Wysokość zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej.

Monitor Polski

M.P.1986.18.120

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1988 r.

UCHWAŁA Nr 102
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1986 r.
w sprawie wysokości zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej.

W związku z podwyżką stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1984 r. Nr 7, poz. 31) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Zasiłki miesięczne i zasiłki dzienne, pobierane przez uprawnionych członków rodzin żołnierzy i inne osoby z tytułu spełniania obowiązku służby wojskowej, wypłaca się w wymiarze określonym w art. 130 ust. 5 i art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1984 r. Nr 7, poz. 31), z uwzględnieniem ust. 2.
2.
Zasiłki, o których mowa w ust. 1, podwyższa się:
1) 1
zasiłki miesięczne - o kwotę 2625 zł miesięcznie dla każdej osoby,
2)
zasiłki dzienne - o 1/30 kwoty określonej w pkt 1 dla każdej osoby.
Ustalona w niniejszej uchwale wysokość zasiłków dziennych i miesięcznych obejmuje rekompensaty pieniężne określone w uchwale nr 187 Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1981 r. w sprawie podwyższenia cen detalicznych niektórych artykułów żywnościowych (Monitor Polski Nr 22, poz. 200 i z 1984 r. Nr 2, poz. 11) oraz w uchwale nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii (Monitor Polski z 1984 r. Nr 3, poz. 29), a także w przepisach wykonawczych do tych uchwał.
Traci moc uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie podwyższenia wysokości zasiłków przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin oraz innym osobom z tytułu spełniania obowiązku służby wojskowej (Monitor Polski Nr 2, poz. 10 i z 1985 r. Nr 8, poz. 67).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1986 r.
1 § 1 ust. 2 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 44 z dnia 30 marca 1987 r. (M.P.87.9.83) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 kwietnia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 24 z dnia 1 lutego 1988 r. (M.P.88.3.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 1988 r.