Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013.

Monitor Polski

M.P.2012.766

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 września 2012 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1)
górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2)
jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013

Lp.Przedmiot opłatyGórna jednostkowa stawka opłaty
123
1Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza371,43 zł/kg
2Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi238,14 zł/kg
3Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi27,20 zł/dam3
4Umieszczenie odpadów na składowisku272,10 zł/Mg
5Pobór wody podziemnej4,04 zł/m3
6Pobór wody powierzchniowej śródlądowej2,10 zł/m3
7Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4,04 zł/m2
8Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska26,03 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013

Tabela A

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik

Lp.WskaźnikJednostkowa stawka opłaty w zł/kg
123
1Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 4,09
2Chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową (ChZTCr) 1,63
3Zawiesina ogólna0,50
4Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) 0,048
5Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku0,0136

Tabela B

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi

Lp.SubstancjaJednostkowa stawka opłaty w zł/kg
123
1Fenole lotne43,53
2Heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl4), pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform CHCl3),

1,2-dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen - PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i srebro

119,05

Tabela C

Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 (1000 m3) wód chłodniczych

Lp.Wody chłodniczeJednostkowa stawka opłaty w zł/dam3
123
1Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 °C, a nie przekracza +32 °C0,65
2Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 °C, a nie przekracza +35 °C1,30
3Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 °C4,05

Tabela D

Jednostkowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej

Lp.Typ powierzchniJednostkowa stawka opłaty w zł/m2
123
1Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych0,28
2Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.1)), portów morskich i lotnisk0,067
3Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych0,054
4Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych0,082
5Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km20,040

Tabela E

Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych

Przedmiot opłatyJednostkowa stawka opłaty w zł
12
Każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu0,260

Tabela F

Jednostkowe stawki opłat za pobór 1 m3 wody podziemnej i 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej

Lp.Rodzaj pobranej wodyJednostkowa stawka opłaty w zł/m3
123
1Woda podziemna0,110
Woda podziemna wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe0,065
Woda podziemna wykorzystana na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania0,093
2Woda powierzchniowa śródlądowa0,054
Woda powierzchniowa śródlądowa wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe0,039

Tabela G

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.Rodzaje gazów lub pyłówJednostkowa stawka zł/kg
123
1Akrylonitryl (aerozol) 41,68
2Aldehydy alifatyczne i ich pochodne1,22
3Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,22
4Alkohole alifatyczne i ich pochodne1,22
5Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,22
6Aminy i ich pochodne1,22
7Amoniak0,42
8Arsen364,47
9Azbest364,47
10Benzen8,32
11Benzo/a/piren364,47
12Bizmut17,37
13Cer130,17
14Chlorek winylu (w fazie gazowej) 20,84
15Chlorowcopochodne węglowodorów:

CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

182,24
16Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC57,70
17Chrom52,09
18Cyna5,47
19Cynk5,47
20Tetrachlorek węgla184,66
21Dwusiarczek węgla2,01
22Dwutlenek siarki0,51
23Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg) 0,28
24Etery i ich pochodne1,22
25Halony: 1211, 1301, 2402182,24
26Halony1,22
27Heksafluorek siarki28,85
28Kadm182,24
29Ketony i ich pochodne1,22
30Kobalt52,09
31Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki1,22
32Kwasy organiczne, ich związki i pochodne1,22
33Mangan20,84
34Metan (stawka w zł/Mg) 0,28
35Molibden12,27
36Nikiel364,47
37Oleje (mgła olejowa) 1,22
38Ołów41,68
39Organiczne pochodne związków siarki1,22
40Perfluorowęglowodory28,85
41Pierwiastki metaliczne i ich związki1,22
42Pierwiastki niemetaliczne1,22
43Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg) 82,28
44Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany364,47
45Polichlorowane bifenyle182,24
46Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych0,34
47Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki) 1,41
48Pyły nawozów sztucznych1,41
49Pyły polimerów0,55
50Pyły środków powierzchniowo czynnych1,41
51Pyły węgla brunatnego0,55
52Pyły węglowo-grafitowe, sadza1,41
53Pyły ze spalania paliw0,34
54Pyły pozostałe0,55
55Rtęć182,24
56Sole niemetali1,22
57Substancje organiczne6,10
58Tlenek węgla0,11
59Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2) 0,51
60Tlenki niemetali1,22
611,1,1-trójchloroetan182,24
62Węglowodory alifatyczne i ich pochodne0,11
63Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne1,38
64Wodorofluorowęglowodory28,85
65Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe1,22
66Związki heterocykliczne1,22
67Związki izocykliczne1,22

Tabela H

Jednostkowe stawki opłat za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych

Lp.Rodzaj operacji technicznejJednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej
123
1Napełnianie zbiorników z dachem stałym5,69
2Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym0,34
3Napełnianie zbiorników podziemnych3,02
4Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw3,02
5Napełnianie cystern kolejowych2,33
6Napełnianie cystern samochodowych1,64
7Napełnianie zbiorników pojazdów3,37

Tabela I

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

Lp.Rodzaje kotłówNominalna moc cieplna kotła w MWJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane

do powietrza z jednostki spalonego paliwa

1234
IKotły opalane węglem kamiennym
1Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym≤ 317,01 zł/Mg
> 3 i ≤ 515,92 zł/Mg
2Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego≤ 526,36 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤ 529,52 zł/Mg
4Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤ 522,41 zł/Mg
5Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego≤ 532,98 zł/Mg
IIKotły opalane koksem
1Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym≤ 522,63 zł/Mg
2Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym≤ 518,13 zł/Mg
3Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego≤ 526,02 zł/Mg
IIIKotły opalane drewnem≤ 54,35 zł/Mg
IVKotły opalane olejem
1Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%) ≤ 59,00 zł/Mg
2Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%) ≤ 511,06 zł/Mg
3Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%) ≤ 517,52 zł/Mg
4Olej napędowy≤ 58,67 zł/Mg
VKotły opalane paliwem gazowym
1Gaz ziemny wysokometanowy≤ 1,41.286,22 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 51.607,02 zł/106 m3
2Gaz ziemny zaazotowany≤ 1,4899,34 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 51.126,35 zł/106 m3
3Gaz płynny propan-butan≤ 51,73 zł/Mg

