Monitor Polski

M.P.2018.982

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wytyczne dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczące sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH I TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZĄCE SPRAWDZENIA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZGODNOŚCI ARYTMETYCZNEJ DANYCH ZAWARTYCH W PROJEKTACH PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA I W PROTOKOŁACH GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

I. 

Warunki poprawności arytmetycznej danych liczbowych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania podlegające sprawdzeniu w systemie informatycznym

Warunki arytmetyczne dotyczące danych w projektach protokołów głosowania oraz w protokołach głosowania podzielono na dwa rodzaje:

1) warunki konieczne, które muszą być spełnione bezwzględnie;

2) warunki dodatkowe, które powinny być spełnione, ale w szczególnych okolicznościach mogą być niezachowane.

Ponadto w systemie informatycznym "Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" zdefiniowano warunki, które służą sprawdzeniu zgodności niektórych danych liczbowych z projektów protokołów głosowania oraz z protokołów głosowania w wyborach do poszczególnych rad i w wyborach wójta w danym obwodzie.

A. 

Wybory do rad gmin liczących do 20 tysięcy mieszkańców

1. Warunki konieczne

Wymienione niżej warunki muszą być bezwzględnie spełnione, albowiem naruszenie któregokolwiek powoduje nieprawidłowe ustalenie wyników głosowania w obwodzie lub wadliwe sporządzenie protokołu głosowania:

1) suma liczb wyborców umieszczonych w części A oraz w części B spisu wyborców musi być równa liczbie wyborców uprawnionych do głosowania;

2) suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania, umieszczonych w części A oraz w części B spisu wyborców musi być równa liczbie wszystkich wyborców, którym wydano karty do głosowania;

3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby uprawnionych do głosowania;

4) suma liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, i liczby wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze, nie może być większa od liczby wyborców uprawnionych do głosowania;

5) liczba niewykorzystanych kart do głosowania nie może być większa od liczby kart, które komisja otrzymała;

6) liczba otrzymanych kopert zwrotnych nie może być większa niż liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze;

7) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, i liczby kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane, nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

8) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania, oraz liczby kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania, nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

9) liczba kart wyjętych z urny musi być większa niż zero, gdy liczba osób, którym wydano karty do głosowania, jest większa niż zero, w obwodach stałych;

10) liczba kart wyjętych z urny musi być równa sumie liczby kart nieważnych i liczby kart ważnych;

11) liczba kart ważnych musi być równa sumie liczby głosów nieważnych i liczby głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów;

12) suma liczb głosów nieważnych z poszczególnych powodów musi być równa liczbie głosów nieważnych;

13) suma głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z list kandydatów musi być równa liczbie głosów oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów.

2. Warunki dodatkowe

Wymienione niżej warunki powinny być także spełnione, jednakże w wyjątkowych okolicznościach mogą być niedotrzymane. W takiej sytuacji do protokołu musi być dołączony wydrukowany raport ostrzeżeń podpisany przez wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania uczestniczące w ustalaniu wyników głosowania:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania powinna być większa od zera;

2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, powinna być większa od zera;

3) suma liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, i liczby niewykorzystanych kart do głosowania powinna być równa liczbie kart do głosowania otrzymanych przez komisję;

4) liczba wyborców uprawnionych do głosowania nie powinna być mniejsza niż liczba kart ważnych;

5) liczba wyborców umieszczonych w części A spisu wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby wyborców umieszczonych w części A spisu wyborców;

6) liczba wyborców umieszczonych w części B spisu wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby wyborców umieszczonych w części B spisu wyborców;

7) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika powinna być mniejsza niż liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, gdy ta jest większa od zera;

8) liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny nie powinna być większa niż liczba otrzymanych kopert zwrotnych pomniejszona o liczbę kopert zwrotnych niespełniających warunków;

9) liczba kart wyjętych z urny powinna być większa od zera;

10) liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania nie powinna być większa od liczby wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze;

11) liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania nie powinna być większa od liczby kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny;

12) liczba kart wyjętych z urny pomniejszona o liczbę kart wyjętych z kopert na karty do głosowania powinna być równa liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania;

13) liczba kart ważnych powinna być większa od zera;

14) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od zera;

15) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od liczby głosów nieważnych z kart ważnych.

