Monitor Polski

M.P.2017.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 3 stycznia 2017 r.
w sprawie wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2017 r.

Na podstawie art. 183 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579, 1823, 1948, 1954 i 2003) ogłasza się, że w 2017 r. wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej wynosi 0,05%.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).