Tabela J

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych

Lp.Rodzaj silnika spalinowegoJednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa
benzyny silnikowej BSgazu płynnego propan-butan LPGsprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem)sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane)oleju napędowego ONbiodiesla BD
12345678
1Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.73,3547,04--20,0216,34
2Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.-31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 127,8540,55--11,6110,38
3Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r.-31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 218,6326,65--11,6110,38
4Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r.-31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 312,1317,2610,8712,878,957,96
5Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 46,318,675,506,535,114,23
6Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 55,587,844,785,543,622,92
7Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.68,0545,14--23,6920,08
8Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 135,9539,96--14,5313,11
9Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r.-30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 221,4823,58--14,5313,11
10Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r.-30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 313,8915,2912,0914,3110,979,94
11Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47,297,856,157,316,285,35
12Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 56,777,125,666,634,293,59
13Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.91,97---47,7844,18
14Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.----55,4550,17
15Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1---14,6620,0315,11
16Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r.-30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2---11,8515,6511,72
17Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r.-30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3--6,889,7711,468,20
18Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r.-30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4--5,747,458,315,66
19Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej

masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

--4,204,915,783,86
20Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.----49,6546,86
21Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I----39,4835,93
22Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II----26,9024,80
23Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----15,2413,69
24Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r.258,5243,31--50,1846,52
25Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000-2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I258,5243,31--39,4835,94
26Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004-2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II190,4343,31--26,9224,80
27Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----15,2713,69
28Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r.----46,7343,28
29Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----17,4517,14
30Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r.----46,7043,20
31Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA----21,1419,30
32Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach73,3547,04--20,0216,34

Tabela K

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu

Lp.System chowu lub hodowli drobiuJednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok)
123
IStada reprodukcyjne
1System bezklatkowy, ściółkowykury nieśne15,24
kury mięsne23,50
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodówkury nieśne10,12
kury mięsne16,91
IIKury nieśne
1System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchodyzbiornik nienapowietrzany11,42
zbiornik napowietrzany16,88
2System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów8,56
3System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów6,77
4System bezklatkowy, ściółkowy16,09
5System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów10,12
IIIBrojlery kurze
1System bezklatkowy, ściółkowy11,80
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów5,49
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów4,71
IVKurczęta (odchowanie)
1System bezklatkowy, ściółkowy14,53
2System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów7,57
3System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów5,80
VIndyki

System bezklatkowy, ściółkowy

36,74
VIPerlice

System bezklatkowy, ściółkowy

39,35
VIIGęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy

18,95

Tabela L

Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku

Lp.Kod odpaduGrupy, podgrupy i rodzaje odpadówJednostkowa stawka opłaty w zł/Mg
1234
101Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
201 01Odpady z wydobywania kopalin
301 01 01Odpady z wydobywania rad metali (z wyłączeniem 01 01 80) 18,77
401 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali12,11
501 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu12,11
601 03Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
701 03 04*Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania60,24
801 03 05*Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) 60,24
901 03 06Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 8118,76
1001 03 07*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali60,24
1101 03 08Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 0718,77
1201 03 09Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 0718,77
1301 03 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne55,38
1401 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 8010,69
1501 03 99Inne niewymienione odpady12,11
160104Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
1701 04 07*Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali60,24
1801 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 0712,11
1901 04 09Odpadowe piaski i iły12,11
2001 04 10Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 0760,24
2101 04 11Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 0712,11
2201 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 1111,16
2301 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 0712,11
2401 04 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne55,38
2501 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 8011,16
2601 04 82*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne55,38
2701 04 83Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 8211,16
2801 04 84*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne55,38
2901 04 85Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 8411,16
3001 04 99Inne niewymienione odpady12,11
3101 05Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
3201 05 04Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej12,11
3301 05 05*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową60,24
3401 05 06*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne60,24
3501 05 07Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 0612,11
3601 05 08Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 0618,77
3701 05 99Inne niewymienione odpady12,11
3802Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

3902 01Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
4002 01 01Osady z mycia i czyszczenia18,77
4102 01 02Odpadowa tkanka zwierzęca158,21
4202 01 03Odpadowa masa roślinna115,41
4302 01 04Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 18,77
4402 01 06Odchody zwierzęce60,24
4502 01 07Odpady z gospodarki leśnej115,41
4602 01 08*Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 158,21
4702 01 09Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 0860,24
4802 01 10Odpady metalowe12,11
4902 01 80*Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne158,21
5002 01 81Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80158,21
5102 01 82Zwierzęta padłe i ubite z konieczności158,21
5202 01 83Odpady z upraw hydroponicznych18,77
5302 01 99Inne niewymienione odpady12,11
5402 02Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych

