Monitor Polski

M.P.2018.1038

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) ogłasza się:
1) górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2) jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska za:
a) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza,
b) umieszczenie odpadów na składowisku

- zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2019

Lp.Przedmiot opłatyGórna jednostkowa stawka opłaty
123
1Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza396,41 zł/kg
2Umieszczenie odpadów na składowisku290,40 zł/Mg

ZAŁĄCZNIK Nr  2

I. 

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA NAROK 2019

Tabela A

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.Rodzaje gazów lub pyłówJednostkowa

stawka w zł/kg

123
1Akrylonitryl (aerozol)44,48
2Aldehydy alifatyczne i ich pochodne1,31
3Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,31
4Alkohole alifatyczne i ich pochodne1,31
5Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,31
6Aminy i ich pochodne1,31
7Amoniak0,45
8Arsen388,99
9Azbest388,99
10Benzen8,88
11Benzo/a/piren388,99
12Bizmut18,53
13Cer138,92
14Chlorek winylu (w fazie gazowej)22,24
15Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217194,49
16Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC61,58
17Chrom55,60
18Cyna5,83
19Cynk5,83
20Tetrachlorek węgla197,07
21Dwusiarczek węgla2,14
22Dwutlenek siarki0,54
23Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)0,30
24Etery i ich pochodne1,31
25Halony: 1211, 1301, 2402194,49
26Halony1,31
27Heksafluorek siarki30,79
28Kadm194,49
29Ketony i ich pochodne1,31
30Kobalt55,60
31Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki1,31
32Kwasy organiczne, ich związki i pochodne1,31
33Mangan22,24
34Metan (stawka w zł/Mg)0,30
35Molibden13,09
36Nikiel388,99
37Oleje (mgła olejowa)1,31
38Ołów44,48
39Organiczne pochodne związków siarki1,31
40Perfluorowęglowodory30,79
41Pierwiastki metaliczne i ich związki1,31
42Pierwiastki niemetaliczne1,31
43Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)87,81
44Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności388,99
45Polichlorowane bifenyle194,49
46Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych0,36
47Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)1,50
48Pyły nawozów sztucznych1,50
49Pyły polimerów0,59
50Pyły środków powierzchniowo czynnych1,50
51Pyły węgla brunatnego0,59
52Pyły węglowo-grafitowe, sadza1,50
53Pyły ze spalania paliw0,36
54Pyły pozostałe0,59
55Rtęć194,49
56Sole niemetali1,31
57Substancje organiczne6,52
58Tlenek węgla0,11
59Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)0,54
60Tlenki niemetali1,31
611,1,1-trójchloroetan194,49
62Węglowodory alifatyczne i ich pochodne0,11
63Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,47
64Wodorofluorowęglowodory30,79
65Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe1,31
66Związki heterocykliczne1,31
67Związki izocykliczne1,31

Tabela B

Jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych

Lp.Rodzaj operacji technicznejJednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej
123
1Napełnianie zbiorników z dachem stałym6,07
2Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym0,36
3Napełnianie zbiorników podziemnych3,22
4Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw3,22
5Napełnianie cystern kolejowych2,49
6Napełnianie cystern samochodowych1,75
7Napełnianie zbiorników pojazdów3,59

Tabela C

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

Lp.Rodzaje kotłówNominalna moc cieplna kotła w MWJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa
1234
IKotły opalane węglem kamiennym
1Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym≤ 318,16 zł/Mg
> 3 i ≤ 516,99 zł/Mg
2Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego≤ 528,14 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤ 531,51 zł/Mg
4Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤ 523,92 zł/Mg
5Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego≤ 535,20 zł/Mg
IIKotły opalane koksem
1Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤ 524,15 zł/Mg
2Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤ 519,35 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego≤ 527,76 zł/Mg
IIIKotły opalane drewnem≤ 54,64 zł/Mg
IVKotły opalane olejem
1Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)≤ 59,60 zł/Mg
2Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)≤ 511,80 zł/Mg
3Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)≤ 518,70 zł/Mg
4Olej napędowy≤ 59,25 zł/Mg
VKotły opalane paliwem gazowym
1Gaz ziemny wysokometanowy≤ 1,41372,73 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 51715,11 zł/106 m3
2Gaz ziemny zaazotowany≤ 1,4959,83 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 51202,10 zł/106 m3
3Gaz płynny propan-butan≤ 51,85 zł/Mg

Tabela D

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych

Lp.Rodzaj silnika spalinowegoJednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa
benzyny silnikowej

BS

gazu płynnego propan-

butan

LPG

sprężonego gazu

ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem)

sprężonego gazu

ziemnego

CNG

(silniki przebudowane)

oleju napędowego

ON

biodiesla

BD

12345678
1Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.78,2750,20--21,3717,43
2Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.-31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 129,7243,28--12,3911,08
3Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r.-31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 219,8828,45--12,3911,08
4Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r.-31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 312,9418,4211,6013,749,558,49
5Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 46,739,255,876,975,464,52
6Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 55,968,365,105,913,863,12
7Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.72,6348,17--25,2921,43
8Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 138,3742,65--15,5113,99
9Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r.-30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 222,9225,16--15,5113,99
10Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 314,8216,3212,9015,2711,7110,61
11Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47,788,376,577,806,705,71
12Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57,227,606,047,084,583,83
13Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.98,15---51,0047,14
14Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.----59,1853,55
15Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1---15,6521,3816,13
16Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r.-30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2---12,6516,7112,51
17Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r.-30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3--7,3310,4212,238,75
18Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r.-30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4--6,127,968,876,04
19Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5--4,495,246,164,12
20Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.----52,9950,01
21Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I----42,1438,35
22Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II----28,7126,47
23Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----16,2614,62
24Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do dnia 31.12.1999 r.275,9146,22--53,5649,64
25Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2000 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I275,9146,22--42,1438,36
26Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II203,2546,22--28,7326,47
27Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych po dniu 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----16,2914,62
28Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r.----49,8846,19
29Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----18,6318,29
30Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r.----49,8546,10
31Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----22,5620,59
32Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach78,2750,20--21,3717,43

