Wysokość stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. - M.P.2018.1009 - OpenLEX

Wysokość stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2018.1009

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 398 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.) ogłasza się następujące wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.:
1)
stawka opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 88,74 zł;
2)
stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 221,34 zł;
3)
stawka opłaty za wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, wynosi: iloczyn opłaty, o której mowa w pkt 2, oraz liczby wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4426,80 zł;
4)
stawka opłaty za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 885,36 zł.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).