Monitor Polski

M.P.2018.969

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczące zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK 1  

WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE DOTYCZĄCE ZADAŃ I TRYBU USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 24 września 2018 r. (M.P.2018.977) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 września 2018 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.