Tabela E

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu

Lp.System chowu lub hodowli drobiuJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok)
123
IStada reprodukcyjne
1System bezklatkowy, ściółkowykury nieśne16,26
kury mięsne25,08
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówkury nieśne10,79
kury mięsne18,05
IIKury nieśne
1System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchodyzbiornik nienapowietrzany12,19
zbiornik napowietrzany18,01
2System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów9,14
3System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów7,22
4System bezklatkowy, ściółkowy17,18
5System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów10,79
IIIBrojlery kurze
1System bezklatkowy, ściółkowy12,60
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów5,85
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów5,02
IVKurczęta (odchowanie)
1System bezklatkowy, ściółkowy15,51
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów8,08
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów6,18
VIndyki

System bezklatkowy, ściółkowy

39,21
VIPerlice

System bezklatkowy, ściółkowy

42,00
VIIGęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy

20,23

II. 

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU NA ROK 2019

Lp.Kod odpadówGrupy, podgrupy i rodzaje odpadówJednostkowa stawka opłaty w zł/Mg
1234
101Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
201 01Odpady z wydobywania kopalin
301 01 01Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)20,03
401 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali12,92
501 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu12,92
601 03Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
701 03 04*Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania64,29
801 03 05*Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)64,29
901 03 06Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 8120,02
1001 03 07*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali64,29
1101 03 08Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 0720,03
1201 03 09Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 1020,03
1301 03 10*Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 0764,29
1401 03 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne59,11
1501 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 8011,41
1601 03 99Inne niewymienione odpady12,92
1701 04Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
1801 04 07*Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali64,29
1901 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 0712,92
2001 04 09Odpadowe piaski i iły12,92
2101 04 10Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 0764,29
2201 04 11Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 0712,92
2301 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 1111,90
2401 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 0712,92
2501 04 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne59,11
2601 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 8011,90
2701 04 82*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne59,11
2801 04 83Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 8211,90
2901 04 84*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne59,11
3001 04 85Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 8411,90
3101 04 99Inne niewymienione odpady12,92
32Ol 05Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
3301 05 04Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej12,92
3401 05 05*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową64,29
3501 05 06*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne64,29
3601 05 07Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 0612,92
3701 05 08Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 0620,03
3801 05 99Inne niewymienione odpady12,92
3902Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
4002 01Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
4102 01 01Osady z mycia i czyszczenia20,03
4202 01 02Odpadowa tkanka zwierzęca168,85
4302 01 03Odpadowa masa roślinna123,18
4402 01 04Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)20,03
4502 01 06Odchody zwierzęce64,29
4602 01 07Odpady z gospodarki leśnej123,18
4702 01 08*Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne168,85
4802 01 09Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 0864,29
4902 01 10Odpady metalowe12,92
5002 01 80*Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne168,85
5102 01 81Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80168,85
5202 01 82Zwierzęta padłe i ubite z konieczności168,85
5302 01 83Odpady z upraw hydroponicznych20,03
5402 01 99Inne niewymienione odpady12,92
5502 02Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
5602 02 01Odpady z mycia i przygotowywania surowców20,03
5702 02 02Odpadowa tkanka zwierzęca64,29
5802 02 03Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa64,29
5902 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków64,29
6002 02 80*Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne168,85
6102 02 81Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80168,85
6202 02 82Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80168,85
6302 02 99Inne niewymienione odpady20,03
6402 03Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
6502 03 01Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców12,92
6602 03 02Odpady konserwantów20,03
6702 03 03Odpady poekstrakcyjne20,03
6802 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa20,03
6902 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków20,03
7002 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)12,92
7102 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych12,92
7202 03 82Odpady tytoniowe20,03
7302 03 99Inne niewymienione odpady12,92
7402 04Odpady z przemysłu cukrowniczego
7502 04 01Osady z oczyszczania i mycia buraków12,92
7602 04 02Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)12,92
7702 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków12,92
7802 04 80Wysłodki12,92
7902 04 99Inne niewymienione odpady12,92
8002 05Odpady z przemysłu mleczarskiego
8102 05 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania20,03
8202 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków20,03
8302 05 80Odpadowa serwatka20,03
8402 05 99Inne niewymienione odpady20,03
8502 06Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
8602 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa20,03
8702 06 02Odpady konserwantów20,03
8802 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków20,03
8902 06 80Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze20,03
9002 06 99Inne niewymienione odpady20,03
9102 07Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
9202 07 01Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców12,92
9302 07 02Odpady z destylacji spirytualiów64,29
9402 07 03Odpady z procesów chemicznych64,29
9502 07 04Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa20,03
9602 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków64,29
9702 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary20,03
9802 07 99Inne niewymienione odpady12,92
9903Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
10003 01Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
10103 01 01Odpady kory i korka64,29
10203 01 04*Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne64,29
10303 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 0464,29
10403 01 80*Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne64,29
10503 01 81Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 8064,29
10603 01 82Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków64,29
10703 01 99Inne niewymienione odpady64,29
10803 02Odpady powstające przy konserwacji drewna
10903 02 01*Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych64,29
11003 02 02*Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne168,85
11103 02 03*Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna64,29
11203 02 04*Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna64,29
11303 02 05*Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne64,29
11403 02 99Inne niewymienione odpady64,29
11503 03Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
11603 03 01Odpady z kory i drewna64,29
11703 03 02Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)64,29
11803 03 05Szlamy z odbarwiania makulatury64,29
11903 03 07Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury12,92
12003 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu64,29
12103 03 09Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)64,29
12203 03 10Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji12,92
12303 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 1064,29
12403 03 80Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem64,29
12503 03 81Szlamy z innych procesów bielenia64,29
12603 03 99Inne niewymienione odpady12,92
12704Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
12804 01Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
12904 01 01Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)64,29
13004 01 02Odpady z wapnienia64,29
13104 01 03*Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)168,85
13204 01 04Brzeczka garbująca zawierająca chrom64,29
13304 01 05Brzeczka garbująca niezawierająca chromu20,03
13404 01 06Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków64,29
13504 01 07Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków20,03
13604 01 08Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)64,29
13704 01 09Odpady z polerowania i wykańczania12,92
13804 01 99Inne niewymienione odpady12,92
13904 02Odpady z przemysłu tekstylnego
14004 02 09Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)20,03
14104 02 10Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)20,03
14204 02 14*Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne64,29
14304 02 15Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 1420,03
14404 02 16*Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne64,29
14504 02 17Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 1620,03
14604 02 19*Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne64,29
14704 02 20Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 1920,03
14804 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych12,92
