Monitor Polski

M.P.2019.1030

| Akt oczekujący
Wersja od: 29 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 190 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) ogłasza się wysokość stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r. wynoszącą 4497,63 zł.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).