Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. - M.P.2021.304 - OpenLEX

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Monitor Polski

M.P.2021.304

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 i 2377) ogłasza się, że wysokość:
1)
trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:
a)
w rolnictwie - 295 932 125,00 euro,
b)
w rybołówstwie - 41 330 000,00 euro;
2)
wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 16 marca 2021 r. wynosi:
a)
w rolnictwie - 243 953 153,46 euro,
b)
w rybołówstwie - 2 135 287,57 euro.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).