Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2009 r.

Monitor Polski

M.P.2008.95.825

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 5 grudnia 2008 r.
w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2009 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416 i Nr 180, poz. 1112) ogłaszam, co następuje:
Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby w I kwartale 2009 r. wynosi 78,00 zł.