komisja numeruje każdy arkusz wykazu (a jeśli wykaz jest dwustronny, to każdą stronę), wpisuje na każdym arkuszu lub stronie liczbę wyborców, którzy prawidłowo udzielili poparcia, oraz zaznacza nazwiska wyborców, którzy udzielili poparcia w sposób wadliwy i opatruje każdy arkusz lub stronę swoją pieczęcią. Następnie komisja sumuje liczbę podpisów wyborców, którzy prawidłowo udzielili poparcia.

1) Jeśli prawidłowo złożona liczba podpisów wyborców jest nie mniejsza niż 3.000, komisja wydaje pełnomocnikowi potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji na drukach, których wzory określiła Państwa Komisja Wyborcza w załącznikach nr 1 i 3 do uchwały z dnia 3 lipca 1997 r. określającej wzory potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz protokołów rejestracji (Monitor Polski Nr 40, poz. 416). Przyjęte wykazy podpisów komisja wkłada do koperty lub pakuje w paczkę, którą oznacza nazwę komitetu, zakleja lub obwiązuje sznurkiem i opieczętowuje pieczęcią komisji (art. 89 ust. 1 i 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu). Delegatury wojewódzkie Krajowego Biura Wyborczego zapewniają bezpieczne warunki przechowania pakietów z wykazami podpisów.

2) Jeśli prawidłowo złożona liczba podpisów wyborców jest mniejsza niż 3.000, komisja wydaje orzeczenie, w którym odmawia przyjęcia zgłoszenia, i w uzasadnieniu wskazuje stwierdzone wady (art. 89 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu). W orzeczeniu należy zawrzeć pouczenie o przysługującym pełnomocnikowi, zgodnie z art. 89 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu, prawie odwołania. Wraz z orzeczeniem komisja zwraca pełnomocnikowi wykaz podpisów z opieczętowanymi arkuszami. Jeżeli nie upłynął termin zgłaszania do rejestracji, a komitet zebrał brakujące podpisy i dołączył je do opieczętowanych arkuszy, może dokonać ponownego zgłoszenia.

3) Jeśli zgłoszenie listy okręgowej następuje na podstawie zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniu do zgłoszenia bez poparcia podpisami wyborców, komisja wydaje pełnomocnikowi potwierdzenie zgłoszenia.

C. Sprawdzanie prawdziwości danych zawartych w wykazie podpisów wyborców bądź wiarygodności podpisów

W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w wykazie podpisów bądź wiarygodności podpisów, okręgowa komisja wstrzymuje rejestrację i dokonuje sprawdzenia danych bądź wiarygodności podpisów w sposób określony w art. 90 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu. Mimo że termin 3-dniowy przewidziany na te czynności ma charakter instrukcyjny, należy dążyć do jego dotrzymania.

O wstrzymaniu rejestracji i wszczęciu postępowania wyjaśniającego komisja zawiadamia niezwłocznie pełnomocnika, wskazując czynności, jakich ma zamiar dokonać; komisja jest obowiązana dopuścić pełnomocnika do obecności przy ich wykonywaniu.

Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego komisja ustali, że zgłoszenie zostało poparte prawidłowo złożonymi podpisami co najmniej 3.000 wyborców, dokonuje jego rejestracji.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie ustalone, że zgłoszenie nie uzyskało poparcia co najmniej 3.000 wyborców, komisja wydaje orzeczenie o odmowie rejestracji. W orzeczeniu należy zawrzeć pouczenie o przysługującym pełnomocnikowi, zgodnie z art. 90 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu, prawie odwołania do sądu oraz wskazać stwierdzone nieprawidłowości w uzasadnieniu orzeczenia.

D. Rejestracja

Po wydaniu pełnomocnikowi potwierdzenia zgłoszenia komisja przystępuje niezwłocznie do rejestracji listy okręgowej i (lub) kandydatów na senatorów.

Przed dokonaniem rejestracji komisja bada, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w art. 80 i art. 81 Ordynacji wyborczej do Sejmu i odpowiednio w art. 10 Ordynacji wyborczej do Senatu. Komisja sprawdza ponadto, czy spełnione zostały warunki określone w art. 78 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i art. 11 Ordynacji wyborczej do Senatu oraz czy nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny komitetu wyborczego różnią się dostatecznie od nazw, skrótów nazw i symboli graficznych komitetów, które wcześniej zgłosiły do zarejestrowania listy okręgowe i (lub) kandydatów na senatorów. Badając te kwestie okręgowa komisja wyborcza korzysta z elektronicznej bazy danych obejmującej informacje z każdej zarejestrowanej listy okręgowej i każdego zarejestrowanego zgłoszenia kandydatów na senatorów. Baza ta działać będzie na poziomie Państwowej Komisji Wyborczej i każdej okręgowej komisji.

Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wad, okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie dokonuje rejestracji, sporządzając protokół rejestracji na druku, którego wzory stanowią załącznik nr 2 i 4 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 1997 r. Protokół rejestracji komisja sporządza w 3 egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz protokołu stanowi dokumentację komisji; drugi doręcza się pełnomocnikowi, a trzeci przesyła listownie Państwowej Komisji Wyborczej, przekazując wcześniej jego treść teleksem lub systemem elektronicznego przekazywania tekstów. Wraz z protokołem należy przesłać Państwowej Komisji Wyborczej kopię zgłoszenia listy oraz dokument stwierdzający utworzenie komitetu, o jakim mowa w art. 81 ust. 5 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu.

Komisja odmawia zarejestrowania zgłoszenia, jeżeli zostało ono wniesione po ustawowo określonym terminie bądź przez nieuprawniony podmiot (np. nie zarejestrowaną organizację lub partię), jeżeli na liście okręgowej zgłoszono mniej bądź więcej kandydatów na posłów, niż przewiduje ustawa (i odpowiednio więcej kandydatów na senatorów), wydając orzeczenie w tej sprawie, które niezwłocznie doręcza się pełnomocnikowi. Dokumenty zgłoszone do rejestracji stanowią dokumentację komisji okręgowej i nie są wydawane pełnomocnikowi.

Komisja odmawia rejestracji w odniesieniu do kandydata, jeżeli stwierdzi, że jego kandydatura została zarejestrowana wcześniej w innym lub w tym samym okręgu.

Jeżeli zgłoszenie ma inne wady, w szczególności wymienione w art. 82 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu, komisja wzywa pełnomocnika do ich usunięcia w terminie 3 dni. Wezwanie doręcza się niezwłocznie. Wyznaczony termin na usunięcie wad może upłynąć po ustawowo określonym terminie na zgłoszenie list i kandydatów na senatorów do rejestracji.

W razie nieusunięcia wady (np. niekompletnych danych adresowych, błędów w pisowni, np. nazwiska) w wyznaczonym terminie, komisja wydaje orzeczenie o odmowie rejestracji. Jeżeli nie usunięta wada dotyczyła tylko niektórych kandydatów na posłów, komisja rejestruje listę z kandydatami nie objętymi wadą zgłoszenia (jeśli jest ich co najmniej 3) oraz wydaje orzeczenie o odmowie rejestracji listy w odniesieniu do kandydatów objętych wadą zgłoszenia (art. 83 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu). Jeżeli nie usunięta wada dotyczyła jednego kandydata na senatora, a zgłoszenie obejmowało dwóch (lub trzech kandydatów w województwach warszawskim i katowickim), komisja dokonuje rejestracji zgłoszenia w zakresie nie objętym wadą.

E. Losowanie numerów okręgowych list kandydatów na posłów

Najpóźniej 4 września 1997 r. okręgowa komisja przeprowadza losowanie numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym. Czynność ta następuje po przekazaniu przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o wylosowanych jednolitych numerach dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy w więcej niż jednym okręgu wyborczym. Kolejne numery, które mogą być losowane w danym okręgu wyborczym, wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza.

Przed przystąpieniem do losowania komisja ustala sposób jego przeprowadzenia. O terminie i miejscu losowania należy zawiadomić pełnomocników (art. 85 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół. O wylosowanych numerach list komisja zawiadamia niezwłocznie pełnomocników (art. 85 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

F. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach okręgowych i kandydatach na senatorów

1) Po wylosowaniu numerów list okręgowa komisja wyborcza ustala na posiedzeniu treść obwieszczenia o zarejestrowanych listach okręgowych, zawierającego informacje o ich numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów wyborczych oraz dane o kandydatach zawarte w zgłoszeniach list. Dane obejmują: nazwisko, imiona, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania, tj. nazwę miasta lub wsi ze wskazaniem nazwy gminy (art. 86 ust. 1 w związku z art. 81 ust. 1 pkt 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

Nazwiska kandydatów należy podać na listach w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy (art. 86 ust. 1 w związku z art. 81 ust. 1 pkt 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu). W odniesieniu do kandydatów zgłoszonych na listach komitetów wyborczych utworzonych przez wyborców przy nazwisku każdego z kandydatów należy umieścić informację o przynależności (lub braku przynależności) - należy wpisać "członek" i nazwę partii lub "nie należy do partii politycznej" - zawierającą nie więcej niż 40 znaków drukarskich (art. 81 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

W treści obwieszczenia należy uwzględnić wnioski pełnomocników o umieszczeniu przy nazwiskach poszczególnych kandydatów nazwy lub skrótu nazwy jednej partii bądź organizacji; znaki interpunkcji są znakami drukarskimi; przerwy między wyrazami nie są zaliczane do znaków drukarskich (art. 86 ust. 1 w związku z art. 81 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

W obwieszczeniu należy podać także treść części A oświadczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443).

