Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2001 r.

Monitor Polski

M.P.2001.7.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2001 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 19 lutego 2001 r.
w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2001 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 45, poz. 531) ogłasza się, co następuje:
Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby w II kwartale 2001 r. wynosi 54,00 zł.