14904 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych12,92
15004 02 80Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych20,03
15104 02 99Inne niewymienione odpady12,92
15205Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
15305 01Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
15405 01 02*Osady z odsalania64,29
15505 01 03*Osady z dna zbiorników168,85
15605 01 04*Kwaśne szlamy z procesów alkilowania168,85
15705 01 05*Wycieki ropy naftowej168,85
15805 01 06*Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń64,29
15905 01 07*Kwaśne smoły168,85
16005 01 08*Inne smoły64,29
16105 01 09*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne168,85
16205 01 10Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 0964,29
16305 01 11*Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw168,85
16405 01 12*Ropa naftowa zawierająca kwasy168,85
16505 01 13Osady z uzdatniania wody kotłowej20,03
16605 01 14Odpady z kolumn chłodniczych20,03
16705 01 15*Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)64,29
16805 01 16Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej20,03
16905 01 17Bitum20,03
17005 01 99Inne niewymienione odpady20,03
17105 06Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
17205 06 01*Kwaśne smoły168,85
17305 06 03*Inne smoły64,29
17405 06 04Odpady z kolumn chłodniczych20,03
17505 06 80*Odpady ciekłe zawierające fenole168,85
17605 06 99Inne niewymienione odpady20,03
17705 07Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
17805 07 01*Osady zawierające rtęć168,85
17905 07 02Odpady zawierające siarkę64,29
18005 07 99Inne niewymienione odpady64,29
18106Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
18206 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
18306 01 01*Kwas siarkowy i siarkawy64,29
18406 01 02*Kwas chlorowodorowy64,29
18506 01 03*Kwas fluorowodorowy64,29
18606 01 04*Kwas fosforowy i fosforawy20,03
18706 01 05*Kwas azotowy i azotawy64,29
18806 01 06*Inne kwasy64,29
18906 01 99Inne niewymienione odpady20,03
19006 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
19106 02 01*Wodorotlenek wapniowy64,29
19206 02 03*Wodorotlenek amonowy64,29
19306 02 04*Wodorotlenek sodowy i potasowy64,29
19406 02 05*Inne wodorotlenki64,29
19506 02 99Inne niewymienione odpady64,29
19606 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
19706 03 11*Sole i roztwory zawierające cyjanki168,85
19806 03 13*Sole i roztwory zawierające metale ciężkie168,85
19906 03 14Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 1364,29
20006 03 15*Tlenki metali zawierające metale ciężkie168,85
20106 03 16Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 1564,29
20206 03 99Inne niewymienione odpady64,29
20306 04Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
20406 04 03*Odpady zawierające arsen154,91
20506 04 04*Odpady zawierające rtęć168,85
20606 04 05*Odpady zawierające inne metale ciężkie168,85
20706 04 99Inne niewymienione odpady64,29
20806 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
20906 05 02*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne168,85
21006 05 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 0264,29
21106 06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
21206 06 02*Odpady zawierające niebezpieczne siarczki168,85
21306 06 03Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 0264,29
21406 06 99Inne niewymienione odpady64,29
21506 07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
21606 07 01*Odpady azbestowe z elektrolizy56,54
21706 07 02*Węgiel aktywny z produkcji chloru64,29
21806 07 03*Osady siarczanu baru zawierające rtęć168,85
21906 07 04*Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)168,85
22006 07 99Inne niewymienione odpady64,29
22106 08Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
22206 08 02*Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany64,29
22306 08 99Inne niewymienione odpady64,29
22406 09Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
22506 09 02Żużel fosforowy64,29
22606 09 03*Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi154,91
22706 09 04Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 8018,45
22806 09 80Fosfogipsy11,90
22906 09 81Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)11,90
23006 09 99Inne niewymienione odpady12,92
23106 10Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
23206 10 02*Odpady zawierające substancje niebezpieczne64,29
23306 10 99Inne niewymienione odpady64,29
23406 11Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
23506 11 01Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu20,03
23606 11 80Odpady z produkcji związków cyrkonu20,03
23706 11 81Odpady z produkcji związków chromu59,11
23806 11 82Odpady z produkcji związków kobaltu64,29
23906 11 83Odpadowy siarczan żelazowy20,03
24006 11 99Inne niewymienione odpady20,03
24106 13Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
24206 13 01*Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy168,85
24306 13 02*Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)64,29
24406 13 03Czysta sadza12,92
24506 13 04*Odpady z przetwarzania azbestu56,54
24606 13 05*Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi64,29
24706 13 99Inne niewymienione odpady12,92
24807Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
24907 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
25007 01 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste168,85
25107 01 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
25207 01 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
25307 01 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców168,85
25407 01 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne168,85
25507 01 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców168,85
25607 01 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne168,85
25707 01 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne168,85
25807 01 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 1164,29
25907 01 80Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)64,29
26007 01 99Inne niewymienione odpady64,29
26107 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
26207 02 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste168,85
26307 02 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
26407 02 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
26507 02 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców168,85
26607 02 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne168,85
26707 02 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców168,85
26807 02 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne168,85
26907 02 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne168,85
27007 02 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 1164,29
27107 02 13Odpady tworzyw sztucznych123,18
27207 02 14*Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)64,29
27307 02 15Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 1420,03
27407 02 16*Odpady zawierające niebezpieczne silikony64,29
27507 02 17Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 1620,03
27607 02 80Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy64,29
27707 02 99Inne niewymienione odpady20,03
27807 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
27907 03 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste168,85
28007 03 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
28107 03 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
28207 03 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców168,85
28307 03 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne168,85
28407 03 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców168,85
28507 03 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne168,85
28607 03 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne168,85
28707 03 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 1164,29
28807 03 99Inne niewymienione odpady64,29
28907 04Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
29007 04 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste168,85
29107 04 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
29207 04 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
29307 04 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców168,85
29407 04 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne168,85
29507 04 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców168,85
29607 04 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne168,85
29707 04 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne168,85
29807 04 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 1164,29
29907 04 13*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne168,85
30007 04 80*Przeterminowane środki ochrony roślin168,85
30107 04 81Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 8064,29
30207 04 99Inne niewymienione odpady64,29
30307 05Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
30407 05 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste168,85
30507 05 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
30607 05 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
30707 05 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców168,85
30807 05 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne168,85
30907 05 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców168,85
31007 05 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne168,85
31107 05 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne168,85
31207 05 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 1164,29
31307 05 13*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne168,85
31407 05 14Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 1364,29
31507 05 80*Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne168,85
31607 05 81Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 8064,29
31707 05 99Inne niewymienione odpady64,29
31807 06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
31907 06 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste168,85
32007 06 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
32107 06 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
32207 06 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców168,85
32307 06 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne168,85
