Wysokość stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r.

Monitor Polski

M.P.2020.929

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 190 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) ogłasza się wysokość stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. wynoszącą 4601,08 zł.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).