pochodzenia zwierzęcego

5502 02 01Odpady z mycia i przygotowywania surowców18,77
5602 02 02Odpadowa tkanka zwierzęca60,24
5702 02 03Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa60,24
5802 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków60,24
5902 02 80*Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne158,21
6002 02 81Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80158,21
6102 02 82Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80158,21
6202 02 99Inne niewymienione odpady18,77
6302 03Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
6402 03 01Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców12,11
6502 03 02Odpady konserwantów18,77
6602 03 03Odpady poekstrakcyjne18,77
6702 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa18,77
6802 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków18,77
6902 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) 12,11
7002 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych12,11
7102 03 82Odpady tytoniowe18,77
7202 03 99Inne niewymienione odpady12,11
7302 04Odpady z przemysłu cukrowniczego
7402 04 01Osady z oczyszczania i mycia buraków12,11
7502 04 02Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 12,11
7602 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków12,11
7702 04 80Wysłodki12,11
7802 04 99Inne niewymienione odpady12,11
7902 05Odpady z przemysłu mleczarskiego
8002 05 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania18,77
8102 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków18,77
8202 05 80Odpadowa serwatka18,77
8302 05 99Inne niewymienione odpady18,77
8402 06Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
8502 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa18,77
8602 06 02Odpady konserwantów18,77
8702 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków18,77
8802 06 80Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze18,77
8902 06 99Inne niewymienione odpady18,77
9002 07Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
9102 07 01Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców12,11
9202 07 02Odpady z destylacji spirytualiów60,24
9302 07 03Odpady z procesów chemicznych60,24
9402 07 04Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa18,77
9502 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków60,24
9602 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary18,77
9702 07 99Inne niewymienione odpady12,11
9803Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
9903 01Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
10003 01 01Odpady kory i korka60,24
10103 01 04*Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne60,24
10203 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 0460,24
10303 01 80*Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne60,24
10403 01 81Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 8060,24
10503 01 82Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków60,24
10603 01 99Inne niewymienione odpady60,24
10703 02Odpady powstające przy konserwacji drewna
10803 02 01*Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych60,24
10903 02 02*Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne158,21
11003 02 03*Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna60,24
11103 02 04*Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna60,24
11203 02 05*Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne60,24
11303 02 99Inne niewymienione odpady60,24
11403 03Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
11503 03 01Odpady z kory i drewna60,24
11603 03 02Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) 60,24
11703 03 05Szlamy z odbarwiania makulatury60,24
11803 03 07Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury12,11
11903 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu60,24
12003 03 09Odpady szlamów defekosaturacyjnych60,24
12103 03 10Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji12,11
12203 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 1060,24
12303 03 80Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem60,24
12403 03 81Szlamy z innych procesów bielenia60,24
12503 03 99Inne niewymienione odpady12,11
12604Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
12704 01Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
12804 01 01Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 60,24
12904 01 02Odpady z wapnienia60,24
13004 01 03*Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) 158,21
13104 01 04Brzeczka garbująca zawierająca chrom60,24
13204 01 05Brzeczka garbująca niezawierająca chromu18,77
13304 01 06Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków60,24
13404 01 07Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków18,77
13504 01 08Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) 60,24
13604 01 09Odpady z polerowania i wykańczania12,11
13704 01 99Inne niewymienione odpady12,11
13804 02Odpady z przemysłu tekstylnego
13904 02 09Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 18,77
14004 02 10Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 18,77
14104 02 14*Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne60,24
14204 02 15Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 1418,77
14304 02 16*Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne60,24
14404 02 17Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 1618,77
14504 02 19*Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne60,24
14604 02 20Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 1918,77
14704 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych12,11
14804 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych12,11
14904 02 80Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych18,77
15004 02 99Inne niewymienione odpady12,11
15105Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
15205 01Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
15305 01 02*Osady z odsalania60,24
15405 01 03*Osady z dna zbiorników158,21
15505 01 04*Kwaśne szlamy z procesów alkilowania158,21
15605 01 05*Wycieki ropy naftowej158,21
15705 01 06*Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń60,24
15805 01 07*Kwaśne smoły158,21
15905 01 08*Inne smoły60,24
16005 01 09*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne158,21
16105 01 10Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 0960,24
16205 01 11*Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw158,21
16305 01 12*Ropa naftowa zawierająca kwasy158,21
16405 01 13Osady z uzdatniania wody kotłowej18,77
16505 01 14Odpady z kolumn chłodniczych18,77
16605 01 15*Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) 60,24
16705 01 16Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej18,77
16805 01 17Bitum18,77
16905 01 99Inne niewymienione odpady18,77
17005 06Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
17105 06 01*Kwaśne smoły158,21
17205 06 03*Inne smoły60,24
17305 06 04Odpady z kolumn chłodniczych18,77
17405 06 80*Odpady ciekłe zawierające fenole158,21
17505 06 99Inne niewymienione odpady18,77
17605 07Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
17705 07 01*Osady zawierające rtęć158,21
17805 07 02Odpady zawierające siarkę60,24
17905 07 99Inne niewymienione odpady60,24
18006Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
18106 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
18206 01 01*Kwas siarkowy i siarkawy60,24
18306 01 02*Kwas chlorowodorowy60,24
18406 01 03*Kwas fluorowodorowy60,24
18506 01 04*Kwas fosforowy i fosforawy18,77
18606 01 05*Kwas azotowy i azotawy60,24
18706 01 06*Inne kwasy60,24
18806 01 99Inne niewymienione odpady18,77
18906 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
19006 02 01*Wodorotlenek wapniowy60,24
19106 02 03*Wodorotlenek amonowy60,24
19206 02 04*Wodorotlenek sodowy i potasowy60,24
19306 02 05*Inne wodorotlenki60,24
19406 02 99Inne niewymienione odpady60,24
19506 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
19606 03 11*Sole i roztwory zawierające cyjanki158,21
19706 03 13*Sole i roztwory zawierające metale ciężkie158,21
19806 03 14Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 1360,24
19906 03 15*Tlenki metali zawierające metale ciężkie158,21
20006 03 16Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 1560,24
20106 03 99Inne niewymienione odpady60,24
20206 04Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
20306 04 03*Odpady zawierające arsen145,15
20406 04 04*Odpady zawierające rtęć158,21
20506 04 05*Odpady zawierające inne metale ciężkie158,21
20606 04 99Inne niewymienione odpady60,24
20706 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
20806 05 02*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne158,21
20906 05 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 0260,24
21006 06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
21106 06 02*Odpady zawierające niebezpieczne siarczki158,21
21206 06 03Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 0260,24
21306 06 99Inne niewymienione odpady60,24
21406 07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
21506 07 01*Odpady azbestowe z elektrolizy52,98
21606 07 02*Węgiel aktywny z produkcji chloru60,24
21706 07 03*Osady siarczanu baru zawierające rtęć158,21
21806 07 04*Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) 158,21
21906 07 99Inne niewymienione odpady60,24
22006 08Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
22106 08 02*Odpady zawierające niebezpieczne silikony60,24
22206 08 99Inne niewymienione odpady60,24
22306 09Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
22406 09 02Żużel fosforowy60,24
22506 09 03*Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi145,15
22606 09 04Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 8017,29
22706 09 80Fosfogipsy11,16
22806 09 81Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 11,16
22906 09 99Inne niewymienione odpady12,11
23006 10Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
23106 10 02*Odpady zawierające substancje niebezpieczne60,24
23206 10 99Inne niewymienione odpady60,24
23306 11Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
23406 11 01Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu18,77