32407 06 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców168,85
32507 06 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne168,85
32607 06 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne168,85
32707 06 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 1164,29
32807 06 80Ziemia bieląca z rafinacji oleju64,29
32907 06 81Zwroty kosmetyków i próbek20,03
33007 06 99Inne niewymienione odpady20,03
33107 07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
33207 07 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste168,85
33307 07 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
33407 07 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste168,85
33507 07 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców168,85
33607 07 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne168,85
33707 07 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców168,85
33807 07 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne168,85
33907 07 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne168,85
34007 07 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 1164,29
34107 07 99Inne niewymienione odpady64,29
34208Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
34308 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
34408 01 11*Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne168,85
34508 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1164,29
34608 01 13*Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne168,85
34708 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1364,29
34808 01 15*Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne64,29
34908 01 16Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 1520,03
35008 01 17*Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne64,29
35108 01 18Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1720,03
35208 01 19*Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne64,29
35308 01 20Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 1920,03
35408 01 21*Zmywacz farb lub lakierów64,29
35508 01 99Inne niewymienione odpady20,03
35608 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
35708 02 01Odpady proszków powlekających20,03
35808 02 02Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne12,92
35908 02 03Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne12,92
36008 02 99Inne niewymienione odpady12,92
36108 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
36208 03 07Szlamy wodne zawierające farby drukarskie20,03
36308 03 08Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie20,03
36408 03 12*Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne64,29
36508 03 13Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 1220,03
36608 03 14*Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne64,29
36708 03 15Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 1420,03
36808 03 16*Zużyte roztwory trawiące64,29
36908 03 17*Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne168,85
37008 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 1764,29
37108 03 19*Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne168,85
37208 03 80Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 1964,29
37308 03 99Inne niewymienione odpady20,03
37408 04Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
37508 04 09*Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne168,85
37608 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 0964,29
37708 04 11*Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne168,85
37808 04 12Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1164,29
37908 04 13*Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne64,29
38008 04 14Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1320,03
38108 04 15*Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne168,85
38208 04 16Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1564,29
38308 04 17*Olej żywiczny168,85
38408 04 99Inne niewymienione odpady20,03
38508 05Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08
38608 05 01*Odpady izocyjanianów168,85
38709Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
38809 01Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
38909 01 01*Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów168,85
39009 01 02*Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych168,85
39109 01 03*Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach168,85
39209 01 04*Roztwory utrwalaczy168,85
39309 01 05*Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających168,85
39409 01 06*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro168,85
39509 01 07Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra20,03
39609 01 08Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra20,03
39709 01 10Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii12,92
39809 01 11*Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 0320,03
39909 01 12Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 1112,92
40009 01 13*Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06168,85
40109 01 80*Przeterminowane odczynniki fotograficzne168,85
40209 01 99Inne niewymienione odpady12,92
40310Odpady z procesów termicznych
40410 01Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
40510 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)20,03
40610 01 02Popioły lotne z węgla20,03
40710 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej18,45
40810 01 04*Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych64,29
40910 01 05Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych11,90
41010 01 07Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu11,90
41110 01 09*Kwas siarkowy64,29
41210 01 13*Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo64,29
41310 01 14*Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne64,29
41410 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 1420,03
41510 01 16*Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne64,29
41610 01 17Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 1620,03
41710 01 18*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
41810 01 19Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 1820,03
41910 01 20*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne64,29
42010 01 21Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 2020,03
42110 01 22*Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne64,29
42210 01 23Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 2220,03
42310 01 24Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)20,03
42410 01 25Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni20,03
42510 01 26Odpady z uzdatniania wody chłodzącej20,03
42610 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych18,45
42710 01 81Mikrosfery z popiołów lotnych12,92
42810 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)18,45
42910 01 99Inne niewymienione odpady12,92
43010 02Odpady z hutnictwa żelaza i stali
43110 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)20,03
43210 02 02Nieprzerobione żużle z innych procesów20,03
43310 02 07*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
43410 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 0712,92
43510 02 10Zgorzelina walcownicza20,03
43610 02 11*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje64,29
43710 02 12Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 1112,92
43810 02 13*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
43910 02 14Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 1320,03
44010 02 15Inne szlamy i osady pofiltracyjne20,03
44110 02 80Zgary z hutnictwa żelaza20,03
44210 02 81Odpadowy siarczan żelazawy20,03
44310 02 99Inne niewymienione odpady12,92
44410 03Odpady z hutnictwa aluminium
44510 03 02Odpadowe anody20,03
44610 03 04*Żużle z produkcji pierwotnej64,29
44710 03 05Odpady tlenku glinu64,29
44810 03 08*Słone żużle z produkcji wtórnej64,29
44910 03 09*Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej64,29
45010 03 15*Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach64,29
45110 03 16Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 1520,03
45210 03 17*Odpady zawierające smołę z produkcji anod64,29
45310 03 18Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 1720,03
45410 03 19*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
45510 03 20Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 1920,03
45610 03 21*Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne64,29
45710 03 22Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 2120,03
45810 03 23*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
45910 03 24Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 2320,03
46010 03 25*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
46110 03 26Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 2520,03
46210 03 27*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje64,29
46310 03 28Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 2720,03
46410 03 29*Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
46510 03 30Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 2920,03
46610 03 99Inne niewymienione odpady20,03
46710 04Odpady z hutnictwa ołowiu
46810 04 01*Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej64,29
46910 04 02*Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej64,29
47010 04 03*Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)168,85
47110 04 04*Pyły z gazów odlotowych168,85
47210 04 05*Inne cząstki i pyły64,29
47310 04 06*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych168,85
47410 04 07*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych168,85
47510 04 09*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje64,29
47610 04 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 0920,03
47710 04 99Inne niewymienione odpady20,03
47810 05Odpady z hutnictwa cynku
47910 05 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)64,29
48010 05 03*Pyły z gazów odlotowych168,85
48110 05 04Inne cząstki i pyły64,29
48210 05 05*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych168,85
48310 05 06*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych168,85
48410 05 08*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje64,29
48510 05 09Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 0820,03
48610 05 10*Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach64,29
