Monitor Polski

M.P.2017.875

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529 i 1566) ogłasza się:
1) górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2) jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2018

Lp.Przedmiot opłatyGórna jednostkowa

stawka opłaty

123
1Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza388,64 zł/kg
2Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi249,17 zł/kg
3Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi28,46 zł/dam3
4Umieszczenie odpadów na składowisku284,71 zł/Mg
5Pobór wody podziemnej4,23 zł/m3
6Pobór wody powierzchniowej śródlądowej2,20 zł/m3
7Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4,23 zł/m2
8Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska27,23 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2018*

Tabela A

Jednostkowe stawki opłat za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik

Lp.WskaźnikJednostkowa stawka opłaty w zł/kg
123
1Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)4,28
2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową (ChZTCr)1,71
3Zawiesina ogólna0,52
4Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)0,050
5Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku0,0142

Tabela B

Jednostkowe stawki opłat za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi

Lp.SubstancjaJednostkowa stawka opłaty w zł/kg
123
1Fenole lotne45,55
2Heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl4), pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform - CHCl3), 1,2-dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen - PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i srebro124,56

* Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku obowiązujące w roku 2018 są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875 oraz z 2017 r. poz. 723).

Tabela C

Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi jednego dam3 (1000 m3) wód chłodniczych

Lp.Wody chłodniczeJednostkowa stawka opłaty w zł/dam3
123
1Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26°C, a nie przekracza +32°C0,68
2Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32°C, a nie przekracza +35°C1,36
3Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35°C4,24

Tabela D

Jednostkowe stawki opłat za jeden m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej

Lp.Typ powierzchniJednostkowa stawka opłaty na jeden rok w zł/m2
123
1Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych0,29
2Powierzchnia portów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z 2015 r. poz. 1690 i 1960, z 2016 r. poz. 1954 oraz z 2017 r. poz. 1566), portów morskich i lotnisk0,070
3Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych0,057
4Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych0,086
5Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km20,041

Tabela E

Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych

Przedmiot opłatyJednostkowa stawka opłaty

w zł

12
Każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu0,272

Tabela F

Jednostkowe stawki opłat za pobór jednego m3 wody podziemnej i jednego m3 wody powierzchniowej śródlądowej

Lp.Rodzaj pobranej wodyJednostkowa stawka opłaty

w zł/m3

123
1Woda podziemna0,115
Woda podziemna wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe0,068
Woda podziemna wykorzystana na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania0,097
2Woda powierzchniowa śródlądowa0,057
Woda powierzchniowa śródlądowa wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe0,040

Tabela G

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.Rodzaje gazów lub pyłówJednostkowa stawka w zł/kg
123
1Akrylonitryl (aerozol)43,61
2Aldehydy alifatyczne i ich pochodne1,28
3Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,28
4Alkohole alifatyczne i ich pochodne1,28
5Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,28
6Aminy i ich pochodne1,28
7Amoniak0,44
8Arsen381,36
9Azbest381,36
10Benzen8,71
11Benzo/a/piren381,36
12Bizmut18,17
13Cer136,20
14Chlorek winylu (w fazie gazowej)21,80
15Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217190,68
16Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC60,37
17Chrom54,51
18Cyna5,72
19Cynk5,72
20Tetrachlorek węgla193,21
21Dwusiarczek węgla2,10
22Dwutlenek siarki0,53
23Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)0,29
24Etery i ich pochodne1,28
25Halony: 1211, 1301, 2402190,68
26Halony1,28
27Heksafluorek siarki30,19
28Kadm190,68
29Ketony i ich pochodne1,28
30Kobalt54,51
31Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki1,28
32Kwasy organiczne, ich związki i pochodne1,28
33Mangan21,80
34Metan (stawka w zł/Mg)0,29
35Molibden12,83
36Nikiel381,36
37Oleje (mgła olejowa)1,28
38Ołów43,61
39Organiczne pochodne związków siarki1,28
40Perfluorowęglowodory30,19
41Pierwiastki metaliczne i ich związki1,28
42Pierwiastki niemetaliczne1,28
43Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)86,09
44Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności381,36
45Polichlorowane bifenyle190,68
46Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych0,35
47Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)1,47
48Pyły nawozów sztucznych1,47
49Pyły polimerów0,58
50Pyły środków powierzchniowo czynnych1,47
51Pyły węgla brunatnego0,58
52Pyły węglowo-grafitowe, sadza1,47
53Pyły ze spalania paliw0,35
54Pyły pozostałe0,58
55Rtęć190,68
56Sole niemetali1,28
57Substancje organiczne6,39
58Tlenek węgla0,11
59Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)0,53
60Tlenki niemetali1,28
611,1,1-trójchloroetan190,68
62Węglowodory alifatyczne i ich pochodne0,11
63Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,44
64Wodorofluorowęglowodory30,19
65Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe1,28
66Związki heterocykliczne1,28
67Związki izocykliczne1,28

