Monitor Polski

M.P.2014.959

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 2014 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia zgodności arytmetycznej danych w sporządzanych w systemie informatycznym protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się wytyczne dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczące sprawdzenia zgodności arytmetycznej danych w sporządzanych w systemie informatycznym protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH I TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZĄCE SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI ARYTMETYCZNEJ DANYCH W SPORZĄDZANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM PROTOKOŁACH GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

I.

 Warunki poprawności arytmetycznej danych liczbowych w protokołach głosowania w obwodach podlegające sprawdzeniu w systemie informatycznym

Obwodowe komisje wyborcze mające obsługę informatyczną w swojej siedzibie sporządzają protokoły głosowania w systemie informatycznym "Platforma wyborcza", o ile nie zachodzą przeszkody w wykorzystaniu tego systemu.

System informatyczny może sygnalizować błędy i ostrzeżenia o nieprawidłowym sporządzeniu protokołu, o czym mowa w wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. (M.P. poz. 934).

Warunki arytmetyczne dotyczące danych w protokołach głosowania w obwodach podzielono na dwa rodzaje:

1) warunki konieczne, które muszą być spełnione bezwzględnie;

2) warunki dodatkowe, które powinny być spełnione, ale w szczególnych okolicznościach mogą być niezachowane.

Ponadto w "Platformie wyborczej" zdefiniowano warunki, które służą sprawdzeniu zgodności niektórych danych liczbowych z protokołów głosowania w wyborach do poszczególnych rad i w wyborach wójta w danym obwodzie.

A.

 Wybory do rad i wybory wójtów

Warunki ogólne

1. Warunki konieczne

Wymienione niżej warunki muszą być bezwzględnie spełnione, albowiem naruszenie któregokolwiek powoduje nieprawidłowe ustalenie wyników głosowania w obwodzie lub wadliwe sporządzenie protokołu głosowania:

1) liczba osób, którym wydano karty do głosowania, nie może być większa od liczby uprawnionych do głosowania;

2) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika nie może być większa od liczby kart do głosowania wydanych wyborcom;

3) w obwodzie odrębnym liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika musi wynosić 0;

4) w przypadku obwodu wyznaczonego dla głosowania korespondencyjnego suma liczby kart do głosowania wydanych wyborcom i liczby wysłanych pakietów wyborczych nie może być większa od liczby wyborców uprawnionych do głosowania;

5) suma liczby kopert zwrotnych bez oświadczenia i liczby kopert z niepodpisanym oświadczeniem nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

6) suma liczby kopert zwrotnych bez koperty na kartę do głosowania oraz liczby kopert zwrotnych z niezaklejoną kopertą na kartę do głosowania nie może być większa od liczby otrzymanych kopert zwrotnych;

7) w przypadku obwodowych komisji wyborczych niewyznaczonych dla głosowania korespondencyjnego, liczby w punktach protokołu głosowania: 6, od 7 do 7e oraz 8a muszą wynosić 0;

8) liczba kart do głosowania danego rodzaju wyjętych z urny musi być równa sumie liczby odpowiednich kart nieważnych i liczby odpowiednich kart ważnych wyjętych z urny;

9) liczba kart ważnych danego rodzaju musi być równa sumie liczby głosów nieważnych i liczby głosów ważnych (w wyborach wójta głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów lub za i przeciw kandydatowi);

10) w wyborach wójta liczba głosów nieważnych ogółem musi być równa lub większa od sumy liczb głosów nieważnych z poszczególnych przyczyn;

11) w wyborach do rady gminy i w wyborach wójta liczba uprawnionych do głosowania musi być równa sumie liczby obywateli polskich (z części A spisu wyborców) i liczby obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami Polski (z części B spisu wyborców);

12) liczba uprawnionych do głosowania w wyborach do rady gminy, a na terenie m.st. Warszawy również w wyborach do rady dzielnicy (poza obwodami odrębnymi) musi być równa liczbie uprawnionych do głosowania odpowiednio w wyborach wójta i Prezydenta m.st. Warszawy.

Jedynie w obwodach odrębnych na terenie m.st. Warszawy liczba uprawnionych do głosowania w wyborach do rady dzielnicy może być mniejsza lub równa liczbie uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy;

13) w obwodzie głosowania, w skład którego wchodzi więcej niż jeden okręg wyborczy dla wyboru rady gminy, liczba uprawnionych do głosowania w wyborach wójta (zarówno ogółem, jak obywateli polskich i pozostałych obywateli Unii Europejskiej) musi się równać sumie odpowiednich liczb uprawnionych do głosowania w wyborach do rady gminy w okręgach wchodzących w skład obwodu głosowania.

