Monitor Polski

M.P.2014.1123

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2015

Na podstawie art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 710) ogłasza się, że wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu, o której mowa w art. 25 ust. 4 powołanej ustawy, w roku 2015 wynosi 17 815,50 zł.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).