Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2023.

Monitor Polski

M.P.2022.1274

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2023

Na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2483 i 2707), zwanej dalej "ustawą", ogłasza się stawkę opłaty paliwowej na rok 2023, wynoszącą:
1) 172,91 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) 372,90 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy;

3) 211,11 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).