Wysokość stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013.

Monitor Polski

M.P.2012.705

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013

Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1)
górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2)
jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za poszczególne substancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, za przekroczenie:
a)
dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
b)
minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
c)
dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu
zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia;
3)
jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwieszczenia;
4)
jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 4 do obwieszczenia;
5)
jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynoszącą 12,20 zł;
6)
jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynoszącą 12,20 zł;
7)
jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą 12,20 zł;
8)
górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 62,48 zł;
9)
jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku nr 5 do obwieszczenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI

Lp.Przedmiot karyGórna

jednostkowa stawka kary w zł

123
1Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia:

1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej;

2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach;

3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

1.242,36
2Za 1 l zawiesiny łatwo opadającej12,64
3Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby12,64

ZAŁĄCZNIK Nr  2

JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIKI

Lp.Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnikiStawka w zł
123
1Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 1.200,34
2Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1.200,34
3Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1.200,34
4Heksachlorocykloheksan (HCH) 1.200,34
5Aldryna (C12H8Cl6) 1.200,34
6Dieldryna (C12H8Cl6O) 1.200,34
7Endryna (C12H8Cl6O) 1.200,34
8Izodryna (C12H8Cl6) 1.200,34
9Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) 1.100,67
10Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole1.100,67
11Heksachlorobenzen (HCB) 1.100,67
12Heksachlorobutadien (HCBD) 1.100,67
13Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 1.100,67
141,2-dichloroetan (EDC) 1.100,67
15Trichloroetylen (TRI) 1.100,67
16Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 1.100,67
17Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) 1.100,67
18Kadm1.100,67
19Rtęć1.100,67
20Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych1.100,67
21Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe1.100,67
22Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX825,20
23Antymon825,20
24Arsen825,20
25Chlor wolny825,20
26Chlor całkowity825,20
27Cyjanki wolne825,20
28Chrom+6825,20
29Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne) 825,20
30Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) 825,20
31Miedź825,20
32Nikiel825,20
33Ołów825,20
34Siarczki825,20
35Srebro825,20
36Aldehyd mrówkowy660,42
37Chrom ogólny660,42
38Bar660,42
39Beryl660,42
40Bor660,42
41Cyjanki związane660,42
42Cynk660,42
43Cyna660,42
44Kobalt660,42
45Molibden660,42
46Selen660,42
47Tal660,42
48Tytan660,42
49Wanad660,42
50Akrylonitryl440,25
51Fenole lotne (indeks fenolowy) 440,25
52Kaprolaktam440,25
53Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 440,25
54Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 440,25
55Suma surfaktantów anionowych i niejonowych440,25
56Substancje ekstrahujące się eterem naftowym440,25
57Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 440,25
58Rodanki440,25
59Fluorki251,59
60Azot ogólny25,15
61Azot amonowy25,15
62Azot azotanowy25,15
63Azot azotynowy25,15
64Fosfor ogólny25,15
65Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 25,15
66Glin15,11
67Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr) 15,11
68Ogólny węgiel organiczny (OWO) 15,11
69Potas15,11
70Siarczyny15,11
71Sód15,11
72Żelazo ogólne15,11
73Zawiesina ogólna4,66
74Chlorki4,66
75Siarczany4,66
76Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) 4,66

ZAŁĄCZNIK Nr  3

JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW

Lp.Przedmiot karyJednostkowa stawka kary w zł za jeden m3
123
1Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C - za każdy stopień przekroczenia0,63
2Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej - za każdy stopień przekroczenia1,26

ZAŁĄCZNIK Nr  4

JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW

Lp.Przedmiot karyJednostkowa stawka kary w zł za jeden m3
123
1Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH1,26
2Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH3,15
3Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH6,29
4Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH12,20

ZAŁĄCZNIK Nr  5

JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU

Wielkość przekroczeniaw zł za każdy dB przekroczenia
w porze dniaw porze nocy
od 1 do 5 dB10,8713,61
powyżej 5 do 10 dB19,0323,12
powyżej 10 do 15 dB27,2132,66
powyżej 15 dB40,7948,99