48710 05 11Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 1020,03
48810 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych20,03
48910 05 99Inne niewymienione odpady20,03
49010 06Odpady z hutnictwa miedzi
49110 06 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej20,03
49210 06 02Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej20,03
49310 06 03*Pyły z gazów odlotowych64,29
49410 06 04Inne cząstki i pyły20,03
49510 06 06*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych64,29
49610 06 07*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych64,29
49710 06 09*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje20,03
49810 06 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 0920,03
49910 06 80Żużle szybowe i granulowane12,92
50010 06 99Inne niewymienione odpady12,92
50110 07Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
50210 07 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej20,03
50310 07 02Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej20,03
50410 07 03Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych20,03
50510 07 04Inne cząstki i pyły20,03
50610 07 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych20,03
50710 07 07*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje64,29
50810 07 08Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 0720,03
50910 07 99Inne niewymienione odpady20,03
51010 08Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
51110 08 04Cząstki i pyły64,29
51210 08 08*Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej168,85
51310 08 09Inne żużle64,29
51410 08 10*Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach64,29
51510 08 11Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 1020,03
51610 08 12*Odpady zawierające smołę z produkcji anod64,29
51710 08 13Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 1220,03
51810 08 14Odpadowe anody20,03
51910 08 15*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
52010 08 16Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 1520,03
52110 08 17*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne168,85
52210 08 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 1764,29
52310 08 19*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje64,29
52410 08 20Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 1920,03
52510 08 99Inne niewymienione odpady20,03
52610 09Odpady z odlewnictwa żelaza
52710 09 03Żużle odlewnicze20,03
52810 09 05*Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne64,29
52910 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 0520,03
53010 09 07*Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne64,29
53110 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 0720,03
53210 09 09*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
53310 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 0920,03
53410 09 11*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne64,29
53510 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 1120,03
53610 09 13*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne64,29
53710 09 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 1320,03
53810 09 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów64,29
53910 09 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 1520,03
54010 09 80Wybrakowane wyroby żeliwne20,03
54110 09 99Inne niewymienione odpady20,03
54210 10Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
54310 10 03Zgary i żużle odlewnicze20,03
54410 10 05*Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne64,29
54510 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 0520,03
54610 10 07*Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne64,29
54710 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 0720,03
54810 10 09*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
54910 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 0920,03
55010 10 11*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne64,29
55110 10 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 1120,03
55210 10 13*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne64,29
55310 10 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 1320,03
55410 10 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów64,29
55510 10 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 1520,03
55610 10 99Inne niewymienione odpady20,03
55710 11Odpady z hutnictwa szkła
55810 11 03Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego64,29
55910 11 05Cząstki i pyły64,29
56010 11 09*Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne64,29
56110 11 10Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 0920,03
56210 11 11*Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)168,85
56310 11 12Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 1164,29
56410 11 13*Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne168,85
56510 11 14Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 1364,29
56610 11 15*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
56710 11 16Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 1520,03
56810 11 17*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
56910 11 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 1720,03
57010 11 19*Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne64,29
57110 11 20Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 1920,03
57210 11 80Szlamy fluorokrzemianowe168,85
57310 11 81*Odpady zawierające azbest56,54
57410 11 99Inne niewymienione odpady20,03
57510 12Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)
57610 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej12,92
57710 12 03Cząstki i pyły64,29
57810 12 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych20,03
57910 12 06Zużyte formy12,92
58010 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)12,92
58110 12 09*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
58210 12 10Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 0920,03
58310 12 11*Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie64,29
58410 12 12Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 1120,03
58510 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków20,03
58610 12 99Inne niewymienione odpady12,92
58710 13Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
58810 13 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej12,92
58910 13 04Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego20,03
59010 13 06Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)64,29
59110 13 07Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych20,03
59210 13 09*Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych56,54
59310 13 10Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 0959,11
59410 13 11Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 1012,92
59510 13 12*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne64,29
59610 13 13Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 1220,03
59710 13 14Odpady betonowe i szlam betonowy12,92
59810 13 80Odpady z produkcji cementu12,92
59910 13 81Odpady z produkcji gipsu12,92
60010 13 82Wybrakowane wyroby12,92
60110 13 99Inne niewymienione odpady12,92
60210 14Odpady z krematoriów
60310 14 01*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć168,85
60410 80Odpady z produkcji żelazostopów
60510 80 01Żużle z produkcji żelazokrzemu20,03
60610 80 02Pyły z produkcji żelazokrzemu168,85
60710 80 03Żużle z produkcji żelazochromu64,29
60810 80 04Pyły z produkcji żelazochromu168,85
60910 80 05Żużle z produkcji żelazomanganu64,29
61010 80 06Pyły z produkcji żelazomanganu64,29
61110 80 99Inne niewymienione odpady20,03
61211Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
61311 01Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
61411 01 05*Kwasy trawiące168,85
61511 01 06*Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 0564,29
61611 01 07*Alkalia trawiące64,29
61711 01 08*Osady i szlamy z fosforanowania64,29
61811 01 09*Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne64,29
61911 01 10Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 0920,03
62011 01 11*Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne64,29
62111 01 12Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 1120,03
62211 01 13*Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne64,29
62311 01 14Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 1320,03
62411 01 15*Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne64,29
62511 01 16*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne64,29
62611 01 98*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne64,29
62711 01 99Inne niewymienione odpady20,03
62811 02Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
62911 02 02*Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)64,29
63011 02 03Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy20,03
63111 02 05*Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne64,29
63211 02 06Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 0520,03
63311 02 07*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne64,29
63411 02 99Inne niewymienione odpady20,03
63511 03Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
63611 03 01*Odpady zawierające cyjanki168,85
63711 03 02*Inne odpady64,29
63811 05Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
63911 05 01Cynk twardy20,03
64011 05 02Popiół cynkowy64,29
64111 05 03*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych64,29
64211 05 04*Zużyty topnik64,29
64311 05 99Inne niewymienione odpady20,03
64412Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
64512 01Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
64612 01 01Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów12,92
64712 01 02Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów12,92
64812 01 03Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych20,03
64912 01 04Cząstki i pyły metali nieżelaznych20,03
65012 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych20,03
65112 01 06*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)168,85
65212 01 07*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)64,29
65312 01 08*Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce168,85
65412 01 09*Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców64,29
65512 01 10*Syntetyczne oleje z obróbki metali168,85
65612 01 12*Zużyte woski i tłuszcze64,29