Na obwieszczeniach nie umieszcza się symbolu graficznego partii, organizacji ani komitetu wyborczego.

Okręgowa komisja wyborcza zarządza niezwłocznie wydrukowanie obwieszczeń i przekazuje je dyrektorowi delegatury wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego; obwieszczenie musi być rozplakatowane w terminie do 13 września 1997 r. Jeden egzemplarz obwieszczenia należy niezwłocznie przesłać Państwowej Komisji Wyborczej.

Wzór obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej w ............

z dnia .......... 1997 r.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r.

- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 i z 1997 r.

Nr 47, poz. 297) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia

1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach

1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70,

poz. 443), zwanej dalej "powołaną ustawą", Okręgowa Komisja

Wyborcza w .................. podaje do wiadomości informację

o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów

w okręgu wyborczym nr ....

Lista nr ...................................................

(nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego)

1. .........................................................

(nazwisko, imię-imiona, wiek, zawód, miejsce zamieszkania*)

członek ....................................................

(nazwa lub skrót nazwy partii**)

popierany przez ............................................

(nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji

popierającej kandydata***)

Złożył/złożyła następujące oświadczenie:

nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam

służby ani nie byłem/byłam świadomym i tajnym

współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w

rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.****

lub

pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam służbę, byłem/byłam

świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa

państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.****

2. .......................

Lista nr 2

1. ........................

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

(-) .......................

(imię i nazwisko)

ľľľľľľľľľľľľ

* Przy nazwiskach kandydatów pełniących zawodową służbę wojskową zawód określa się "żołnierz zawodowy". Miejsce zamieszkania określa się nazwą miasta bądź wsi ze wskazaniem gminy.

** Informacja o przynależności do partii politycznej dotyczy tylko kandydatów z listy komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców. Alternatywnie należy wpisać wyrazy "członek" i nazwę partii lub "nie należy do partii politycznej". Oznaczenie nazwy partii lub jej skrót nie mogą przekraczać 40 znaków drukarskich.

*** Wyrazy "popierany przez" oraz nazwę lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata wpisuje się, jeżeli pełnomocnik złożył wniosek w tej sprawie. Nazwa lub skrót nazwy nie mogą zawierać więcej niż 40 znaków drukarskich.

**** Uwzględnić elementy właściwe zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

2) Okręgowa komisja wyborcza ustala także odrębnie treść obwieszczenia, zawierającego informację o zarejestrowanych kandydatach na senatorów, podając dane zawarte w zgłoszeniach. Obejmują one te same dane, które umieszcza się w obwieszczeniu o zarejestrowanych listach okręgowych. Jednakże należy pamiętać, że nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na senatorów umieszcza się na obwieszczeniu w porządku alfabetycznym (art. 12 w związku z art. 13 Ordynacji wyborczej do Senatu). Powinny one, analogicznie jak obwieszczenia o zarejestrowanych listach okręgowych, zostać podane do publicznej wiadomości oraz przekazane Państwowej Komisji Wyborczej.

Wzór obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej w ..............

z dnia ............... 1997 r.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja

wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r.

Nr 54, poz. 224) w związku z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia

28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640

i z 1997 r. Nr 47, poz. 297) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia

11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach

1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz.

443), zwanej dalej "powołaną ustawą", Okręgowa Komisja

Wyborcza w .................. podaje do wiadomości informację o

zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okręgu wyborczym

obejmującym obszar województwa ................................

1. ............................................................

(nazwisko, imię-imiona, wiek, zawód, miejsce zamieszkania*)

zgłoszony przez ...............................................

(nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego)

członek .......................................................

(nazwa lub skrót nazwy partii**)

popierany przez ...............................................

(nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji

popierającej kandydata***)

Złożył/złożyła następujące oświadczenie:

nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam

służby ani nie byłem/byłam świadomym i tajnym

współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w

rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.****

lub

pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam służbę, byłem/byłam

świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa

państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.****

2. .......................

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

(-) .......................

(imię i nazwisko)

ľľľľľľľľľľľľ

* Przy nazwiskach kandydatów pełniących zawodową służbę wojskową zawód określa się "żołnierz zawodowy". Miejsce zamieszkania określa się nazwą miasta bądź wsi ze wskazaniem gminy.

