Monitor Polski

M.P.2019.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2019 r. wysokość kwoty, o której mowa w:
1) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej "ustawą" - wynosi 9,56 zł;
2) art. 29 ust. 4 ustawy - za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty - wynosi 13,89 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, a w przypadku gdy Karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom - 5,45 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie;
3) art. 29 ust. 5 ustawy - wynosi 2,79 zł;
4) art. 29 ust. 6 ustawy - wynosi 1,40 zł.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).