Monitor Polski

M.P.2018.475

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Na podstawie art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2018 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 powołanej ustawy, przyznanego:
1) po dniu 31 grudnia 2009 r., wynosi:
a) 847,80 zł - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
b) 665,70 zł - w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku;
2) do dnia 31 grudnia 2009 r., wynosi 680,00 zł.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).