Wysokość stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

Monitor Polski

M.P.2020.922

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 398 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) ogłasza się następujące wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r.:
1)
stawka opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 92,23 zł;
2)
stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 230,05 zł;
3)
stawka opłaty za wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, wynosi: iloczyn opłaty, o której mowa w pkt 2, oraz liczby wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4601,08 zł;
4)
stawka opłaty za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 920,22 zł.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).