Jedynie gdy w jednym lub więcej z tych okręgów wyborczych dla wyboru rady gminy wyborów lub głosowania nie przeprowadza się liczby uprawnionych do głosowania w protokole głosowania w wyborach wójta muszą być większe od sumy odpowiednich liczb uprawnionych do głosowania w wyborach do rady gminy w okręgach wchodzących w skład obwodu głosowania;

14) liczba osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa (poza obwodami odrębnymi) musi być równa liczbie obywateli polskich uprawnionych do głosowania w wyborach do rady gminy i w wyborach wójta (z części A spisu wyborców).

Jedynie w obwodzie głosowania, w skład którego wchodzi więcej niż jeden okręg wyborczy dla wyboru rady gminy, gdy w jednym lub więcej z tych okręgów wyborczych dla wyboru rady gminy wyborów lub głosowania nie przeprowadza się suma liczb uprawnionych do głosowania obywateli polskich w wyborach do rady gminy musi być mniejsza od liczby uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatu i w wyborach do sejmiku województwa.

Ponadto w obwodach odrębnych liczba uprawnionych do głosowania obywateli polskich w wyborach do rady gminy i wójta może być mniejsza lub równa liczbie uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatu, a liczba uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatu mniejsza lub równa liczbie uprawnionych do głosowania w wyborach do sejmiku województwa.

2. Warunki dodatkowe

Wymienione niżej warunki powinny być także spełnione, jednakże w wyjątkowych okolicznościach mogą być niedotrzymane. W takiej sytuacji do protokołu musi być dołączony wydrukowany raport ostrzeżeń podpisany przez wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej, uczestniczące w ustalaniu wyników głosowania:

1) liczba kart danego rodzaju otrzymanych przez komisję nie powinna być większa od sumy liczby kart niewykorzystanych oraz liczby kart wydanych wyborcom;

2) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika w wyborach do rady powiatu powinna być równa liczbie wyborców głosujących przez pełnomocnika w wyborach do sejmiku województwa;

3) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika w wyborach do rady gminy (a w m.st. Warszawie również w wyborach do rady dzielnicy) powinna być równa liczbie wyborców głosujących przez pełnomocnika w wyborach wójta; w przypadku nieprzeprowadzenia głosowania w jednym lub więcej okręgów wyborczych liczba ta nie powinna być większa od liczby wyborców głosujących przez pełnomocnika w wyborach wójta;

4) liczba kart danego rodzaju wyjętych z urny pomniejszona o liczbę odpowiednich kart wyjętych z kopert na karty do głosowania nie powinna być mniejsza od liczby wyborców, którym wydano takie karty;

5) liczba kart ważnych danego rodzaju wyjętych z urny pomniejszona o liczbę odpowiednich kart wyjętych z kopert na karty do głosowania nie powinna być większa od liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania;

6) liczba uprawnionych do głosowania nie powinna być mniejsza niż liczba kart ważnych danego rodzaju;

7) liczba głosów nieważnych ogółem nie powinna być większa od sumy liczb głosów nieważnych z poszczególnych przyczyn (w wyborach wójta).

Rozbieżność może występować wyłącznie w sytuacji, gdy komisja obwodowa stwierdziła, nieważność głosów z powodu naniesienia przez wyborcę znaków graficznych w obrębie kratki, w tym w szczególności zamazania kratki, przekreślenia znaku w kratce.

B.

 Wybory do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu

Warunki konieczne

Wymienione niżej warunki muszą być bezwzględnie spełnione, albowiem naruszenie któregokolwiek powoduje nieprawidłowe ustalenie wyników głosowania w obwodzie lub wadliwe sporządzenie protokołu głosowania:

1) suma głosów oddanych na wszystkie listy kandydatów (kandydatów) musi być równa liczbie głosów ważnych;

2) liczba głosów oddanych na listę kandydatów (kandydata) nie może być większa od liczby głosów ważnych.

C.

 Wybory do rad miast na prawach powiatu, rad dzielnic, rad powiatów i sejmików województw

Warunki konieczne

Wymienione niżej warunki muszą być bezwzględnie spełnione, albowiem naruszenie któregokolwiek powoduje nieprawidłowe ustalenie wyników głosowania w obwodzie lub wadliwe sporządzenie protokołu głosowania:

1) suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów z listy musi być równa liczbie głosów oddanych na listę.

Jedynie gdy na liście znajduje się nazwisko skreślonego kandydata, suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów z listy może być mniejsza od liczby głosów oddanych na listę;

2) suma głosów oddanych na wszystkie listy musi być równa liczbie głosów ważnych.