B. 

Wybory do rad gmin liczących ponad 20 tysięcy mieszkańców, rad dzielnic m.st. Warszawy, rad powiatów i sejmików województw

1. Warunki konieczne

Wymienione niżej warunki muszą być bezwzględnie spełnione, albowiem naruszenie któregokolwiek powoduje nieprawidłowe ustalenie wyników głosowania w obwodzie lub wadliwe sporządzenie protokołu głosowania:

1) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby uprawnionych do głosowania;

2) suma liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, i liczby wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze, nie może być większa od liczby wyborców uprawnionych do głosowania;

3) liczba niewykorzystanych kart do głosowania nie może być większa od liczby kart, które komisja otrzymała;

4) liczba otrzymanych kopert zwrotnych nie może być większa niż liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze;

5) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, i liczby kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane, nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

6) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania, oraz liczby kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania, nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

7) liczba kart wyjętych z urny musi być większa niż zero, gdy liczba osób, którym wydano karty do głosowania, jest większa niż zero, w obwodach stałych;

8) liczba kart wyjętych z urny musi być równa sumie liczby kart nieważnych i liczby kart ważnych;

9) liczba kart ważnych musi być równa sumie liczby głosów nieważnych i liczby głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów;

10) suma liczb głosów nieważnych z poszczególnych powodów musi być równa liczbie głosów nieważnych;

11) suma liczb głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów musi być równa liczbie głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów;

12) jeżeli na liście nie ma kandydatów skreślonych po wydruku kart do głosowania, liczba głosów ważnych oddanych na listę musi być równa sumie liczb głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy;

13) jeżeli na liście jest co najmniej jeden kandydat skreślony po wydrukowaniu kart do głosowania, liczba głosów ważnych oddanych na listę nie może być mniejsza od sumy liczb głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy;

14) liczba w rubryce "Razem" głosów oddanych na kandydatów z listy kandydatów musi być równa sumie liczb głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy.

Dodatkowo tylko w wyborach do rad gmin liczących ponad 20 tysięcy mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy:

1) suma liczb wyborców umieszczonych w części A oraz w części B spisu wyborców musi być równa liczbie wyborców uprawnionych do głosowania;

2) suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania, umieszczonych w części A oraz w części B spisu wyborców musi być równa liczbie wszystkich wyborców, którym wydano karty do głosowania.

2. Warunki dodatkowe

Wymienione niżej warunki powinny być także spełnione, jednakże w wyjątkowych okolicznościach mogą być niedotrzymane. W takiej sytuacji do protokołu musi być dołączony wydrukowany raport ostrzeżeń podpisany przez wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania uczestniczące w ustalaniu wyników głosowania:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania powinna być większa od zera;

2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, powinna być większa od zera;

3) suma liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, i liczby niewykorzystanych kart do głosowania powinna być równa liczbie kart do głosowania otrzymanych przez komisję;

4) liczba wyborców uprawnionych do głosowania nie powinna być mniejsza niż liczba kart ważnych;

5) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika powinna być mniejsza niż liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, gdy ta jest większa od zera;

6) liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny nie powinna być większa niż liczba otrzymanych kopert zwrotnych pomniejszona o liczbę kopert zwrotnych niespełniających warunków;

7) liczba kart wyjętych z urny powinna być większa od zera;

8) liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania nie powinna być większa od liczby wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze;

9) liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania nie powinna być większa od liczby kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny;

10) liczba kart wyjętych z urny pomniejszona o liczbę kart wyjętych z kopert na karty do głosowania powinna być równa liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania;

11) liczba kart ważnych powinna być większa od zera;

12) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od zera;

13) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od liczby głosów nieważnych z kart ważnych.

Dodatkowo tylko w wyborach do rad gmin liczących ponad 20 tysięcy mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy:

1) liczba wyborców umieszczonych w części A spisu wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby wyborców umieszczonych w części A spisu wyborców;

2) liczba wyborców umieszczonych w części B spisu wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby wyborców umieszczonych w części B spisu wyborców.