23506 11 80Odpady z produkcji związków cyrkonu18,77
23606 11 81Odpady z produkcji związków chromu55,38
23706 11 82Odpady z produkcji związków kobaltu60,24
23806 11 83Odpadowy siarczan żelazowy18,77
23906 11 99Inne niewymienione odpady18,77
24006 13Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
24106 13 01*Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy158,21
24206 13 02*Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) 60,24
24306 13 03Czysta sadza12,11
24406 13 04*Odpady z przetwarzania azbestu52,98
24506 13 05*Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi60,24
24606 13 99Inne niewymienione odpady12,11
24707Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
24807 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
24907 01 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste158,21
25007 01 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
25107 01 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
25207 01 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców158,21
25307 01 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne158,21
25407 01 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców158,21
25507 01 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne158,21
25607 01 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne158,21
25707 01 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 1160,24
25807 01 80Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) 60,24
25907 01 99Inne niewymienione odpady60,24
26007 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
26107 02 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste158,21
26207 02 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
26307 02 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
26407 02 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców158,21
26507 02 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne158,21
26607 02 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców158,21
26707 02 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne158,21
26807 02 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne158,21
26907 02 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 1160,24
27007 02 13Odpady tworzyw sztucznych115,41
27107 02 14*Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) 60,24
27207 02 15Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 1418,77
27307 02 16*Odpady zawierające niebezpieczne silikony60,24
27407 02 17Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 1618,77
27507 02 80Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy60,24
27607 02 99Inne niewymienione odpady18,77
27707 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
27807 03 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste158,21
27907 03 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
28007 03 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
28107 03 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców158,21
28207 03 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne158,21
28307 03 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców158,21
28407 03 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne158,21
28507 03 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne158,21
28607 03 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 1160,24
28707 03 99Inne niewymienione odpady60,24
28807 04Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
28907 04 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste158,21
29007 04 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
29107 04 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
29207 04 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców158,21
29307 04 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne158,21
29407 04 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców158,21
29507 04 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne158,21
29607 04 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne158,21
29707 04 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 1160,24
29807 04 13*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne158,21
29907 04 80*Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 158,21
30007 04 81Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 8060,24
30107 04 99Inne niewymienione odpady60,24
30207 05Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
30307 05 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste158,21
30407 05 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
30507 05 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
30607 05 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców158,21
30707 05 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne158,21
30807 05 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców158,21
30907 05 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne158,21
31007 05 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne158,21
31107 05 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 1160,24
31207 05 13*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne158,21
31307 05 14Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 1360,24
31407 05 80*Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne158,21
31507 05 81Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 8060,24
31607 05 99Inne niewymienione odpady60,24
31707 06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
31807 06 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste158,21
31907 06 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
32007 06 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
32107 06 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców158,21
32207 06 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne158,21
32307 06 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców158,21
32407 06 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne158,21
32507 06 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne158,21
32607 06 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 1160,24
32707 06 80Ziemia bieląca z rafinacji oleju60,24
32807 06 81Zwroty kosmetyków i próbek18,77
32907 06 99Inne niewymienione odpady18,77
33007 07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
33107 07 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste158,21
33207 07 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
33307 07 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste158,21
33407 07 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców158,21
33507 07 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne158,21
33607 07 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców158,21
33707 07 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne158,21
33807 07 11*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne158,21
33907 07 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 1160,24
34007 07 99Inne niewymienione odpady60,24
34108Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
34208 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
34308 01 11*Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne158,21
34408 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1160,24
34508 01 13*Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne158,21
34608 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1360,24
34708 01 15*Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne60,24
34808 01 16Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 1518,77
34908 01 17*Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne60,24
35008 01 18Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1718,77
35108 01 19*Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne60,24
35208 01 20Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 1918,77
35308 01 21*Zmywacz farb lub lakierów60,24
35408 01 99Inne niewymienione odpady18,77
35508 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
35608 02 01Odpady proszków powlekających18,77
35708 02 02Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne12,11
35808 02 03Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne12,11
35908 02 99Inne niewymienione odpady12,11
36008 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
36108 03 07Szlamy wodne zawierające farby drukarskie18,77
36208 03 08Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie18,77
36308 03 12*Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne60,24
36408 03 13Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 1218,77
36508 03 14*Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne60,24
36608 03 15Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 1418,77
36708 03 16*Zużyte roztwory trawiące60,24
36808 03 17*Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne158,21
36908 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 1760,24
37008 03 19*Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne158,21
37108 03 80Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 1960,24
37208 03 99Inne niewymienione odpady18,77
37308 04Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
37408 04 09*Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne158,21
37508 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 0960,24
37608 04 11*Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne158,21
37708 04 12Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1160,24
37808 04 13*Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne60,24
37908 04 14Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1318,77
38008 04 15*Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne158,21
38108 04 16Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1560,24
38208 04 17*Olej żywiczny158,21
38308 04 99Inne niewymienione odpady18,77
38408 05Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08
38508 05 01*Odpady izocyjanianów158,21
38609Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
38709 01Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
38809 01 01*Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów158,21
38909 01 02*Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych158,21
