Wysokość stawki opłaty na rok 2020 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę.

Monitor Polski

M.P.2019.579

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2020 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę

Na podstawie art. 24d ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629) ogłasza się, że stawka opłaty za wydanie przez organ regulacyjny decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2020 wynosi 518,16 zł.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).