C. 

Wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast

Szczególne warunki występują też w wyborach organów wykonawczych gmin/miast.

1. Warunki konieczne

Wymienione niżej warunki muszą być bezwzględnie spełnione, albowiem naruszenie któregokolwiek powoduje nieprawidłowe ustalenie wyników głosowania w obwodzie lub wadliwe sporządzenie protokołu głosowania:

1) suma liczb wyborców umieszczonych w części A oraz w części B spisu wyborców musi być równa liczbie wyborców uprawnionych do głosowania;

2) suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania, umieszczonych w części A oraz w części B spisu wyborców musi być równa liczbie wszystkich wyborców, którym wydano karty do głosowania;

3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby uprawnionych do głosowania;

4) suma liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, i liczby wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze, nie może być większa od liczby wyborców uprawnionych do głosowania;

5) liczba niewykorzystanych kart do głosowania nie może być większa od liczby kart, które komisja otrzymała;

6) liczba otrzymanych kopert zwrotnych nie może być większa niż liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze;

7) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, i liczby kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane, nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

8) suma liczby kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania, oraz liczby kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania, nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

9) liczba kart wyjętych z urny musi być większa niż zero, gdy liczba osób, którym wydano karty do głosowania, jest większa niż zero, w obwodach stałych;

10) liczba kart wyjętych z urny musi być równa sumie liczby kart nieważnych i liczby kart ważnych.

Dodatkowo w przypadku głosowania na więcej niż jednego kandydata:

1) liczba kart ważnych musi być równa sumie liczby głosów nieważnych i liczby głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów;

2) liczba w rubryce "Razem" głosów oddanych na wszystkich kandydatów musi być równa sumie liczb głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;

3) suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów musi być równa liczbie głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów.

W przypadku głosowania za lub przeciw jednemu kandydatowi:

1) liczba kart ważnych musi być równa sumie liczby głosów nieważnych i liczby głosów ważnych oddanych łącznie za wyborem oraz przeciw wyborowi kandydata;

2) liczba w rubryce "Razem" musi być równa sumie liczb głosów oddanych za wyborem kandydata i przeciw wyborowi kandydata.

2. Warunki dodatkowe

Wymienione niżej warunki powinny być także spełnione, jednakże w wyjątkowych okolicznościach mogą być niedotrzymane. W takiej sytuacji do protokołu musi być dołączony wydrukowany raport ostrzeżeń podpisany przez wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania uczestniczące w ustalaniu wyników głosowania:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania powinna być większa od zera;

2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, powinna być większa od zera;

3) suma liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania, i liczby niewykorzystanych kart do głosowania powinna być równa liczbie kart do głosowania otrzymanych przez komisję;

4) liczba wyborców uprawnionych do głosowania nie powinna być mniejsza niż liczba kart ważnych;

5) liczba wyborców umieszczonych w części A spisu wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby wyborców umieszczonych w części A spisu wyborców;

6) liczba wyborców umieszczonych w części B spisu wyborców, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby wyborców umieszczonych w części B spisu wyborców;

7) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika powinna być mniejsza niż liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, gdy ta jest większa od zera;

8) liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny nie powinna być większa niż liczba otrzymanych kopert zwrotnych pomniejszona o liczbę kopert zwrotnych niespełniających warunków;

9) liczba kart wyjętych z urny powinna być większa od zera;

10) liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania nie powinna być większa od liczby wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze;

11) liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania nie powinna być większa od liczby kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny;

12) liczba kart wyjętych z urny pomniejszona o liczbę kart wyjętych z kopert na karty do głosowania powinna być równa liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania;

13) liczba kart ważnych powinna być większa od zera;

14) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od zera;

15) liczba kart nieważnych nie powinna być większa od liczby głosów nieważnych z kart ważnych.

II. 

