Monitor Polski

M.P.2018.1168

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego na rok 2019

Na podstawie art. 55 ust. 11 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398, 1669 i 2193) ogłasza się, że wysokość stawki procentowej opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 tej ustawy, na rok 2019 wynosi 3,29%.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).