Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokość kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Monitor Polski

M.P.2021.221

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 i 2400) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.:
1)
wysokość kwoty, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej "ustawą", wynosi 10,12 zł;
2)
wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, wynosi 14,70 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie lub 5,77 zł, w przypadku gdy Karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom za jedną rodzinę wielodzietną;
3)
wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 5 ustawy, wynosi 2,96 zł;
4)
wysokość kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 6 ustawy, wynosi 1,49 zł.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg

1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).