Monitor Polski

M.P.2019.364

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 41/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZĄCE SPRAWDZENIA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZGODNOŚCI ARYTMETYCZNEJ DANYCH ZAWARTYCH W PROJEKTACH PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA I W PROTOKOŁACH GŁOSOWANIA W WYBORACH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R.

I. 

Warunki poprawności arytmetycznej danych liczbowych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania podlegające sprawdzeniu w systemie informatycznym

Warunki arytmetyczne dotyczące danych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania podzielono na dwa rodzaje:

1) warunki konieczne, które muszą być spełnione bezwzględnie;

2) warunki dodatkowe, które powinny być spełnione, ale w szczególnych okolicznościach mogą być niezachowane.

Ponadto w systemie informatycznym "Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" zdefiniowano warunki, które służą sprawdzeniu zgodności niektórych danych liczbowych z projektów protokołów głosowania i protokołów głosowania w wyborach.

1. Warunki konieczne

1) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby wyborców uprawnionych do głosowania;

2) suma liczb wyborców umieszczonych w części A oraz w części B spisu wyborców musi być równa liczbie wyborców uprawnionych do głosowania;

3) liczba niewykorzystanych kart do głosowania nie może być większa od liczby kart, które otrzymała komisja;

4) suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania, umieszczonych w części A oraz w części B spisu wyborców musi być równa liczbie wszystkich wyborców, którym wydano karty do głosowania;

5) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika musi być równa 0 w obwodach odrębnych, zagranicznych i na statkach morskich;

6) suma liczby wyborców głosujących przez pełnomocnika i liczby wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania nie może być większa od liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania;

7) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika, jak też liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, nie mogą być większe od liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania;

8) liczby dotyczące głosowania korespondencyjnego muszą być równe 0 w obwodach nieobjętych głosowaniem korespondencyjnym;

9) suma liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, i liczby wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze, nie może być większa od liczby wyborców uprawnionych do głosowania;

10) liczba otrzymanych kopert zwrotnych nie może być większa niż liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze;

11) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, oraz liczby kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane, nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

12) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania, oraz liczby kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania, nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

13) liczba otrzymanych kopert zwrotnych musi być nie większa od sumy liczb kopert z poszczególnymi wadami;

14) liczba kart wyjętych z urny musi być większa niż 0, gdy liczba osób, którym wydano karty do głosowania, jest większa niż 0, w obwodach stałych;

15) liczba kart wyjętych z urny musi być równa sumie liczby kart nieważnych i liczby kart ważnych;

16) liczba kart ważnych musi być równa sumie liczby głosów nieważnych i liczby głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów;

17) suma liczb głosów nieważnych z poszczególnych powodów musi być równa liczbie głosów nieważnych;

18) suma liczb głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów musi być równa liczbie głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów;

19) liczba w rubryce "Razem" głosów oddanych na kandydatów z listy kandydatów musi być równa sumie liczb głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy;

20) jeżeli na liście nie ma kandydatów skreślonych po wydrukowaniu kart do głosowania, liczba głosów ważnych oddanych na listę musi być równa sumie liczb głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy;

21) jeżeli na liście jest co najmniej jeden kandydat skreślony po wydrukowaniu kart do głosowania, liczba głosów ważnych oddanych na listę nie może być mniejsza od sumy liczb głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy;

22) przy nazwiskach kandydatów skreślonych po wydrukowaniu kart do głosowania nie może być wpisana żadna liczba.

2. Warunki dodatkowe

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania powinna być większa od zera;

2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, powinna być większa od zera;

3) liczba wyborców umieszczonych w części A spisu wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby wyborców umieszczonych w części A spisu wyborców;

4) liczba wyborców umieszczonych w części B spisu wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby wyborców umieszczonych w części B spisu wyborców;

5) suma liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, i liczby niewykorzystanych kart do głosowania powinna być równa liczbie kart do głosowania otrzymanych przez komisję;

6) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika powinna być:

a) mniejsza od liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, gdy ta jest większa od zera,

b) nie większa niż 10% liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania;

7) liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania powinna być:

a) mniejsza od liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, gdy ta jest większa od zera,

b) nie większa niż 10% liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, z wyjątkiem obwodów głosowania utworzonych za granicą;

8) liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny nie powinna być większa niż liczba otrzymanych kopert zwrotnych pomniejszona o liczbę kopert zwrotnych niespełniających warunków;

9) liczba kart wyjętych z urny powinna być większa od zera;

10) liczba kart do głosowania wyjętych z kopert na kartę do głosowania nie powinna być większa od liczby wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze;

11) liczba kart do głosowania wyjętych z kopert na kartę do głosowania powinna być równa liczbie kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny;

12) liczba kart do głosowania wyjętych z urny pomniejszona o liczbę kart wyjętych z kopert na karty do głosowania powinna być równa liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania;

13) liczba kart ważnych powinna być większa od zera;

14) liczba wyborców uprawnionych do głosowania nie powinna być mniejsza niż liczba kart ważnych;

15) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od zera;

16) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od liczby głosów nieważnych z kart ważnych.

II. 

Weryfikacja zgodności danych zawartych w projekcie protokołu głosowania i w protokole głosowania z meldunkiem przedwyborczym ze spisów wyborców

System informatyczny "Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" weryfikuje również zgodność danych w projekcie protokołu głosowania i w protokole głosowania z meldunkiem przedwyborczym ze spisu wyborców oraz weryfikuje właściwą liczbę członków komisji dla danego obwodu, wraz z wymaganym kworum.

Wymienione niżej warunki powinny być spełnione, jednakże w wyjątkowych okolicznościach mogą być niedotrzymane. W takiej sytuacji do protokołu głosowania musi być dołączony wydrukowany raport ostrzeżeń podpisany przez wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej, uczestniczące w ustalaniu wyników głosowania. Poniższe warunki mają charakter warunków dodatkowych:

1) liczba wyborców umieszczonych w części B spisu wyborców powinna być równa liczbie wyborców umieszczonych w części B, ustalonej w meldunku przedwyborczym;

2) liczba wyborców uprawnionych do głosowania, pomniejszona o liczbę wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, nie powinna być większa od 120% lub mniejsza od 80% szacowanej liczby wyborców uprawnionych do głosowania (ustalonej w meldunku przedwyborczym) - w obwodzie stałym w kraju;

3) liczba otrzymanych kart do głosowania nie powinna być mniejsza niż 55% i większa niż 95% od szacowanej liczby wyborców uprawnionych do głosowania (ustalonej w meldunku przedwyborczym) - w obwodzie stałym w kraju;

4) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika nie powinna być większa od liczby sporządzonych aktów pełnomocnictwa, ustalonej w meldunku przedwyborczym;

5) liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze, powinna być równa liczbie wysłanych pakietów wyborczych, ustalonej w meldunku przedwyborczym.

System informatyczny "Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" sprawdza wszystkie warunki arytmetyczne. W przypadku stwierdzenia błędów system "Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" informuje o tym operatora, wymieniając konkretne przekroczone warunki, oraz generuje raport błędów, który jest drukowany. Raport zawiera dokładne informacje identyfikujące protokół oraz szczegółowy opis warunków, które nie zostały dotrzymane.

Jeżeli wystąpiło chociaż jedno naruszenie warunku koniecznego, dane nie zostają zapisane w systemie.

Jeżeli zostały przekroczone jedynie warunki dodatkowe, to dane z protokołu zostają zapisane warunkowo. Właściwa rejonowa komisja wyborcza może podjąć decyzję o konieczności ponownego ustalenia wyników głosowania przez obwodową komisję wyborczą i o usunięciu danych z systemu.