Wysokość stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. - M.P.2018.1015 - OpenLEX

Wysokość stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2018.1015

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.) ogłasza się następujące wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.:
1)
jednostkowe górne stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wynoszą:
a)
1326 zł - za 1 kg substancji w przypadku przekroczenia:
-
dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
-
minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
-
dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu,
b)
14,28 zł - za 1 dm3 zawiesiny łatwo opadającej,
c)
14,28 zł - za 1 m3 ścieków w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby;
2)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej za jeden dm3 wynosi 13,02 zł;
3)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za jeden m3:
a)
za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C - wynosi 0,67 zł za każdy stopień przekroczenia,
b)
za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej - wynosi 1,35 zł za każdy stopień przekroczenia;
4)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za jeden m3:
a)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH - wynosi 1,35 zł,
b)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH - wynosi 3,37 zł,
c)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH - wynosi 6,71 zł,
d)
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH - wynosi 13,02 zł;
5)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3 wynosi 13,02 zł;
6)
jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach za jeden m3 wynosi 13,02 zł;
7)
jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, za przekroczenie:
a)
dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
b)
minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
c)
dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

- są określone w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK

Lp.Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnikiStawka
1Dwuchloro- dwufenylo-trójchloroetan (DDT)1 281,07 zł
2Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)1 281,07 zł
3Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)1 281,07 zł
4Heksachlorocykloheksan (HCH)1 281,07 zł
5Aldryna (C12H8CI6)1 281,07 zł
6Dieldryna (C12H8CI6O)1 281,07 zł
7Endryna (C12H8CI6O)1 281,07 zł
8Izodryna (C12H8CI6)1 281,07 zł
9Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCI4)1 174,69 zł
10Pentachlorofenol (PCP)

[2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole

1 174,69 zł
11Heksachlorobenzen (HCB)1 174,69 zł
12Heksachlorobutadien (HCBD)1 174,69 zł
13Trichlorometan (chloroform) (CHCI3)1 174,69 zł
141,2-dichloroetan (EDC)1 174,69 zł
15Trichloroetylen (TRI)1 174,69 zł
16Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER)1 174,69 zł
17Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)1 174,69 zł
18Kadm1 174,69 zł
19Rtęć1 174,69 zł
20Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych1 174,69 zł
21Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe1 174,69 zł
22Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX880,70 zł
23Antymon880,70 zł
24Arsen880,70 zł
25Chlor wolny880,70 zł
26Chlor całkowity880,70 zł
27Cyjanki wolne880,70 zł
28Chrom+6880,70 zł
29Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory lotne)880,70 zł
30Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (Benzen, Toluen, Ksylen)880,70 zł
31Miedź880,70 zł
32Nikiel880,70 zł
33Ołów880,70 zł
34Siarczki880,70 zł
35Srebro880,70 zł
36Aldehyd mrówkowy704,84 zł
37Chrom ogólny704,84 zł
38Bar704,84 zł
39Beryl704,84 zł
40Bor704,84 zł
41Cyjanki związane704,84 zł
42Cynk704,84 zł
43Cyna704,84 zł
44Kobalt704,84 zł
45Molibden704,84 zł
46Selen704,84 zł
47Tal704,84 zł
48Tytan704,84 zł
49Wanad704,84 zł
50Akrylonitryl469,86 zł
51Fenole lotne (index fenolowy)469,86 zł
52Kaprolaktam469,86 zł
53Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)469,86 zł
54Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)469,86 zł
55Suma surfaktantów anionowych i niejonowych469,86 zł
56Substancje ekstrahujące się eterem naftowym469,86 zł
57Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)469,86 zł
58Rodanki469,86 zł
59Fluorki268,52 zł
60Azot ogólny26,84 zł
61Azot amonowy26,84 zł
62Azot azotanowy26,84 zł
63Azot azotynowy26,84 zł
64Fosfor ogólny26,84 zł
65Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)26,84 zł
66Glin16,13 zł
67Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)16,13 zł
68Ogólny węgiel organiczny (OWO)16,13 zł
69Potas16,13 zł
70Siarczyny16,13 zł
71Sód16,13 zł
72Żelazo ogólne16,13 zł
73Zawiesina ogólna4,97 zł
74Chlorki4,97 zł
75Siarczany4,97 zł
76Suma chlorków i siarczanów (CI+SO4)4,97 zł
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).