Wysokość stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r. - M.P.2018.1010 - OpenLEX

Wysokość stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2018.1010

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 190 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.) ogłasza się wysokość stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r. wynoszącą 4426,80 zł.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).