M.P.2018.949

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 2018 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących postępowania przy powoływaniu terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wytyczne dla komisarzy wyborczych dotyczące postępowania przy powoływaniu terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZY POWOŁYWANIU TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORAMI WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

W związku z zagrożeniem dla terminowego wykonania ustawowych czynności przez terytorialne komisje wyborcze, a w szczególności rejestrowania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ustala się, co następuje:

1. W przypadku gdy do dnia 11 września 2018 r. terytorialne komisje wyborcze nie zostaną powołane w pełnych składach, komisarz wyborczy powołuje, w tym terminie, terytorialne komisje wyborcze w składzie co najmniej 5-osobowym.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, komisarz wyborczy podejmuje niezbędne działania, by w jak najszybszym terminie, lecz nie później niż do dnia 21 października 2018 r., uzupełnić, spośród wyborców, składy terytorialnych komisji wyborczych do ich pełnego składu, tj. do 9 osób, a w przypadku wojewódzkich i powiatowych komisji wyborczych oraz komisji wyborczych w miastach na prawach powiatu - do 10 osób.