Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Monitor Polski

M.P.2001.6.103

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lutego 2001 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 8 lutego 2001 r.
w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 31 sierpnia 2001 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 461,90 zł.