Wysokość stawki opłaty na rok 2022 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę. - M.P.2021.555 - OpenLEX

Wysokość stawki opłaty na rok 2022 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę.

Monitor Polski

M.P.2021.555

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2022 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę

Na podstawie art. 24d ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) ogłasza się, że stawka opłaty za wydanie przez organ regulacyjny decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2022 wynosi 548,09 zł.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).