Tabela H

Jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych

Lp.Rodzaj operacji technicznejJednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej
123
1Napełnianie zbiorników z dachem stałym5,95
2Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym0,35
3Napełnianie zbiorników podziemnych3,16
4Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw3,16
5Napełnianie cystern kolejowych2,44
6Napełnianie cystern samochodowych1,72
7Napełnianie zbiorników pojazdów3,52

Tabela I

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

Lp.Rodzaje kotłówNominalna moc cieplna kotła w MWJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa
1234
IKotły opalane węglem kamiennym
1Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym≤ 317,80 zł/Mg
> 3 i ≤ 516,66 zł/Mg
2Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego≤ 527,59 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤ 530,89 zł/Mg
4Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤ 523,45 zł/Mg
5Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego≤ 534,51 zł/Mg
IIKotły opalane koksem
1Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤ 523,68 zł/Mg
2Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤ 518,97 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego≤ 527,22 zł/Mg
IIIKotły opalane drewnem≤ 54,55 zł/Mg
IVKotły opalane olejem
1Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)≤ 59,41 zł/Mg
2Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)≤ 511,57 zł/Mg
3Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)≤ 518,33 zł/Mg
4Olej napędowy≤ 59,07 zł/Mg
VKotły opalane paliwem gazowym
1Gaz ziemny wysokometanowy≤ 1,41345,81 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 51681,48 zł/106 m3
2Gaz ziemny zaazotowany≤ 1,4941,01 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 51178,53 zł/106 m3
3Gaz płynny propan-butan≤ 51,81 zł/Mg

Tabela J

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych

Lp.Rodzaj silnika spalinowegoJednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa
benzyny silnikowej

BS

gazu płynnego propan-

-butan

LPG

sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem)sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane)oleju napędowego

ON

biodiesla

BD

12345678
1Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.76,7449,22--20,9517,09
2Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. - 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 129,1442,43--12,1510,86
3Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 219,4927,89--12,1510,86
4Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. - 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 312,6918,0611,3713,479,368,32
5Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 46,609,075,756,835,354,43
6Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 55,848,205,005,793,783,06
7Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.71,2147,23--24,7921,01
8Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 137,6241,81--15,2113,72
9Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. - 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 222,4724,67--15,2113,72
10Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 314,5316,0012,6514,9711,4810,40
11Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47,638,216,447,656,575,60
12Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57,087,455,926,944,493,75
13Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.96,23---50,0046,22
14Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.----58,0252,50
15Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1---15,3420,9615,81
16Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. - 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2---12,4016,3812,26
17Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. - 30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3--7,1910,2211,998,58
18Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4--6,007,808,705,92
19Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5--4,405,146,044,04
20Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.----51,9549,03
21Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I----41,3137,60
22Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II----28,1525,95
23Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----15,9414,33
24Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do dnia 31.12.1999 r.270,5045,31--52,5148,67
25Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2000 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I270,5045,31--41,3137,61
26Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II199,2645,31--28,1725,95
27Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych po dniu 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----15,9714,33
28Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r.----48,9045,28
29Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----18,2617,93
30Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r.----48,8745,20
31Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----22,1220,19
32Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach76,7449,22--20,9517,09

Tabela K

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu

Lp.System chowu lub hodowli drobiuJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu

(zł/100 stanowisk i rok)

123
IStada reprodukcyjne
1System bezklatkowy, ściółkowykury nieśne15,94
kury mięsne24,59
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówkury nieśne10,58
kury mięsne17,70
IIKury nieśne
1System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchodyzbiornik nienapowietrzany11,95
zbiornik napowietrzany17,66
2System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów8,96
3System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów7,08
4System bezklatkowy, ściółkowy16,84
5System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów10,58
IIIBrojlery kurze
1System bezklatkowy, ściółkowy12,35
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów5,74
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów4,92
IVKurczęta (odchowanie)
1System bezklatkowy, ściółkowy15,21
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów7,92
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów6,06
VIndyki

System bezklatkowy, ściółkowy

38,44
VIPerlice

System bezklatkowy, ściółkowy

41,18
VIIGęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy

19,83
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).