D.

 Wybory wójtów

Warunki konieczne

Wymienione niżej warunki muszą być bezwzględnie spełnione, albowiem naruszenie któregokolwiek powoduje nieprawidłowe ustalenie wyników głosowania w obwodzie lub wadliwe sporządzenie protokołu głosowania:

1) liczba głosów nieważnych z powodu, o którym mowa w pkt 11c protokołu głosowania w obwodzie musi być równa 0 przy braku kandydatów skreślonych po wydruku kart.

Warunek ten nie dotyczy wyborów, w których głosuje się na jednego kandydata;

2) suma głosów nieważnych i głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów musi być równa liczbie kart ważnych.

Po wprowadzeniu danych z protokołów głosowania w obwodach do "Platformy wyborczej" sprawdza ona wszystkie warunki arytmetyczne. W przypadku stwierdzenia błędów "Platforma wyborcza" informuje o tym operatora, wymieniając konkretne przekroczone warunki, oraz generuje raport błędów, który jest drukowany. Raport zawiera dokładne informacje identyfikujące protokół oraz szczegółowy opis warunków, które nie zostały dotrzymane.

Jeżeli wystąpiło chociaż jedno naruszenie warunku koniecznego, dane nie zostają zapisane w systemie.

Jeżeli zostały przekroczone jedynie warunki dodatkowe, to dane z protokołu zostają zapisane warunkowo - oznaczone jako przekraczające warunki arytmetyczne; terytorialna komisja wyborcza może podjąć decyzję o konieczności ponownego ustalenia wyników głosowania przez komisję obwodową i o usunięciu danych z systemu.

II.

 Czynności obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych w przypadku gdy system informatyczny uniemożliwi wydrukowanie protokołu głosowania w obwodzie z powodu wystąpienia ostrzeżenia

Jeżeli zaszedł jeden z wymienionych niżej warunków (co jest dopuszczalne w szczególnych okolicznościach), system informatyczny uniemożliwi wydrukowanie protokołu głosowania w obwodzie, zaś obwodowa komisja wyborcza o niespełnieniu określonego warunku musi powiadomić właściwą terytorialną komisję wyborczą. Dotyczy to następujących warunków:

1) w obwodzie stałym liczba wyborców jest większa od 110% lub mniejsza od 90% szacowanej liczby wyborców (liczby wyborców ustalonych w meldunku wyborczym);

2) liczba wyborców w części B spisu wyborców jest większa od liczby wyborców w części B spisu wyborców podanej w meldunku wyborczym;

3) w obwodzie stałym liczba otrzymanych kart do głosowania danego rodzaju jest większa od 110% lub mniejsza od 80% ustalonego dla obwodu nakładu kart do głosowania;

4) liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny jest większa niż liczba otrzymanych kopert zwrotnych pomniejszona o liczbę kopert zwrotnych niespełniających warunków;

5) liczba kart do głosowania danego rodzaju wyjętych z kopert na karty do głosowania jest większa od liczby kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny;

6) liczba kart do głosowania danego rodzaju wyjętych z urny pomniejszona o liczbę odpowiednich kart do głosowania wyjętych z kopert na karty do głosowania jest większa od liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania tego rodzaju;

7) liczba kart nieważnych jest większa od zera, a liczba głosów nieważnych równa jest zeru;

8) suma liczby wydanych przez komisję kart do głosowania danego rodzaju i liczby odpowiednich kart niewykorzystanych jest większa od liczby tych kart do głosowania otrzymanych przez komisję;

9) liczba osób głosujących przez pełnomocnika w wyborach danego organu jest równa liczbie wydanych kart do głosowania odpowiedniego rodzaju

Jeżeli terytorialna komisja wyborcza uzna, że ostrzeżenie jest niezasadne, występuje do komisarza wyborczego o akceptację pozostawienia danych bez zmian i przekazanie przez niego kodu odblokowującego możliwość wydrukowania protokołu. Wygenerowany przez komisarza wyborczego kod odblokowujący będzie dostępny w "Platformie wyborczej". Jeżeli dana obwodowa komisja wyborcza nie posiada łączności internetowej, terytorialna komisja wyborcza telefonicznie przekazuje tej komisji kod odblokowujący.

Jeżeli terytorialna komisja wyborcza lub komisarz wyborczy uznają, że ostrzeżenie jest zasadne, terytorialna komisja wyborcza nakazuje obwodowej komisji wyborczej ponowne przeanalizowanie treści ostrzeżeń i dokonanie korekty danych liczbowych.