Monitor Polski

M.P.1973.13.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1973 r.

PISMO OKÓLNE Nr 18
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 1973 r.
w sprawie wystawiania legitymacji uprawniających do ulg kolejowych.

W celu usprawnienia trybu wydawania legitymacji uprawniających do korzystania na Polskich Kolejach Państwowych z 50% ulgi w opłatach za przejazdy ustala się, co następuje:
1. Legitymacje według ustalonych wzorów zaopatrzone w klauzulę stwierdzającą uprawnienia do korzystania z ulgi przy przejazdach kolejami są wydawane tylko osobom, którym uprawnienia takie zostały przyznane na podstawie szczególnych przepisów. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z 50% ulgi przy przejazdach koleją zawiera Taryfa osobowa i bagażowa Polskich Kolei Państwowych.
2. Legitymacje uprawniające do ulgi wystawiają:
1) komórki do spraw osobowych:
a) naczelnych organów (ministerstw, komisji i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów administracji państwowej) - dla pracowników tych organów,
b) centralnych urzędów i instytucji państwowych oraz urzędów i instytucji bezpośrednio podległych naczelnym organom administracji państwowej - dla pracowników zatrudnionych w tych urzędach i instytucjach,
c) prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), prezydiów powiatowych rad narodowych (rad narodowych miast stanowiących powiaty) - dla pracowników prezydiów tych rad i pracowników kolumn transportu sanitarnego,
d) prezydiów powiatowych rad narodowych - dla naczelników gmin (miast i gmin), pracowników urzędów gmin (miast i gmin) oraz pracowników prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów,
e) Sądu Najwyższego oraz sądów wojewódzkich i powiatowych - dla sędziów i pracowników sądów,
f) Trybunału i okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych - dla sędziów i pracowników sądów,
g) Prokuratury Generalnej oraz prokuratur wojewódzkich i powiatowych - dla prokuratorów i pracowników prokuratur,
h) rektoratów szkół wyższych - dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych tych szkół oraz osób odbywających studia doktoranckie w szkołach wyższych,
i) Polskiej Akademii Nauk - dla pracowników Polskiej Akademii Nauk i dla osób odbywających studia doktoranckie w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk,
j) instytutów naukowo-badawczych i samodzielnych placówek typu naukowo-dydaktycznego - dla pracowników tych instytutów i placówek oraz osób odbywających studia doktoranckie w tych instytutach i placówkach,
k) dyrekcji okręgowych poczty i telekomunikacji oraz podległych im bezpośrednio jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" - dla pracowników tego przedsiębiorstwa,
l) Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych - dla pracowników organizacji gospodarczej "Lasy Państwowe",
ł) Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy - dla nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy,
m) Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" - dla nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół Centrali Rolniczej "Samopomoc Chłopska",
2) dyrektorzy szkół - dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
3) wydziały kultury prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) - dla nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół artystycznych I i II stopnia studiów kulturalno-oświatowych i bibliotekarskich oraz państwowych ognisk artystycznych,
4) wydziały oświaty i kultury prezydiów rad narodowych wszystkich stopni z wyjątkiem naczelników gmin (miast i gmin) - dla wychowawców przyzakładowych świetlic dziecięcych,
5) dyrektorzy zakładów poprawczych i wychowawczych oraz kierownicy schronisk dla nieletnich - dla pracowników tych zakładów,
6) Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej - dla pracowników pedagogicznych uniwersytetów ludowych,
7) oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - dla emerytów i rencistów oraz ich małżonków uprawnionych do ulgi.
3. Dla pracowników pedagogicznych przedszkoli w instytucjach, których pracownicy nie są uprawnieni do ulgi 50%, legitymacje wystawiają jednostki nadrzędne uprawnione do wystawiania legitymacji.
4. Traci moc pismo okólne nr 200 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1954 r. w sprawie wydawania legitymacji pracowniczych uprawniających do ulg kolejowych (Monitor Polski Nr A-79, poz. 932).