Weryfikacja zgodności danych zawartych w projekcie protokołu głosowania i w protokole głosowania z meldunkiem przedwyborczym ze spisów wyborców oraz z protokołem przekazania dokumentów pomiędzy obwodową komisją wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodową komisją wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania

System informatyczny "Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" weryfikuje również zgodność danych w projekcie protokołu głosowania i w protokole głosowania z meldunkiem przedwyborczym ze spisu wyborców, jak też z danymi z protokołu przekazania dokumentów pomiędzy obwodową komisją wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodową komisją wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania.

Wymienione niżej warunki powinny być spełnione, jednakże w wyjątkowych okolicznościach mogą być niedotrzymane. W takiej sytuacji do protokołu głosowania musi być dołączony wydrukowany raport ostrzeżeń podpisany przez wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania uczestniczące w ustalaniu wyników głosowania. Poniższe warunki mają charakter warunków dodatkowych i występują we wszystkich wyborach:

1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania nie powinna być większa od 105% lub mniejsza od 95% szacowanej liczby wyborców uprawnionych do głosowania (ustalonej w meldunku przedwyborczym) - w obwodzie stałym;

2) liczba otrzymanych kart do głosowania nie powinna być mniejsza niż 75% i większa niż 105% od szacowanej liczby wyborców uprawnionych do głosowania (ustalonej w meldunku przedwyborczym) - w obwodzie stałym;

3) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika nie powinna być większa od liczby sporządzonych aktów pełnomocnictwa, ustalonej w meldunku przedwyborczym;

4) liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze, powinna być równa liczbie wysłanych pakietów wyborczych, ustalonej w meldunku przedwyborczym;

5) liczba wyborców umieszczonych w części B spisu wyborców powinna być równa liczbie wyborców umieszczonych w części B, ustalonej w meldunku przedwyborczym (tylko w wyborach do rad gmin, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast);

6) liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania zapisana w protokole przekazania powinna być zgodna z liczbą otrzymanych kart zapisaną w protokole głosowania;

7) liczba niewykorzystanych kart do głosowania zapisana w protokole przekazania powinna być zgodna z liczbą niewykorzystanych kart zapisaną w protokole głosowania;

8) liczba aktów pełnomocnictwa do głosowania zapisana w protokole przekazania powinna być zgodna z liczbą aktów pełnomocnictwa zapisaną w protokole głosowania;

9) liczba otrzymanych przez obwodową komisję ds. przeprowadzenia głosowania kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym zapisana w protokole przekazania powinna być zgodna z liczbą otrzymanych przez obwodową komisję ds. przeprowadzenia głosowania kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym zapisaną w protokole głosowania;

10) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, zapisana w protokole przekazania powinna być zgodna z liczbą kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, zapisaną w protokole głosowania;

11) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę, zapisana w protokole przekazania powinna być zgodna z liczbą kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę, zapisaną w protokole głosowania;

12) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania, zapisana w protokole przekazania powinna być zgodna z liczbą kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania, zapisaną w protokole głosowania;

13) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta do głosowania, zapisana w protokole przekazania powinna być zgodna z liczbą kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta do głosowania, zapisaną w protokole głosowania;

14) liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny zapisana w protokole przekazania powinna być zgodna z liczbą kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny zapisaną w protokole głosowania.

System informatyczny "Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" sprawdza wszystkie warunki arytmetyczne. W przypadku stwierdzenia błędów system "Wsparcie Organów Wyborczych (WOW)" informuje o tym operatora, wymieniając konkretne przekroczone warunki, oraz generuje raport błędów, który jest drukowany. Raport zawiera dokładne informacje identyfikujące protokół oraz szczegółowy opis warunków, które nie zostały dotrzymane.

Jeżeli wystąpiło chociaż jedno naruszenie warunku koniecznego, dane nie zostają zapisane w systemie.

Jeżeli zostały przekroczone jedynie warunki dodatkowe, to dane z protokołu zostają zapisane warunkowo. Właściwa terytorialna komisja wyborcza lub właściwy komisarz wyborczy mogą podjąć decyzję o konieczności ponownego ustalenia wyników głosowania przez obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania i o usunięciu danych z systemu.