Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Monitor Polski

M.P.1998.26.381

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431 i Nr 106, poz. 668) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 września 1998 r. do dnia 30 listopada 1998 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 378,20 zł.