65712 01 13Odpady spawalnicze20,03
65812 01 14*Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne168,85
65912 01 15Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 1464,29
66012 01 16*Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne64,29
66112 01 17Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 1620,03
66212 01 18*Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)168,85
66312 01 19*Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji64,29
66412 01 20*Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne64,29
66512 01 21Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 2020,03
66612 01 99Inne niewymienione odpady12,92
66712 03Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
66812 03 01*Wodne ciecze myjące64,29
66912 03 02*Odpady z odtłuszczania parą64,29
67013Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
67113 01Odpadowe oleje hydrauliczne
67213 01 01*Oleje hydrauliczne zawierające PCB168,85
67313 01 04*Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne168,85
67413 01 05*Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych64,29
67513 01 09*Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne168,85
67613 01 10*Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych64,29
67713 01 11*Syntetyczne oleje hydrauliczne64,29
67813 01 12*Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji64,29
67913 01 13*Inne oleje hydrauliczne64,29
68013 02Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
68113 02 04*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne229,41
68213 02 05*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych133,60
68313 02 06*Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe133,60
68413 02 07*Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji133,60
68513 02 08*Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe133,60
68613 03Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
68713 03 01*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB168,85
68813 03 06*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01168,85
68913 03 07*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych64,29
69013 03 08*Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 0164,29
69113 03 09*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji64,29
69213 03 10*Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła64,29
69313 04Oleje zęzowe
69413 04 01*Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej168,85
69513 04 02*Oleje zęzowe z nabrzeży portowych64,29
69613 04 03*Oleje zęzowe ze statków morskich168,85
69713 05Odpady z odwadniania olejów w separatorach
69813 05 01*Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach168,85
69913 05 02*Szlamy z odwadniania olejów w separatorach168,85
70013 05 03*Szlamy z kolektorów168,85
70113 05 06*Olej z odwadniania olejów w separatorach168,85
70213 05 07*Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach168,85
70313 05 08*Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach168,85
70413 07Odpady paliw ciekłych
70513 07 01*Olej opałowy i olej napędowy168,85
70613 07 02*Benzyna168,85
70713 07 03*Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)168,85
70813 08Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
70913 08 01*Szlamy lub emulsje z odsalania168,85
71013 08 02*Inne emulsje168,85
71113 08 80Zaolejone odpady stałe ze statków168,85
71213 08 99*Inne niewymienione odpady64,29
71314Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
71414 06Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
71514 06 01*Freony, HCFC, HFC168,85
71614 06 02*Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników168,85
71714 06 03*Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników168,85
71814 06 04*Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne168,85
71914 06 05*Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki168,85
72015Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
72115 01Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
72215 01 01Opakowania z papieru i tektury220,00
72315 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych220,00
72415 01 03Opakowania z drewna220,00
72515 01 04Opakowania z metali220,00
72615 01 05Opakowania wielomateriałowe220,00
72715 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe220,00
72815 01 07Opakowania ze szkła220,00
72915 01 09Opakowania z tekstyliów220,00
73015 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone220,00
73115 01 11*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi80,00
73215 02Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
73315 02 02*Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)168,85
73415 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0264,29
73516Odpady nieujęte w innych grupach
73616 01Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
73716 01 03Zużyte opony220,00
73816 01 04*Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy220,00
73916 01 06Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów220,00
74016 01 07*Filtry olejowe220,00
74116 01 08*Elementy zawierające rtęć220,00
74216 01 09*Elementy zawierające PCB220,00
74316 01 10*Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)220,00
74416 01 11*Okładziny hamulcowe zawierające azbest80,00
74516 01 12Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 1180,00
74616 01 13*Płyny hamulcowe220,00
74716 01 14*Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje220,00
74816 01 15Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14220,00
74916 01 16Zbiorniki na gaz skroplony220,00
75016 01 17Metale żelazne220,00
75116 01 18Metale nieżelazne220,00
75216 01 19Tworzywa sztuczne220,00
75316 01 20Szkło220,00
75416 01 21*Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 1480,00
75516 01 22Inne niewymienione elementy220,00
75616 01 99Inne niewymienione odpady220,00
75716 02Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
75816 02 09*Transformatory i kondensatory zawierające PCB220,00
75916 02 10*Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09220,00
76016 02 11*Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC220,00
76116 02 12*Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest80,00
76216 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12220,00
76316 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13220,00
76416 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń220,00
76516 02 16Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15220,00
76616 03Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
76716 03 03*Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne64,29
76816 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 8020,03
76916 03 05*Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne64,29
77016 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 8020,03
77116 03 07*Rtęć metaliczna239,87
77216 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia20,03
77316 04Odpady materiałów wybuchowych
77416 04 01*Odpadowa amunicja168,85
77516 04 02*Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)168,85
77616 04 03*Inne materiały wybuchowe168,85
77716 05Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
77816 05 04*Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne64,29
77916 05 05Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 0420,03
78016 05 06*Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych64,29
78116 05 07*Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)64,29
78216 05 08*Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)64,29
78316 05 09Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 0820,03
78416 06Baterie i akumulatory
78516 06 01*Baterie i akumulatory ołowiowe250,00
78616 06 02*Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe250,00
78716 06 03*Baterie zawierające rtęć250,00
78816 06 04Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)220,00
78916 06 05Inne baterie i akumulatory220,00
79016 06 06*Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów250,00
79116 07Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
79216 07 08*Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty168,85
79316 07 09*Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne168,85
79416 07 99Inne niewymienione odpady64,29
79516 08Zużyte katalizatory
79616 08 01Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)64,29
79716 08 02*Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki168,85
79816 08 03Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 0264,29
79916 08 04Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)64,29
80016 08 05*Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy168,85
80116 08 06*Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory168,85
80216 08 07*Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi168,85
80316 09Substancje utleniające
80416 09 01*Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)168,85
80516 09 02*Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)168,85
80616 09 03*Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)168,85
80716 09 04*Inne niewymienione substancje utleniające168,85
80816 10Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
80916 10 01*Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne168,85
81016 10 02Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 0164,29
81116 10 03*Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne168,85
81216 10 04Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 0364,29
81316 11Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
81416 11 01*Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne64,29
81516 11 02Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0120,03
81616 11 03*Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne64,29
81716 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0320,03
81816 11 05*Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne64,29
81916 11 06Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0520,03
82016 80Odpady różne
82116 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji20,03
82216 81Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
82316 81 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne64,29
82416 81 02Odpady inne niż wymienione w 16 81 0120,03
82516 82Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
82616 82 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne0

