Monitor Polski

M.P.2005.17.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 10 marca 2005 r.
w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

Na podstawie art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2005 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 521,90 zł.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).