Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1995 r.

Monitor Polski

M.P.1995.29.345

Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1995 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 7 czerwca 1995 r.
w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1995 r.

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1993 r. Nr 71, poz. 342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17) ogłasza się, co następuje:

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby w III kwartale 1995 r. wynosi 30 złotych.