Wysokość stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

Monitor Polski

M.P.2020.934

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) ogłasza się następujące wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.:
1)
jednostkowe górne stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wynoszą:
a)
1378,21 zł - za 1 kg substancji w przypadku przekroczenia:
-
dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
-
minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
-
dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu,
b)
14,84 zł - za 1 dm3 zawiesiny łatwo opadającej,
c)
14,84 zł - za 1 m3 ścieków w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby;
2)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej za 1 dm3 wynosi 13,53 zł;
3)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za 1 m3:
a)
za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o mniej niż 5°C - wynosi 0,69 zł za każdy stopień przekroczenia,
b)
za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o 5°C i więcej - wynosi 1,40 zł za każdy stopień przekroczenia;
4)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za 1 m3:
a)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH - wynosi 1,40 zł,
b)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH - wynosi 3,50 zł,
c)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH - wynosi 6,98 zł,
d)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH - wynosi 13,53 zł;
5)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za 1 m3 wynosi 13,53 zł;
6)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach za 1 m3 wynosi 13,53 zł;
7)
jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, za przekroczenie:
a)
dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
b)
minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
c)
dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

- są określone w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK

Lp.Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnikiStawka
1Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT)1331,51 zł
2Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)1331,51 zł
3Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)1331,51 zł
4Heksachlorocykloheksan (HCH)1331,51 zł
5Aldryna (C12H8Cl6)1331,51 zł
6Dieldryna (C12H8Cl6O)1331,51 zł
7Endryna (C12H8Cl6O)1331,51 zł
8Izodryna (C12H8C16)1331,51 zł
9Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)1220,94 zł
10Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1 -hydroksybenzen] i jego sole1220,94 zł
11Heksachlorobenzen (HCB)1220,94 zł
12Heksachlorobutadien (HCBD)1220,94 zł
13Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)1220,94 zł
141,2-dichloroetan (EDC)1220,94 zł
15Trichloroetylen (TRI)1220,94 zł
16Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER)1220,94 zł
17Trichlorobenzen(TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)1220,94 zł
18Kadm1220,94 zł
19Rtęć1220,94 zł
20Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych1220,94 zł
21Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe1220,94 zł
22Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX915,37 zł
23Antymon915,37 zł
24Arsen915,37 zł
25Chlor wolny915,37 zł
26Chlor całkowity915,37 zł
27Cyjanki wolne915,37 zł
28Chrom+6915,37 zł
29Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory lotne)915,37 zł
30Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (Benzen, Toluen, Ksylen)915,37 zł
31Miedź915,37 zł
32Nikiel915,37 zł
33Ołów915,37 zł
34Siarczki915,37 zł
35Srebro915,37 zł
36Aldehyd mrówkowy732,59 zł
37Chrom ogólny732,59 zł
38Bar732,59 zł
39Beryl732,59 zł
40Bor732,59 zł
41Cyjanki związane732,59 zł
42Cynk732,59 zł
43Cyna732,59 zł
44Kobalt732,59 zł
45Molibden732,59 zł
46Selen732,59 zł
47Tal732,59 zł
48Tytan732,59 zł
49Wanad732,59 zł
50Akrylonitryl488,36 zł
51Fenole lotne (index fenolowy)488,36 zł
52Kaprolaktam488,36 zł
53Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)488,36 zł
54Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)488,36 zł
55Suma surfaktantów anionowych i niejonowych488,36 zł
56Substancje ekstrahujące się eterem naftowym488,36 zł
57Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)488,36 zł
58Rodanki488,36 zł
59Fluorki279,09 zł
60Azot ogólny27,90 zł
61Azot amonowy27,90 zł
62Azot azotanowy27,90 zł
63Azot azotynowy27,90 zł
64Fosfor ogólny27,90 zł
65Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)27,90 zł
66Glin16,77 zł
67Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)16,77 zł
68Ogólny węgiel organiczny (OWO)16,77 zł
69Potas16,77 zł
70Siarczyny16,77 zł
71Sód16,77 zł
72Żelazo ogólne16,77 zł
73Zawiesina ogólna5,17 zł
74Chlorki5,17 zł
75Siarczany5,17 zł
76Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)5,17 zł
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).