Wytyczne dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczące sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania.

Monitor Polski

M.P.2010.81.978

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2010 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się wytyczne dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczące sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i miejskich komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jeżeli w ponownym głosowaniu może uczestniczyć tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania (M. P. Nr 77, poz. 774).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK  1

WYTYCZNE DLA GMINNYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE SPOSOBU POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA LUB W PONOWNYM GŁOSOWANIU MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO JEDEN KANDYDAT ORAZ GDY NA SKUTEK ZMIAN NA LIŚCIE KANDYDATÓW WARUNKIEM PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA JEST WYDRUKOWANIE NOWYCH KART DO GŁOSOWANIA

1. W sytuacji gdy przed dniem wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, na skutek skreśleń z listy kandydatów dokonanych po wydrukowaniu kart do głosowania, pozostanie tylko jeden kandydat, głosowania nie można przeprowadzać przy wykorzystaniu kart do głosowania z nazwiskami skreślonych kandydatów. Konieczne jest wydrukowanie kart z nazwiskiem tylko jednego kandydata (z dwiema kratkami oznaczonymi wyrazami "TAK" i "NIE") według wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 70, poz. 711, z 2007 r. Nr 12, poz. 120 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 947).

Obwodowa komisja wyborcza sporządza protokół głosowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 73, poz. 924).

Gminna komisja wyborcza sporządza protokół wyników głosowania i wyniku wyborów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta (M. P. Nr 73, poz. 925).

Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kandydat nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona rada gminy w sposób wskazany w art. 11 ust. 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

2. W sytuacji gdy przed ponownym głosowaniem pozostał tylko jeden kandydat, gdyż pozostali kandydaci zostali skreśleni z listy kandydatów z przyczyn wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, głosowanie przeprowadza się na tego kandydata.

W takim przypadku, dla przeprowadzenia ponownego głosowania drukuje się karty z nazwiskiem tylko jednego kandydata (z dwiema kratkami oznaczonymi wyrazami "TAK" i "NIE") według wzoru określonego w załączniku nr 5 do uchwały w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, o której mowa w pkt 1 wytycznych.

Obwodowa komisja wyborcza sporządza protokół głosowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do uchwały w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, o której mowa w pkt 1 wytycznych.

Gminna komisja wyborcza sporządza protokół wyników głosowania i wyniku wyborów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, o której mowa w pkt 1 wytycznych, z adnotacją "PONOWNE GŁOSOWANIE".

Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kandydat nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona rada gminy w sposób wskazany w art. 11 ust. 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Sposób postępowania określony w niniejszych wytycznych wynika ze stosowania odpowiednio art. 11 ust. 3-5, art. 12 ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

3. (skreślony).

4)
Konieczność wydrukowania nowych kart w sytuacji, o której mowa w pkt 1-2 wytycznych, może wystąpić także w przeddzień głosowania lub w dniu głosowania.

Jeżeli wydrukowanie i dostarczenie właściwych kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych przed godziną 800 w dniu głosowania okaże się niemożliwe lub jeżeli w dniu głosowania po rozpoczęciu głosowania wystąpi sytuacja, o której mowa w pkt 1 lub 2, gminna komisja wyborcza niezwłocznie:

- powiadamia właściwego komisarza wyborczego o zaistniałej sytuacji,

- zawiadamia obwodowe komisje wyborcze o konieczności odroczenia lub przerwania głosowania i przedłużenia go, ze względu na konieczność wydrukowania i dostarczenia nowych kart do głosowania, ze wskazaniem terminu, kiedy karty zostaną dostarczone i zostanie podjęte głosowanie,

- ustala treść karty do głosowania i zarządza druk kart,

- występuje do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o pilne zlecenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich w określonym terminie do obwodowych komisji wyborczych,

- podaje do wiadomości wyborców w gminie informację o zmianach na liście kandydatów oraz o konieczności i przyczynie przerwania lub odroczenia głosowania ze wskazaniem terminu podjęcia głosowania oraz godziny, do której głosowanie będzie trwało. Konieczne jest zastosowanie skutecznych działań w celu upowszechnienia omawianej informacji na terenie gminy, z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu.

5. Obwodowe komisje wyborcze, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 4, podejmują odpowiednio uchwały w sprawie odroczenia lub przerwania głosowania, zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu otrzymanym od gminnej komisji wyborczej. W uchwale podaje się przyczynę odroczenia lub przerwy w głosowaniu oraz termin podjęcia przerwanego głosowania. Obwodowa komisja wyborcza wywiesza uchwałę w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców oraz przekazuje niezwłocznie gminnej komisji wyborczej, wójtowi i komisarzowi wyborczemu. Wzory uchwał stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszych wytycznych.

W razie przerwania głosowania komisja zakleja i opieczętowuje wlot do urny, a spis wyborców i niewykorzystane karty do głosowania, po ich przeliczeniu, umieszcza w odrębnych pakietach, opieczętowuje i opisuje. Następnie urnę wraz z pakietem zawierającym spis wyborców i pakietem niewykorzystanych kart do głosowania komisja oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji. Z czynności tych należy sporządzić protokół i podać w nim liczbę niewykorzystanych kart do głosowania. Pieczęć komisji oddaje się zastępcy przewodniczącego, a gdyby zastępca był nieobecny - innemu członkowi komisji. Uchwałę o odroczeniu lub przerwaniu głosowania komisja załącza do protokołów głosowania w obwodzie.

Po wznowieniu głosowania komisja wydaje nowe karty do głosowania wyłącznie tym wyborcom, którzy dotąd nie wzięli udziału w głosowaniu, czyli - przy nazwiskach których w spisie wyborców brak jest potwierdzenia otrzymania karty do głosowania.

Po zakończeniu głosowania karty do głosowania wyjęte z urny z nazwiskami dwóch kandydatów przelicza się, umieszcza w pakiecie, opieczętowuje i opisuje. Kart tych nie bierze się pod uwagę przy sporządzaniu protokołu głosowania.

6. Nie jest dopuszczalne odroczenie lub przerwanie głosowania na wójta, burmistrza, prezydenta miasta i prowadzenie głosowania w wyborach do rad.

Załącznik  Nr 1

WZÓR

Uchwała

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr .... w .............................

(miejscowość)

z dnia ........................

o odroczeniu/przerwaniu* głosowania w wyborach

do ..................................................................................

(nazwa rady - sejmiku województwa)

oraz w wyborach ..................................................................................................

(wójta, burmistrza, prezydenta - nazwa gminy lub miasta)*)

w dniu ...............................................

(data wyborów)

wzór

Załącznik  Nr 2

WZÓR

Uchwała

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ..... w ...................................

(miejscowość)

z dnia ...........................

o odroczeniu/przerwaniu* ponownego głosowania w wyborach

...............................................................................................................

(wójta, burmistrza, prezydenta - nazwa gminy lub miasta)*)

w dniu ............................................................

(data ponownego głosowania)

wzór

1 Załącznik zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 29 listopada 2010 r. (M.P.10.94.1078) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 29 listopada 2010 r.