39009 01 03*Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach158,21
39109 01 04*Roztwory utrwalaczy158,21
39209 01 05*Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających158,21
39309 01 06*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro158,21
39409 01 07Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra18,77
39509 01 08Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra18,77
39609 01 10Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii12,11
39709 01 11*Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 0318,77
39809 01 12Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 1112,11
39909 01 13*Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06158,21
40009 01 80*Przeterminowane odczynniki fotograficzne158,21
40109 01 99Inne niewymienione odpady12,11
40210Odpady z procesów termicznych
40310 01Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
40410 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 18,77
40510 01 02Popioły lotne z węgla18,77
40610 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej17,29
40710 01 04*Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych60,24
40810 01 05Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych11,16
40910 01 07Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu11,16
41010 01 09*Kwas siarkowy60,24
41110 01 13*Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo60,24
41210 01 14*Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne60,24
41310 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 1418,77
41410 01 16*Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne60,24
41510 01 17Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 1618,77
41610 01 18*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
41710 01 19Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 1818,77
41810 01 20*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne60,24
41910 01 21Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 2018,77
42010 01 22*Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne60,24
42110 01 23Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 2218,77
42210 01 24Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 18,77
42310 01 25Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni18,77
42410 01 26Odpady z uzdatniania wody chłodzącej18,77
42510 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych17,29
42610 01 81Mikrosfery z popiołów lotnych12,11
42710 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 17,29
42810 01 99Inne niewymienione odpady12,11
42910 02Odpady z hutnictwa żelaza i stali
43010 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 18,77
43110 02 02Nieprzerobione żużle z innych procesów18,77
43210 02 07*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
43310 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 0712,11
43410 02 10Zgorzelina walcownicza18,77
43510 02 11*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje60,24
43610 02 12Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 1112,11
43710 02 13*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
43810 02 14Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 1318,77
43910 02 15Inne szlamy i osady pofiltracyjne18,77
44010 02 80Zgary z hutnictwa żelaza18,77
44110 02 81Odpadowy siarczan żelazawy18,77
44210 02 99Inne niewymienione odpady12,11
44310 03Odpady z hutnictwa aluminium
44410 03 02Odpadowe anody18,77
44510 03 04*Żużle z produkcji pierwotnej60,24
44610 03 05Odpady tlenku glinu60,24
44710 03 08*Słone żużle z produkcji wtórnej60,24
44810 03 09*Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej60,24
44910 03 15*Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach60,24
45010 03 16Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 1518,77
45110 03 17*Odpady zawierające smołę z produkcji anod60,24
45210 03 18Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 1718,77
45310 03 19*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
45410 03 20Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 1918,77
45510 03 21*Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne60,24
45610 03 22Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 2118,77
45710 03 23*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
45810 03 24Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 2318,77
45910 03 25*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
46010 03 26Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 2518,77
46110 03 27*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje60,24
46210 03 28Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 2718,77
46310 03 29*Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
46410 03 30Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 2918,77
46510 03 99Inne niewymienione odpady18,77
46610 04Odpady z hutnictwa ołowiu
46710 04 01*Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej60,24
46810 04 02*Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej60,24
46910 04 03*Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) 158,21
47010 04 04*Pyły z gazów odlotowych158,21
47110 04 05*Inne cząstki i pyły60,24
47210 04 06*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych158,21
47310 04 07*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych158,21
47410 04 09*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje60,24
47510 04 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 0918,77
47610 04 99Inne niewymienione odpady18,77
47710 05Odpady z hutnictwa cynku
47810 05 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) 60,24
47910 05 03*Pyły z gazów odlotowych158,21
48010 05 04Inne cząstki i pyły60,24
48110 05 05*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych158,21
48210 05 06*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych158,21
48310 05 08*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje60,24
48410 05 09Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 0818,77
48510 05 10*Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach60,24
48610 05 11Zgary inne niż wymienione w 10 05 1018,77
48710 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych18,77
48810 05 99Inne niewymienione odpady18,77
48910 06Odpady z hutnictwa miedzi
49010 06 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej18,77
49110 06 02Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej18,77
49210 06 03*Pyły z gazów odlotowych60,24
49310 06 04Inne cząstki i pyły18,77
49410 06 06*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych60,24
49510 06 07*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych60,24
49610 06 09*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje18,77
49710 06 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 0918,77
49810 06 80Żużle szybowe i granulowane12,11
49910 06 99Inne niewymienione odpady12,11
50010 07Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
50110 07 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej18,77
50210 07 02Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej18,77
50310 07 03Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych18,77
50410 07 04Inne cząstki i pyły18,77
50510 07 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych18,77
50610 07 07*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje60,24
50710 07 08Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 0718,77
50810 07 99Inne niewymienione odpady18,77
50910 08Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
51010 08 04Cząstki i pyły60,24
51110 08 08*Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej158,21
51210 08 09Inne żużle60,24
51310 08 10*Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach60,24
51410 08 11Zgary inne niż wymienione w 10 08 1018,77
51510 08 12*Odpady zawierające smołę z produkcji anod60,24
51610 08 13Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 1218,77
51710 08 14Odpadowe anody18,77
51810 08 15*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
51910 08 16Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 1518,77
52010 08 17*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne158,21
52110 08 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 1760,24
52210 08 19*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje60,24
52310 08 20Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 1918,77
52410 08 99Inne niewymienione odpady18,77
52510 09Odpady z odlewnictwa żelaza
52610 09 03Żużle odlewnicze18,77
52710 09 05*Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne60,24
52810 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 0518,77
52910 09 07*Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne60,24
53010 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 0718,77
53110 09 09*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
53210 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 0918,77
53310 09 11*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne60,24
53410 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 1118,77
53510 09 13*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne60,24
53610 09 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 1318,77
53710 09 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów60,24
53810 09 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 1518,77
53910 09 80Wybrakowane wyroby żeliwne18,77
54010 09 99Inne niewymienione odpady18,77
54110 10Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
54210 10 03Zgary i żużle odlewnicze18,77
54310 10 05*Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne60,24
54410 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 0518,77
54510 10 07*Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne60,24
54610 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 0718,77
54710 10 09*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
54810 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 0918,77
54910 10 11*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne60,24
55010 10 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 1118,77
55110 10 13*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne60,24
55210 10 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 1318,77
