Monitor Polski

M.P.2019.1036

| Akt oczekujący
Wersja od: 30 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) ogłasza się następujące wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r.:
1) jednostkowe górne stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wynoszą:
a) 1347,22 zł - za 1 kg substancji w przypadku przekroczenia:
- dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
- minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
- dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu,
b) 14,51 zł - za 1 dm3 zawiesiny łatwo opadającej,
c) 14,51 zł - za 1 m3 ścieków w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby;
2) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej za jeden dm3 wynosi 13,23 zł;
3) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za jeden m3:
a) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C - wynosi 0,68 zł za każdy stopień przekroczenia,
b) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej - wynosi 1,37 zł za każdy stopień przekroczenia;
4) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za jeden m3:
a) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH - wynosi 1,37 zł,
b) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH - wynosi 3,42 zł,
c) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH - wynosi 6,82 zł,
d) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH - wynosi 13,23 zł;
5) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3 wynosi 13,23 zł;
6) jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach za jeden m3 wynosi 13,23 zł;
7) jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, za przekroczenie:
a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
b) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

- są określone w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK

Lp.Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnikiStawka
1Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT)1 301,57 zł
2Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)1 301,57 zł
3Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)1 301,57 zł
4Heksachlorocykloheksan (HCH)1 301,57 zł
5Aldryna (C12H8Cl6)1 301,57 zł
6Dieldryna (C12H8Cl6O)1 301,57 zł
7Endryna (C12H8Cl6O)1 301,57 zł
8Izodryna (C12H8C16)1 301,57 zł
9Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)1 193,49 zł
10Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1 -hydroksybenzen] i jego sole1 193,49 zł
11Heksachlorobenzen (HCB)1 193,49 zł
12Heksachlorobutadien (HCBD)1 193,49 zł
13Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)1 193,49 zł
141,2-dichloroetan (EDC)1 193,49 zł
15Trichloroetylen (TRI)1 193,49 zł
16Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER)1 193,49 zł
17Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)1 193,49 zł
18Kadm1 193,49 zł
19Rtęć1 193,49 zł
20Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych1 193,49 zł
21Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe1 193,49 zł
22Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX894,79 zł
23Antymon894,79 zł
24Arsen894,79 zł
25Chlor wolny894,79 zł
26Chlor całkowity894,79 zł
27Cyjanki wolne894,79 zł
28Chrom+6894,79 zł
29Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory lotne)894,79 zł
30Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (Benzen, Toluen, Ksylen)894,79 zł
31Miedź894,79 zł
32Nikiel894,79 zł
33Ołów894,79 zł
34Siarczki894,79 zł
35Srebro894,79 zł
36Aldehyd mrówkowy716,12 zł
37Chrom ogólny716,12 zł
38Bar716,12 zł
39Beryl716,12 zł
40Bor716,12 zł
41Cyjanki związane716,12 zł
42Cynk716,12 zł
43Cyna716,12 zł
44Kobalt716,12 zł
45Molibden716,12 zł
46Selen716,12 zł
47Tal716,12 zł
48Tytan716,12 zł
49Wanad716,12 zł
50Akrylonitryl477,38 zł
51Fenole lotne (index fenolowy)477,38 zł
52Kaprolaktam477,38 zł
53Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)477,38 zł
54Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)477,38 zł
55Suma surfaktantów anionowych i niejonowych477,38 zł
56Substancje ekstrahujące się eterem naftowym477,38 zł
57Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)477,38 zł
58Rodanki477,38 zł
59Fluorki272,82 zł
60Azot ogólny27,27 zł
61Azot amonowy27,27 zł
62Azot azotanowy27,27 zł
63Azot azotynowy27,27 zł
64Fosfor ogólny27,27 zł
65Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)27,27 zł
66Glin16,39 zł
67Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)16,39 zł
68Ogólny węgiel organiczny (OWO)16,39 zł
69Potas16,39 zł
70Siarczyny16,39 zł
71Sód16,39 zł
72Żelazo ogólne16,39 zł
73Zawiesina ogólna5,05 zł
74Chlorki5,05 zł
75Siarczany5,05 zł
76Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)5,05 zł
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).