(123,1)

82716 82 02Odpady inne niż wymienione w 16 82 010

(123,1)

82817Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
82917 01Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
83017 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów12,92
83117 01 02Gruz ceglany12,92
83217 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia20,03
83317 01 06*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne59,11
83417 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0618,45
83517 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.20,03
83617 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg20,03
83717 01 82Inne niewymienione odpady20,03
83817 02Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
83917 02 01Drewno123,18
84017 02 02Szkło26,59
84117 02 03Tworzywa sztuczne33,11
84217 02 04*Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)168,85
84317 03Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe
84417 03 01*Mieszanki bitumiczne zawierające smołę64,29
84517 03 02Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 0120,03
84617 03 03*Smoła i produkty smołowe64,29
84717 03 80Odpadowa papa20,03
84817 04Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
84917 04 01Miedź, brąz, mosiądz21,92
85017 04 02Aluminium21,92
85117 04 03Ołów21,92
85217 04 04Cynk21,92
85317 04 05Żelazo i stal21,92
85417 04 06Cyna21,92
85517 04 07Mieszaniny metali21,92
85617 04 09*Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi168,85
85717 04 10*Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne168,85
85817 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 1064,29
85917 05Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
86017 05 03*Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)168,85
86117 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0312,92
86217 05 05*Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi29,04
86317 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 0511,90
86417 05 07*Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne168,85
86517 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 0712,92
86617 06Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest
86717 06 01*Materiały izolacyjne zawierające azbest0

(123,1)

86817 06 03*Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne64,29
86917 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 0320,03
87017 06 05*Materiały budowlane zawierające azbest0

(123,1)

