Wysokość zasiłku dla bezrobotnych. - M.P.2020.467 - OpenLEX

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Monitor Polski

M.P.2020.467

Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Na podstawie art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2020 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 powołanej ustawy, przyznanego:
1)
po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi:
a)
881,30 zł - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
b)
692,00 zł - w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku;
2)
do dnia 31 grudnia 2009 r., wynosi 706,80 zł.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).