Monitor Polski

M.P.2018.1200

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 28 listopada 2018 r.
o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 r.

Na podstawie art. 183 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245) ogłasza się, że w 2019 r. wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej wynosi 0,05%.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).