** Informacja o przynależności do partii politycznej dotyczy tylko kandydatów z listy komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców. Alternatywnie należy wpisać wyrazy "członek" i nazwę partii lub "nie należy do partii politycznej". Oznaczenie nazwy partii lub jej skrót nie mogą przekraczać 40 znaków drukarskich.

*** Wyrazy "popierany przez" oraz nazwę lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata wpisuje się, jeżeli pełnomocnik złożył wniosek w tej sprawie. Nazwa lub skrót nazwy nie mogą zawierać więcej niż 40 znaków drukarskich.

**** Uwzględnić elementy właściwe zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

G. Zmiany zarejestrowanych list okręgowych i kandydatów na senatorów

Okręgowa komisja wyborcza skreśla kandydata na posła i (lub) kandydata na senatora, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył na piśmie oświadczenie o wycofaniu zgody na kandydowanie (art. 87 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

W razie rozwiązania komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 lub 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu, okręgowa komisja unieważnia rejestrację listy tego komitetu bądź kandydata(ów) na senatora (art. 87 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

Uzupełnienie zarejestrowanej listy okręgowej o nowego kandydata może mieć miejsce tylko wtedy, gdy umieszczony na niej poprzedni kandydat zmarł i na liście pozostało mniej niż 3 kandydatów. W takim wypadku uzupełnienia listy należy dokonać najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów (art. 87 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu). Przepisy art. 87 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu nie mają zastosowania do kandydatów na senatorów.

Zawiadomienie wyborców o zmianach następuje w formie obwieszczenia. Jeśli wydrukowanie obwieszczenia przed dniem wyborów jest niemożliwe, należy zapewnić umieszczenie odpowiedniej informacji w lokalach obwodowych komisji wyborczych i, w miarę możliwości, podać w formie komunikatu w lokalnych środkach masowego przekazu. Jeden egzemplarz obwieszczenia lub informacji należy niezwłocznie przekazać Państwowej Komisji Wyborczej.

Wzór obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej w ..............

z dnia ............... 1997 r.

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja

wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45,

poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 i z 1997 r. Nr 47,

poz. 297) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r.

o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa

lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących

funkcje publiczne (Dz. U. Nr 70, poz. 443), zwanej dalej

"powołaną ustawą", Okręgowa Komisja Wyborcza w ...............

podaje do wiadomości, że w dniu ............. w okręgu

wyborczym nr ...........

- skreśliła z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów nr ...

...............................................................

(nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego)

kandydata ....................... na skutek ...................

(nazwisko i imię-imiona)

...............................................................

(utraty prawa wybieralności, wycofania zgody na kandydowanie,

zgonu)

- uzupełnia tę listę o kandydata ..............................

(nazwisko i imię-imiona,

wiek, zawód, miejsce

zamieszkania)

członka .......................................................

(nazwa lub skrót nazwy partii)

popieranego przez .............................................

(nazwa lub skrót nazwy partii bądź

organizacji popierającej kandydata)

który złożył/złożyła następujące oświadczenie:

nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam

służby ani nie byłem/byłam świadomym i tajnym

współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa

w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.*

lub

pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam służbę, byłem/byłam

świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa

państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.*

- unieważniła rejestrację okręgowej listy kandydatów na posłów

nr ............................................................

...............................................................

(nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego)

gdyż na skutek ................................................

(podać przyczynę)

(przez) kandydata .............................................

(nazwisko i imię-imiona)

na liście pozostało mniej niż 3 kandydatów

- unieważniła rejestrację okręgowej listy kandydatów na posłów

nr .................. z powodu rozwiązania Komitetu Wyborczego

..............................................................

(nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego)

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

(-) .......................

(imię i nazwisko)

ľľľľľľľľľľľľ

* Uwzględnić elementy właściwe zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Wzór obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej w ..............

z dnia ............. 1997 r.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja

wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r.

Nr 54, poz. 224) w związku z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia

28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640

i z 1997 r. Nr 47, poz. 297) Okręgowa Komisja Wyborcza w

..................... podaje do wiadomości, że w dniu .........

w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa .............

skreśliła zarejestrowanego kandydata na senatora ..............

(nazwisko i imię-imiona)

zgłoszonego przez .............................................

(nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego)

na skutek .....................................................

(utraty prawa wybieralności, wycofania zgody

na kandydowanie, zgonu, rozwiązania komitetu

wyborczego)

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

(-) .......................

(imię i nazwisko)

* * *

Zadania i tryb pracy okręgowych komisji w okresie bezpośrednio przed dniem wyborów i w dniu wyborów oraz tryb przyjmowania i przekazywania protokołów głosowania i wyborów Państwowa Komisja Wyborcza określi odrębnie.