55310 10 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów60,24
55410 10 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 1518,77
55510 10 99Inne niewymienione odpady18,77
55610 11Odpady z hutnictwa szkła
55710 11 03Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego60,24
55810 11 05Cząstki i pyły60,24
55910 11 09*Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne60,24
56010 11 10Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 0918,77
56110 11 11*Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) 158,21
56210 11 12Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 1160,24
56310 11 13*Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne158,21
56410 11 14Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 1360,24
56510 11 15*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
56610 11 16Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 1518,77
56710 11 17*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
56810 11 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 1718,77
56910 11 19*Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne60,24
57010 11 20Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 1918,77
57110 11 80Szlamy fluorokrzemianowe158,21
57210 11 81*Odpady zawierające azbest52,98
57310 11 99Inne niewymienione odpady18,77
57410 12Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
57510 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej12,11
57610 12 03Cząstki i pyły60,24
57710 12 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych18,77
57810 12 06Zużyte formy12,11
57910 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 12,11
58010 12 09*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
58110 12 10Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 0918,77
58210 12 11*Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie60,24
58310 12 12Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 1118,77
58410 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków18,77
58510 12 99Inne niewymienione odpady12,11
58610 13Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
58710 13 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej12,11
58810 13 04Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego18,77
58910 13 06Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) 60,24
59010 13 07Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych18,77
59110 13 09*Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych52,98
59210 13 10Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 0955,38
59310 13 11Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 1012,11
59410 13 12*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne60,24
59510 13 13Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 1218,77
59610 13 14Odpady betonowe i szlam betonowy12,11
59710 13 80Odpady z produkcji cementu12,11
59810 13 81Odpady z produkcji gipsu12,11
59910 13 82Wybrakowane wyroby12,11
60010 13 99Inne niewymienione odpady12,11
60110 14Odpady z krematoriów
60210 14 01*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć158,21
60310 80Odpady z produkcji żelazostopów
60410 80 01Żużle z produkcji żelazokrzemu18,77
60510 80 02Pyły z produkcji żelazokrzemu158,21
60610 80 03Żużle z produkcji żelazochromu60,24
60710 80 04Pyły z produkcji żelazochromu158,21
60810 80 05Żużle z produkcji żelazomanganu60,24
60910 80 06Pyły z produkcji żelazomanganu60,24
61010 80 99Inne niewymienione odpady18,77
61111Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
61211 01Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
61311 01 05*Kwasy trawiące158,21
61411 01 06*Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 0560,24
61511 01 07*Alkalia trawiące60,24
61611 01 08*Osady i szlamy z fosforanowania60,24
61711 01 09*Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne60,24
61811 01 10Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 0918,77
61911 01 11*Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne60,24
62011 01 12Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 1118,77
62111 01 13*Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne60,24
62211 01 14Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 1318,77
62311 01 15*Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne60,24
62411 01 16*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne60,24
62511 01 98*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne60,24
62611 01 99Inne niewymienione odpady18,77
62711 02Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
62811 02 02*Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) 60,24
62911 02 03Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy18,77
63011 02 05*Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne60,24
63111 02 06Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 0518,77
63211 02 07*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne60,24
63311 02 99Inne niewymienione odpady18,77
63411 03Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
63511 03 01*Odpady zawierające cyjanki158,21
63611 03 02*Inne odpady60,24
63711 05Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
63811 05 01Cynk twardy18,77
63911 05 02Popiół cynkowy60,24
64011 05 03*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych60,24
64111 05 04*Zużyty topnik60,24
64211 05 99Inne niewymienione odpady18,77
64312Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
64412 01Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
64512 01 01Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów12,11
64612 01 02Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów12,11
64712 01 03Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych18,77
64812 01 04Cząstki i pyły metali nieżelaznych18,77
64912 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych18,77
65012 01 06*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) 158,21
65112 01 07*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) 60,24
65212 01 08*Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce158,21
65312 01 09*Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców60,24
65412 01 10*Syntetyczne oleje z obróbki metali158,21
65512 01 12*Zużyte woski i tłuszcze60,24
65612 01 13Odpady spawalnicze18,77
65712 01 14*Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne158,21
65812 01 15Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 1460,24
65912 01 16*Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne60,24
66012 01 17Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 1618,77
66112 01 18*Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) 158,21
66212 01 19*Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji60,24
66312 01 20*Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne60,24
66412 01 21Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 2018,77
66512 01 99Inne niewymienione odpady12,11
66612 03Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
66712 03 01*Wodne ciecze myjące60,24
66812 03 02*Odpady z odtłuszczania parą60,24
66913Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
67013 01Odpadowe oleje hydrauliczne
67113 01 01*Oleje hydrauliczne zawierające PCB158,21
67213 01 04*Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne158,21
67313 01 05*Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych60,24
67413 01 09*Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne158,21
67513 01 10*Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych60,24
67613 01 11*Syntetyczne oleje hydrauliczne60,24
67713 01 12*Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji60,24
67813 01 13*Inne oleje hydrauliczne60,24
67913 02Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
68013 02 04*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne214,95
68113 02 05*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych125,18
68213 02 06*Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe125,18
68313 02 07*Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji125,18
68413 02 08*Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe125,18
68513 03Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
68613 03 01*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB158,21
68713 03 06*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01158,21
68813 03 07*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych60,24
68913 03 08*Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 0160,24
69013 03 09*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji60,24
69113 03 10*Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła60,24
69213 04Oleje zęzowe
69313 04 01*Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej158,21
69413 04 02*Oleje zęzowe z nabrzeży portowych60,24
69513 04 03*Oleje zęzowe ze statków morskich158,21
69613 05Odpady z odwadniania olejów w separatorach
69713 05 01*Odpady stałe z płaskowników i z odwadniania olejów w separatorach158,21
69813 05 02*Szlamy z odwadniania olejów w separatorach158,21
69913 05 03*Szlamy z kolektorów158,21
70013 05 06*Olej z odwadniania olejów w separatorach158,21
70113 05 07*Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach158,21
70213 05 08*Mieszanina odpadów z płaskowników i z odwadniania olejów w separatorach158,21
70313 07Odpady paliw ciekłych
70413 07 01*Olej opałowy i olej napędowy158,21
70513 07 02*Benzyna158,21
70613 07 03*Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 158,21
70713 08Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
70813 08 01*Szlamy lub emulsje z odsalania158,21
70913 08 02*Inne emulsje158,21
71013 08 80Zaolejone odpady stałe ze statków158,21
71113 08 99*Inne niewymienione odpady60,24
71214Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
71314 06Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
71414 06 01*Freony, HCFC, HFC158,21
71514 06 02*Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników158,21
71614 06 03*Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników158,21
71714 06 04*Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne158,21
71814 06 05*Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki158,21
71915Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
