Monitor Polski

M.P.2020.479

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2021 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę

Na podstawie art. 24d ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471) ogłasza się, że stawka opłaty za wydanie przez organ regulacyjny decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2021 wynosi 530,07 zł.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).