Monitor Polski

M.P.2018.1013

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019

Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) ogłasza się:
1) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 66,68 zł;
2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU

Wielkość przekroczeniaw zł za każdy dB przekroczenia
w porze dniaw porze nocy
od 1 do 5 dB11,6014,52
powyżej 5 do 10 dB20,3124,68
powyżej 10 do 15 dB29,0434,85
powyżej 15 dB43,5352,29
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).