Monitor Polski

M.P.1961.24.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1961 r.

UCHWAŁA Nr 76
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 1961 r.
w sprawie wysokości oprocentowania niektórych kredytów bankowych udzielanych na cele gospodarki chłopskiej.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Ustala się następującą wysokość oprocentowania kredytów długoterminowych udzielanych przez Bank Rolny na cele gospodarki chłopskiej:
1) 1% – dla kredytów udzielanych nabywcom samodzielnych gospodarstw rolnych na zabudowę i na wyposażenie w środki produkcji tych gospodarstw, jeżeli są one zakupywane w Banku Rolnym z państwowych nieruchomości rolnych położonych na terenach ziem zachodnich, przy czym za ziemie zachodnie uważa się ziemie określone w dekrecie z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. Nr 51, poz. 295), oraz w województwie rzeszowskim – w powiatach, gromadach i miejscowościach wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 6 maja 1960 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym oraz w spłacaniu należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu inwestycji dokonywanych w gospodarstwach rolnych położonych na niektórych obszarach kraju (Monitor Polski Nr 44, poz. 212);
2) 1% – dla kredytów udzielanych członkom nowo zorganizowanych rolniczych spółdzielni produkcyjnych na tworzenie lub powiększenie przeznaczonych na działalność inwestycyjną funduszów własnych tych spółdzielni;
3) 1% – dla kredytów udzielanych rolnikom spośród ludności rodzimej i niepolskiej na terenie ziem zachodnich w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebą odbudowy gospodarstwa lub przywrócenia mu zdolności produkcyjnej;
4) 1% – dla kredytów udzielanych na poczet wpływów Funduszu Rozwoju Rolnictwa, z tym że 0,5% otrzymuje Bank Rolny na pokrycie kosztów manipulacyjnych, a pozostałe 0,5% zostaje przekazane powiatowemu związkowi kółek rolniczych na rzecz przypadającej mu części Funduszu Rozwoju Rolnictwa.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.