72015 01Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
72115 01 01Opakowania z papieru i tektury115,41
72215 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych115,41
72315 01 03Opakowania z drewna115,41
72415 01 04Opakowania z metali115,41
72515 01 05Opakowania wielomateriałowe115,41
72615 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe115,41
72715 01 07Opakowania ze szkła115,41
72815 01 09Opakowania z tekstyliów115,41
72915 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 115,41
73015 01 11*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi52,98
73115 02Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
73215 02 02*Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 158,21
73315 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0260,24
73416Odpady nieujęte w innych grupach
73516 01Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
73616 01 03Zużyte opony115,41
73716 01 04*Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy158,21
73816 01 06Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów115,41
73916 01 07*Filtry olejowe158,21
74016 01 08*Elementy zawierające rtęć158,21
74116 01 09*Elementy zawierające PCB158,21
74216 01 10*Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 158,21
74316 01 11*Okładziny hamulcowe zawierające azbest52,98
74416 01 12Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 1160,24
74516 01 13*Płyny hamulcowe158,21
74616 01 14*Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje158,21
74716 01 15Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 1460,24
74816 01 16Zbiorniki na gaz skroplony115,41
74916 01 17Metale żelazne115,41
75016 01 18Metale nieżelazne115,41
75116 01 19Tworzywa sztuczne115,41
75216 01 20Szkło115,41
75316 01 21*Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 1460,24
75416 01 22Inne niewymienione elementy18,77
75516 01 99Inne niewymienione odpady18,77
75616 02Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
75716 02 09*Transformatory i kondensatory zawierające PCB158,21
75816 02 10*Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09158,21
75916 02 11*Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC158,21
76016 02 12*Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest52,98
76116 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12115,41
76216 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13115,41
76316 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń115,41
76416 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15115,41
76516 03Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
76616 03 03*Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne60,24
76716 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 8018,77
76816 03 05*Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne60,24
76916 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 8018,77
77016 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia18,77
77116 04Odpady materiałów wybuchowych
77216 04 01*Odpadowa amunicja158,21
77316 04 02*Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) 158,21
77416 04 03*Inne materiały wybuchowe158,21
77516 05Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
77616 05 04*Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne60,24
77716 05 05Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 0418,77
77816 05 06*Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych60,24
77916 05 07*Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 60,24
78016 05 08*Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 60,24
78116 05 09Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 0818,77
78216 06Baterie i akumulatory
78316 06 01*Baterie i akumulatory ołowiowe214,95
78416 06 02*Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe214,95
78516 06 03*Baterie zawierające rtęć214,95
78616 06 04Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 115,41
78716 06 05Inne baterie i akumulatory115,41
78816 06 06*Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów214,95
78916 07Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
79016 07 08*Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty158,21
79116 07 09*Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne158,21
79216 07 99Inne niewymienione odpady60,24
79316 08Zużyte katalizatory
79416 08 01Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) 60,24
79516 08 02*Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki158,21
79616 08 03Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 0260,24
79716 08 04Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) 60,24
79816 08 05*Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy158,21
79916 08 06*Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory158,21
80016 08 07*Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi158,21
80116 09Substancje utleniające
80216 09 01*Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) 158,21
80316 09 02*Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) 158,21
80416 09 03*Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) 158,21
80516 09 04*Inne niewymienione substancje utleniające158,21
80616 10Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
80716 10 01*Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne158,21
80816 10 02Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 0160,24
80916 10 03*Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne158,21
81016 10 04Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 0360,24
81116 11Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
81216 11 01*Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne60,24
81316 11 02Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0118,77
81416 11 03*Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne60,24
81516 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0318,77
81616 11 05*Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne60,24
81716 11 06Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0518,77
81816 80Odpady różne
81916 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji18,77
82016 81Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
82116 81 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne60,24
82216 81 02Odpady inne niż wymienione w 16 81 0118,77
82316 82Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
82416 82 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne0 (115,41)
82516 82 02Odpady inne niż wymienione w 16 82 010 (115,41)
82617Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
82717 01Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
82817 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów12,11
82917 01 02Gruz ceglany12,11
83017 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia18,77
83117 01 06*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne55,38
83217 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617,29
83317 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.18,77
83417 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg18,77
83517 01 82Inne niewymienione odpady18,77
83617 02Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
83717 02 01Drewno115,41
83817 02 02Szkło24,92
83917 02 03Tworzywa sztuczne31,02
84017 02 04*Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 158,21
84117 03Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
84217 03 01*Asfalt zawierający smołę60,24
84317 03 02Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 0118,77
84417 03 03*Smoła i produkty smołowe60,24
84517 03 80Odpadowa papa18,77
84617 04Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
84717 04 01Miedź, brąz, mosiądz20,54
84817 04 02Aluminium20,54
84917 04 03Ołów20,54
85017 04 04Cynk20,54
85117 04 05Żelazo i stal20,54
85217 04 06Cyna20,54
85317 04 07Mieszaniny metali20,54
85417 04 09*Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi158,21
85517 04 10*Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne158,21
85617 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 1060,24
85717 05Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
85817 05 03*Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 158,21
85917 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0312,11
86017 05 05*Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi27,21
86117 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 0511,16
86217 05 07*Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne158,21
86317 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 0712,11
86417 06Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
86517 06 01*Materiały izolacyjne zawierające azbest0 (115,41)
86617 06 03*Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne60,24
86717 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 0318,77
86817 06 05*Materiały konstrukcyjne zawierające azbest0 (115,41)
86917 08Materiały konstrukcyjne zawierające gips
87017 08 01*Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi60,24
87117 08 02Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0118,77
87217 09Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
87317 09 01*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć158,21
87417 09 02*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 158,21
87517 09 03*Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne60,24
87617 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 0318,77
87718Odpady medyczne i weterynaryjne
87818 01Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
87918 01 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 60,24
88018 01 02*Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 158,21
88118 01 03*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82158,21
88218 01 04Inne odpady niż wymienione w 18 01 0360,24
88318 01 06*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne60,24
88418 01 07Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 0618,77
88518 01 08*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne158,21
88618 01 09Leki inne niż wymienione w 18 01 0860,24
88718 01 10*Odpady amalgamatu dentystycznego158,21
88818 01 80*Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych158,21