87117 08Materiały budowlane zawierające gips
87217 08 01*Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi64,29
87317 08 02Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0120,03
87417 09Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
87517 09 01*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć168,85
87617 09 02*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)168,85
87717 09 03*Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne64,29
87817 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 0320,03
87918Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)
88018 01Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
88118 01 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)64,29
88218 01 02*Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)168,85
88318 01 03*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82168,85
88418 01 04Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)64,29
88518 01 06*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne64,29
88618 01 07Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 0620,03
88718 01 08*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne168,85
88818 01 09Leki inne niż wymienione w 18 01 0864,29
88918 01 10*Odpady amalgamatu dentystycznego168,85
89018 01 80*Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych168,85
89118 01 81Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej inne niż wymienione w 18 01 8064,29
89218 01 82*Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych168,85
89318 02Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
89418 02 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)64,29
89518 02 02*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt168,85
89618 02 03Inne odpady niż wymienione w 18 02 0264,29
89718 02 05*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne64,29
89818 02 06Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 0520,03
89918 02 07*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne168,85
90018 02 08Leki inne niż wymienione w 18 02 0764,29
90119Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
90219 01Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów
90319 01 02Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych11,90
90419 01 05*Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych59,11
90519 01 06*Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych59,11
90619 01 07*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych59,11
90719 01 10*Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych59,11
90819 01 11*Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne59,11
90919 01 12Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 1125,26
91019 01 13*Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne59,11
91119 01 14Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 1325,26
91219 01 15*Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne59,11
91319 01 16Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 1518,45
91419 01 17*Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne59,11
91519 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 1718,45
91619 01 19Piaski ze złóż fluidalnych18,45
91719 01 99Inne niewymienione odpady11,90
91819 02Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
91919 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne18,45
92019 02 04*Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych59,11
92119 02 05*Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne59,11
92219 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 0511,41
92319 02 07*Oleje i koncentraty z separacji154,91
92419 02 08*Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne154,91
92519 02 09*Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne154,91
92619 02 10Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 0959,11
92719 02 11*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne154,91
92819 02 99Inne niewymienione odpady18,45
92919 03Odpady stabilizowane lub zestalone
93019 03 04*Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 0859,11
93119 03 05Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 0425,26
93219 03 06*Odpady niebezpieczne zestalone59,11
93319 03 07Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 0625,26
93419 03 08*Częściowo stabilizowana rtęć239,87
93519 04Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
93619 04 01Zeszklone odpady11,90
93719 04 02*Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych59,11
93819 04 03*Niezeszklona faza stała59,11
93919 04 04Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania18,45
94019 05Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
94119 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych170,00
94219 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego170,00
94319 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)170,00
94419 05 99Inne niewymienione odpady170,00
94519 06Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
94619 06 03Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych170,00
94719 06 04Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych170,00
94819 06 05Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych170,00
94919 06 06Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych170,00
95019 06 99Inne niewymienione odpady170,00
95119 08Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
95219 08 01Skratki59,11
95319 08 02Zawartość piaskowników59,11
95419 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe29,00
95519 08 06*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne59,11
95619 08 07*Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych59,11
95719 08 08*Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie59,11
95819 08 09Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze59,11
95919 08 10*Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09154,91
96019 08 11*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych59,11
96119 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1129,00
96219 08 13*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych59,11
96319 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1329,00
96419 08 99Inne niewymienione odpady18,45
96519 09Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
96619 09 01Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki11,90
96719 09 02Osady z klarowania wody11,90
96819 09 03Osady z dekarbonizacji wody11,90
96919 09 04Zużyty węgiel aktywny18,45
97019 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne18,45
97119 09 06Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych18,45
97219 09 99Inne niewymienione odpady11,90
97319 10Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
97419 10 01Odpady żelaza i stali220,00
97519 10 02Odpady metali nieżelaznych220,00
97619 10 03*Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne220,00
97719 10 04Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 0370,00
97819 10 05*Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne220,00
97919 10 06Inne frakcje niż wymienione w 19 10 0570,00
98019 11Odpady z regeneracji olejów
98119 11 01*Zużyte filtry iłowe168,85
98219 11 02*Kwaśne smoły168,85
98319 11 03*Uwodnione odpady ciekłe168,85
98419 11 04*Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw168,85
98519 11 05*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne168,85
98619 11 06Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 0564,29
98719 11 07*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych168,85
98819 11 99Inne niewymienione odpady64,29
98919 12Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
99019 12 01Papier i tektura220,00
99119 12 02Metale żelazne220,00
99219 12 03Metale nieżelazne220,00
99319 12 04Tworzywa sztuczne i guma220,00
99419 12 05Szkło220,00
99519 12 06*Drewno zawierające substancje niebezpieczne220,00
99619 12 07Drewno inne niż wymienione w 19 12 06220,00
99719 12 08Tekstylia123,18
99819 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)12,92
99919 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)170,00
100019 12 11*Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne170,00
100119 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11170,00
100219 13Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
100319 13 01*Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne64,29
100419 13 02Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 0120,03
100519 13 03*Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne64,29
100619 13 04Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 0320,03
100719 13 05*Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne64,29
100819 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 0520,03
100919 13 07*Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne64,29
101019 13 08Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 0720,03
101119 80Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach
101219 80 01Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych20,03
101320Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
101420 01Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
101520 01 01Papier i tektura220,00
101620 01 02Szkło220,00
101720 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji220,00
101820 01 10Odzież220,00
101920 01 11Tekstylia220,00
102020 01 13*Rozpuszczalniki168,85
102120 01 14*Kwasy64,29
102220 01 15*Alkalia64,29
102320 01 17*Odczynniki fotograficzne64,29
102420 01 19*Środki ochrony roślin168,85
102520 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć239,88
102620 01 23*Urządzenia zawierające freony239,88
102720 01 25Oleje i tłuszcze jadalne20,03
102820 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 2564,29
102920 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne64,29
103020 01 28Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 2720,03
103120 01 29*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne64,29
103220 01 30Detergenty inne niż wymienione w 20 01 2920,03
103320 01 31*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne168,85
103420 01 32Leki inne niż wymienione w 20 01 3164,29
103520 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie224,91
103620 01 34Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33220,00
103720 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki235,18
103820 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35220,00
103920 01 37*Drewno zawierające substancje niebezpieczne64,29
104020 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37220,00
104120 01 39Tworzywa sztuczne220,00
104220 01 40Metale220,00
104320 01 41Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)20,03
104420 01 80Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19220,00
104520 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny220,00
104620 02Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
104720 02 01Odpady ulegające biodegradacji170,00
104820 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie12,92
104920 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji12,92
105020 03Inne odpady komunalne
105120 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne170,00
105220 03 02Odpady z targowisk170,00
105320 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów94,70
105420 03 04Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości20,03
105520 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych20,03
105620 03 07Odpady wielkogabarytowe123,18
105720 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach123,18
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).