Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1998 r.

Monitor Polski

M.P.1998.20.310

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 10 czerwca 1998 r.
w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1998 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25) ogłasza się, co następuje:
Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby w III kwartale 1998 r. wynosi 51,00 zł.