Monitor Polski

M.P.2016.992

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017

Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427) ogłasza się:
1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik, za przekroczenie:
a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
b) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

- zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

3) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwieszczenia;
4) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 4 do obwieszczenia;
5) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynoszącą 12,76 zł;
6) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynoszącą 12,76 zł;
7) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą 12,76 zł;
8) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 65,37 zł;
9) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku nr 5 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI

Lp.Przedmiot karyGórna jednostkowa stawka kary w zł
123
1Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia:

1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej;

2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach;

3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

1 299,92
2Za 1 l zawiesiny łatwo opadającej13,23
3Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby13,23

ZAŁĄCZNIK Nr  2

JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI, ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK

Lp.Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnikiJednostkowa stawka kary w zł
123
1Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)1 255,95
2Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)1 255,95
3Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)1 255,95
4Heksachlorocykloheksan (HCH)1 255,95
5Aldryna (C12H8Cl6)1 255,95
6Dieldryna (C12H8Cl6O)1 255,95
7Endryna (C12H8Cl6O)1 255,95
8Izodryna (C12H8Cl6)1 255,95
9Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)1 151,66
10Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole1 151,66
11Heksachlorobenzen (HCB)1 151,66
12Heksachlorobutadien (HCBD)1 151,66
13Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)1 151,66
141,2-dichloroetan (EDC)1 151,66
15Trichloroetylen (TRI)1 151,66
16Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER)1 151,66
17Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)1 151,66
18Kadm1 151,66
19Rtęć1 151,66
20Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych1 151,66
21Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe1 151,66
22Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX863,43
23Antymon863,43
24Arsen863,43
25Chlor wolny863,43
26Chlor całkowity863,43
27Cyjanki wolne863,43
28Chrom+6863,43
29Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne)863,43
30Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen)863,43
31Miedź863,43
32Nikiel863,43
33Ołów863,43
34Siarczki863,43
35Srebro863,43
36Aldehyd mrówkowy691,02
37Chrom ogólny691,02
38Bar691,02
39Beryl691,02
40Bor691,02
41Cyjanki związane691,02
42Cynk691,02
43Cyna691,02
44Kobalt691,02
45Molibden691,02
46Selen691,02
47Tal691,02
48Tytan691,02
49Wanad691,02
50Akrylonitryl460,65
51Fenole lotne (indeks fenolowy)460,65
52Kaprolaktam460,65
53Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)460,65
54Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)460,65
55Suma surfaktantów anionowych i niejonowych460,65
56Substancje ekstrahujące się eterem naftowym460,65
57Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)460,65
58Rodanki460,65
59Fluorki263,25
60Azot ogólny26,31
61Azot amonowy26,31
62Azot azotanowy26,31
63Azot azotynowy26,31
64Fosfor ogólny26,31
65Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)26,31
66Glin15,81
67Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr)15,81
68Ogólny węgiel organiczny (OWO)15,81
69Potas15,81
70Siarczyny15,81
71Sód15,81
72Żelazo ogólne15,81
73Zawiesina ogólna4,87
74Chlorki4,87
75Siarczany4,87
76Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)4,87

ZAŁĄCZNIK Nr  3

JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW

Lp.Przedmiot karyJednostkowa stawka kary w zł za jeden m3
123
1Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o mniej niż 5°C - za każdy stopień przekroczenia0,66
2Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o 5°C i więcej - za każdy stopień przekroczenia1,32

ZAŁĄCZNIK Nr  4

JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW

Lp.Przedmiot karyJednostkowa stawka kary w zł za jeden m3
123
1Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH1,32
2Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH3,30
3Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH6,58
4Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH12,76

ZAŁĄCZNIK Nr  5

JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU

Wielkość przekroczeniaw zł za każdy dB przekroczenia
w porze dniaw porze nocy
od 1 do 5 dB11,3714,24
powyżej 5 do 10 dB19,9124,20
powyżej 10 do 15 dB28,4734,17
powyżej 15 dB42,6851,26
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).