88918 01 81Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 8060,24
89018 01 82*Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych158,21
89118 02Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
89218 02 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) 60,24
89318 02 02*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt158,21
89418 02 03Inne odpady niż wymienione w 18 02 0260,24
89518 02 05*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne60,24
89618 02 06Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 0518,77
89718 02 07*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne158,21
89818 02 08Leki inne niż wymienione w 18 02 0760,24
89919Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
90019 01Odpady z termicznego przekształcania odpadów
90119 01 02Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych11,16
90219 01 05*Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych55,38
90319 01 06*Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych55,38
90419 01 07*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych55,38
90519 01 10*Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych55,38
90619 01 11*Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne55,38
90719 01 12Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 1123,66
90819 01 13*Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne55,38
90919 01 14Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 1323,66
91019 01 15*Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne55,38
91119 01 16Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 1517,29
91219 01 17*Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne55,38
91319 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 1717,29
91419 01 19Piaski ze złóż fluidalnych17,29
91519 01 99Inne niewymienione odpady11,16
91619 02Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
91719 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne17,29
91819 02 04*Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych55,38
91919 02 05*Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne55,38
92019 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 0510,69
92119 02 07*Oleje i koncentraty z separacji145,15
92219 02 08*Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne145,15
92319 02 09*Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne145,15
92419 02 10Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 0955,38
92519 02 11*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne145,15
92619 02 99Inne niewymienione odpady17,29
92719 03Odpady stabilizowane lub zestalone
92819 03 04*Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane55,38
92919 03 05Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 0423,66
93019 03 06*Odpady niebezpieczne zestalone55,38
93119 03 07Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 0623,66
93219 04Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
93319 04 01Zeszklone odpady11,16
93419 04 02*Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych55,38
93519 04 03*Niezeszklona faza stała55,38
93619 04 04Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania17,29
93719 05Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
93819 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych23,08
93919 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego23,08
94019 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 23,08
94119 05 99Inne niewymienione odpady23,08
94219 06Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
94319 06 03Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych23,08
94419 06 04Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych23,08
94519 06 05Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych23,08
94619 06 06Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych23,08
94719 06 99Inne niewymienione odpady23,08
94819 08Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
94919 08 01Skratki55,38
95019 08 02Zawartość piaskowników55,38
95119 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe17,29
95219 08 06*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne55,38
95319 08 07*Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych55,38
95419 08 08*Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie55,38
95519 08 09Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze55,38
95619 08 10*Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09145,15
95719 08 11*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych55,38
95819 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1117,29
95919 08 13*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych55,38
96019 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1317,29
96119 08 99Inne niewymienione odpady17,29
96219 09Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
96319 09 01Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki11,16
96419 09 02Osady z klarowania wody11,16
96519 09 03Osady z dekarbonizacji wody11,16
96619 09 04Zużyty węgiel aktywny17,29
96719 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne17,29
96819 09 06Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych17,29
96919 09 99Inne niewymienione odpady11,16
97019 10Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
97119 10 01Odpady żelaza i stali18,77
97219 10 02Odpady metali nieżelaznych18,77
97319 10 03*Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne60,24
97419 10 04Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 0318,77
97519 10 05*Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne60,24
97619 10 06Inne frakcje niż wymienione w 19 10 0518,77
97719 11Odpady z regeneracji olejów
97819 11 01*Zużyte filtry iłowe158,21
97919 11 02*Kwaśne smoły158,21
98019 11 03*Uwodnione odpady ciekłe158,21
98119 11 04*Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw158,21
98219 11 05*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne158,21
98319 11 06Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 0560,24
98419 11 07*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych158,21
98519 11 99Inne niewymienione odpady60,24
98619 12Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
98719 12 01Papier i tektura115,41
98819 12 02Metale żelazne115,41
98919 12 03Metale nieżelazne115,41
99019 12 04Tworzywa sztuczne i guma115,41
99119 12 05Szkło115,41
99219 12 06*Drewno zawierające substancje niebezpieczne115,41
99319 12 07Drewno inne niż wymienione w 19 12 06115,41
99419 12 08Tekstylia115,41
99519 12 09Minerały (np. piasek, kamienie) 12,11
99619 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne) 115,41
99719 12 11*Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne115,41
99819 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 1170,97
99919 13Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
100019 13 01*Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne60,24
100119 13 02Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 0118,77
100219 13 03*Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne60,24
100319 13 04Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 0318,77
100419 13 05*Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne60,24
100519 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 0518,77
100619 13 07*Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne60,24
100719 13 08Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 0718,77
100819 80Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach
100919 80 01Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych18,77
101020Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
101120 01Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
101220 01 01Papier i tektura115,41
101320 01 02Szkło115,41
101420 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji115,41
101520 01 10Odzież115,41
101620 01 11Tekstylia115,41
101720 01 13*Rozpuszczalniki158,21
101820 01 14*Kwasy60,24
101920 01 15*Alkalia60,24
102020 01 17*Odczynniki fotograficzne60,24
102120 01 19*Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 158,21
102220 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć224,76
102320 01 23*Urządzenia zawierające freony224,76
102420 01 25Oleje i tłuszcze jadalne18,77
102520 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 2560,24
102620 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne60,24
102720 01 28Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 2718,77
102820 01 29*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne60,24
102920 01 30Detergenty inne niż wymienione w 20 01 2918,77
103020 01 31*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne158,21
103120 01 32Leki inne niż wymienione w 20 01 3160,24
103220 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie214,95
103320 01 34Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33115,41
103420 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki224,76
103520 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35115,41
103620 01 37*Drewno zawierające substancje niebezpieczne60,24
103720 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37115,41
103820 01 39Tworzywa sztuczne115,41
103920 01 40Metale115,41
104020 01 41Odpady zmiotek wentylacyjnych18,77
104120 01 80Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 1918,77
104220 01 99Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny115,41
104320 02Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
104420 02 01Odpady ulegające biodegradacji115,41
104520 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie12,11
104620 02 03Inne odpady nieulegające biodegradacji12,11
104720 03Inne odpady komunalne
104820 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne115,41
104920 03 02Odpady z targowisk115,41
105020 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów88,73
105120 03 04Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości18,77
105220 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych18,77
105320 03 07Odpady wielkogabarytowe115,41
105420 03 99Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach115,41

* Odpady niebezpieczne ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.