Wytyczne dla Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie, dotyczące zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania oraz ustaleniu wyników głosowania i wyników wyborów w związku z podjęciem niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27.

Monitor Polski

M.P.2005.84.1215

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 grudnia 2005 r.
w sprawie wytycznych dla Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania oraz ustaleniu wyników głosowania i wyników wyborów w związku z podjęciem niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się wytyczne dla Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie, dotyczące zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania oraz ustaleniu wyników głosowania i wyników wyborów, w związku z podjęciem niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27, stanowiące załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.

ZAŁĄCZNIK 

WYTYCZNE DLA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZĘSTOCHOWIE, DOTYCZĄCE ZADAŃ I TRYBU PRACY W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU GŁOSOWANIA ORAZ USTALENIU WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRĘGU WYBORCZYM NR 27

Ponawiane czynności wyborcze w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27 przeprowadza się, stosując:

- ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.), zwaną dalej "Ordynacją wyborczą",

- akty wykonawcze wydane na podstawie przepisów Ordynacji wyborczej,

- uchwały i wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej wydane na podstawie przepisów Ordynacji wyborczej, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszych wytycznych.

Ponawiane czynności przeprowadzają komisje wyborcze powołane w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 września 2005 r.

W wyborach uczestniczą komitety wyborcze, które zarejestrowały kandydatów na senatorów w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Prawo wybierania przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu 22 stycznia 2006 r. kończą 18 lat.

Do spisów wyborców zostaną wpisani z urzędu wyborcy:

- zameldowani w gminie na pobyt stały,

- dopisani do rejestru wyborców na własny wniosek w trybie art. 12 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej.

Do spisu wyborców zostaną też wpisani:

- wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień 22 stycznia 2006 r., ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie położonej na obszarze okręgu wyborczego nr 27, jeżeli do dnia 12 stycznia 2006 r. złożą w urzędzie gminy, właściwym dla ich miejsca pobytu, wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców; dotyczy to także osób nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy,

- żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie położonej na obszarze okręgu wyborczego nr 27, jeżeli między 1 a 9 stycznia 2006 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 233 ust. 2 Ordynacji wyborczej) złożą w urzędzie gminy wniosek w tej sprawie.

Urzędy gmin położonych na obszarze okręgu wyborczego nr 27 będą na żądanie wyborców zmieniających miejsce pobytu przed dniem głosowania wydawać zaświadczenia o prawie do głosowania, o których mowa w art. 23 Ordynacji wyborczej.

Ponawiane czynności wyborcze nie obejmują zgłaszania kandydatów na senatorów. W wyborach biorą udział kandydaci na senatorów zarejestrowani w okręgu wyborczym nr 27 w związku z wyborami przeprowadzonymi w dniu 25 września 2005 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie sprawdzi, czy zarejestrowani kandydaci na senatorów nadal posiadają prawo wybieralności. Następnie Komisja zawiadomi komitety wyborcze uczestniczące w wyborach o konieczności aktualizacji danych kandydatów (nazwiska, imiona, miejsce zamieszkania), informując, że:

- w wyborach uczestniczyć będą wszyscy kandydaci zarejestrowani w wyborach przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., którzy nadal mają prawo wybieralności, o ile przed dniem wyborów nie wycofają zgody na kandydowanie. Pełnomocnicy komitetów wyborczych powinni w związku z tym skontaktować się z kandydatami w celu powiadomienia, że nazwiska ich zostaną umieszczone na obwieszczeniach i kartach do głosowania, o ile nie wycofają zgody na kandydowanie,

- obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na senatorów będą zawierały dane zawarte w dokumentach związanych z rejestracją kandydatów przed wyborami przeprowadzonymi w dniu 25 września 2005 r., z uwzględnieniem ewentualnych skreśleń kandydatów oraz wniosków pełnomocników wyborczych o aktualizację danych, złożonych we wskazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą w Częstochowie terminie.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie będzie kontrolować w ramach nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego prawidłowość wykonania zadań wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania, w szczególności dotyczących niezwłocznego podania do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, sporządzenia spisów wyborców, przygotowania obwodowych komisji wyborczych do wykonania ich zadań (w tym dokonania niezbędnych zmian w składach komisji) oraz przygotowania lokali wyborczych i zapewnienia obwodowym komisjom wyborczym obsługi administracyjnej i warunków techniczno-materialnych pracy (w tym wsparcia informatycznego).

W terminie do dnia 3 stycznia 2006 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie przekaże właściwemu oddziałowi Telewizji Polskiej i właściwej spółce radiofonii regionalnej informację o komitetach wyborczych, których kandydaci na senatorów uczestniczą w wyborach.

W terminie do dnia 12 stycznia 2006 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie poda, w formie obwieszczenia, informację o zarejestrowanych kandydatach na senatorów, uwzględniającą ewentualne zmiany, o których mowa wyżej.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie ustali treść kart do głosowania na podstawie danych zaktualizowanych w opisany wyżej sposób. Czynności związane z drukiem kart do głosowania i dostarczeniem ich obwodowym komisjom wyborczym Okręgowa Komisja Wyborcza wykona zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. (M. P. Nr 48, poz. 660). Karty do głosowania powinny być wydrukowane i przygotowane do rozprowadzenia nie później niż do dnia 20 stycznia 2006 r.; zapakowane karty do głosowania należy zaś dostarczyć do obwodów głosowania w dniu 21 stycznia 2006 r.

Zadania związane z ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie wykona zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi trybu i sposobu wykonywania przez okręgowe komisje wyborcze zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r., stanowiącymi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2005 r. (M. P. Nr 52, poz. 714) oraz z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. (M. P. Nr 48, poz. 661).